Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

2019/S 077-183738

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Boligkontoret Århus
30968301
Brendstrupgårdsvej 7
Aarhus
8200
Danmark
Kontaktperson: Erik Frehr
E-mail: ef@bk-aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://bk-aarhus.dk/forside/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftale om arkitektrådgivning for Boligkontoret Århus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71200000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Boligkontoret Århus udbyder rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitektrådgivning. Rammeaftalerne har en varighed af 4 år og er ikke-eksklusive, således at der altså kan foretages køb af teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitektrådgivning uden om de indgåede rammeaftaler.

Boligkontoret Århus agter at prækvalificere 8 ansøgere til at afgive tilbud på rammeaftalerne.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Østjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation, hvis formål det er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri. Boligkontoret Århus har både etagebyggeri og tæt/lavt byggeri, og boligerne er både familieboliger og ungdomsboliger.

Den udbudte rammeaftale omfatter arkitektrådgivning i bred forstand i forbindelse med Boligkontoret Århus’ varetagelse af ovenstående formål.

Boligkontoret Århus udførte i 2017 bygge- og anlægsopgaver (herunder større vedligeholdelsesopgaver) for ca. 92 000 000 DKK og indkøbte rådgivningsydelser for ca. 6 500 000 DKK. Beløbene fordeler sig med 3 200 000 DKK på ingeniørrådgivning, 2 000 000 DKK på bygherrerådgivning og 1 300 000 DKK. på arkitektrådgivning. I 2016 var de tilsvarende beløb henholdsvis 130 000 000 DKK i bygge- og anlægs- opgaver og 11 000 000 DKK i rådgivningsydelser. Beløbene fordeler sig med 7 500 000 DKKK på ingeniørrådgivning, 3 000 000 DKK på bygherrerådgivning og 500 000 DKK på arkitektrådgivning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kvalifikationer og erfaringer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiveren skal uploade sit tilbud inklusiv bilag på https://app.byggeprojekt.dk/public/1424-BKAa_Rammeaftale_2019-2022 senest den 13.2.2019 kl. 12:00.

Tilbud og bilag skal uploades i en samlet pdf-fil.

Tilbuddet inklusiv bilag skal være på dansk. Tilbudsgiver opfordres til at formulere sig så kortfattet som muligt og til kun at vedlægge det relevante.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 220-503650
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftale om arkitektrådgivning for Boligkontoret Århus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
RUM A/S
21780049
Horsens
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftale om arkitektrådgivning for Boligkontoret Århus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Arkitema K/S
15696230
Aarhus
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftale om arkitektrådgivning for Boligkontoret Århus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Norconsult-KAAI A/S
25325168
Aarhus
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftale om arkitektrådgivning for Boligkontoret Århus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Pluskontoret Arkitekter A/S
11524974
Aarhus
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.),

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer