Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Støvring: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

2019/S 075-179478

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
N1 A/S
28331878
Juelstrupparken 16
Støvring
9530
Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
Telefon: +45 70151560
E-mail: stely@n1.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/104042471.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://n1.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/104042471.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/104042471.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-Udbud af ingeniør- og projektlederydelser i forbindelse med anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71240000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

N1 A/S har egne ingeniører og projektledere men har behov for anskaffelse af eksterne ingeniør- og projektlederydelser i forbindelse med anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet herunder bistand på ingeniørydelser til projektering og projektledelse af anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Opgaverne udføres efter regning på timebasis.

N1 A/S er et netselskab med ansvaret for forsyning af el til 399 000 kunder i Midt- og Nordjylland herunder sikre, at el distributionsnettet i forsyningsområdet hele tiden fungerer optimalt og udbygges i takt med behovene, så der opnås den højst mulige leveringssikkerhed.

Tryk her https://permalink.mercell.com/104042471.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

N1 A/S har egne ingeniører og projektledere men har behov for anskaffelse af eksterne ingeniør- og projektlederydelser i forbindelse med anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet herunder bistand på ingeniørydelser til projektering og projektledelse af anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Opgaverne udføres efter regning på timebasis.

Ingeniør- og projektlederydelser omfatter opgaverne der udføres efter regning på timebasis samt projektering af opgaver der kræver ingeniør.

0,4 kV projektering kabelskabe, kabelarbejde, tavlearbejde mm.

20/10 kV projektering transformerstationer, koblingsanlæg, kabelarbejde mm.

60kV projektering transformerstationer, bygningsanlæg, koblingsanlæg, kabelarbejde mm.

Relæteknik 20/10kV

Projektledelse 0,4 kV, 20/10 kV og 60 kV

Aftalen indgås som Rammeaftaler med flere leverandører jf. udbudsbetingelserne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Kompetencematrix / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i optil 12 måneder på uændret vilkår.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5-8 ansøgere opfylder Ordregivers krav til egnethed, udvælger Ordregiver 5-8 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer på udført arbejde for netselskaber, set i forhold til den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår:

Samlet årsomsætning, Egenkapital og Soliditetsgrad:

Såfremt ansøgeren ikke har eksisteret i 3 år, skal afsluttet regnskab samt ledelseserklæring fremsendes, uanset om seneste balancedato er mindre en 6 måneder før anmodningsdatoen i nærværende udbud. Ledelseserklæringen skal som minimum bekræfte, at ovenstående mindstekrav til egenkapital og omsætning er opfyldt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitets opfyldelse:

Ansøger har i de senest 3 afsluttede og reviderede regnskabsår:

Samlet årsomsætning på minimum: 5 000 000 DKK, Positiv egenkapital, Soliditetsgrad på gennemsnitlig 15%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse referencer for leverancer gennemført i løbet af de sidste 3 år, der dokumenterer følgende:

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser herunder:

Erfaring med projektering af lavspænding, mellemspænding og/eller højspændingsanlæg. Erfaring med projektledelse af arbejde på el-forsyningsnet, herunder lavspænding, mellemspænding og/eller højspændingsanlæg.

Ansøger skal oplyse følgende pr. reference:

Årstal og periode for udførelse af leverancen, Fagbeskrivelse og omfang af leverancen jf. ovenstående og Modtager af leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til Teknisk og faglig kapacitets opfyldelse:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 6 relevante referencer (minimum 3 referencer inden for projektering og 3 referencer inden for projektledelse) inden for de seneste 3 år vedrørende levering af den udbudte opgave. Ansøger kan maksimalt angive otte (8) referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de otte (8) nyeste referencer i anmodningen.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/05/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbek. § 10 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,2 og 5, jf. implementeringsbek. § 10 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for Ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive Tilbud. Hvis Ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lign., skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD.

Alle de krævede oplysninger under del III og IV skal afgives for hver deltager. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være den samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er anmodningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis Ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III og del IV. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Hvis Ansøger baserer sig på andre enheders teknisk og faglig kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, og del III. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres Tilbud. Baserer en Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal Ansøgeren vedlægge en støtteerklæring (bilag C) eller anden dokumentation, der godtgør, at Ansøgeren faktisk råder over den nødvendige kapacitet. Dette er også gældende, hvis Ansøger baserer sin ansøgning på brug af underleverandør. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Rammeaftalen på baggrund af det foreløbige Tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. Ansøgning skal afleveres elektronisk via Mercell A/S. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der med fordel kan anvendes browseren Crome.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer