Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Albertslund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 078-186804

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Albertslund Kommune
Nordmarks allé 1
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Nina Brynjolf
Telefon: +45 21280180
E-mail: nina.brynjolf@albertslund.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://albertslund.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/adf83f07-c91f-4ad1-95aa-7bd154404ef9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/adf83f07-c91f-4ad1-95aa-7bd154404ef9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/adf83f07-c91f-4ad1-95aa-7bd154404ef9/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hyldager Bakker - Natur- og landskabsprojekt

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Albertslund Kommune ønsker at udvikle et nyt boligområde på Hyldagergrunden, hvor Hyldagerskolen tidligere lå. For at kunne etablere det nye boligområde er det nødvendigt at reducere støjen primært fra motorvejen (O4) og jernbanen. Derfor vil Albertslund Kommune anlægge et nyt natur- og landskabsprojekt med støjdæmpende funktioner, kaldet Hyldager Bakker.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Albertslund Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver søger en rådgiver til bistand ifm. gennemførelsen af etablering af støjafskærmning op modmotorvejsstrækning og jernbaneterræn. Rådgiveren skal supportere ordregiveren ifm. registrering af eksisterende forhold, omlægning af eksisterende ledninger på området, jordhåndtering, etablering af støjvolde blandt andet i samarbejde med Banedanmark.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 17/04/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Opgaven udbydes i offentligt udbud og der stilles mindstekrav til ansøgerne om økonomiske og tekniske formåen jf. nærværende udbudsbekendtgørelse samt udbudsbetingelserne.

Opgavens omfang og indhold er uddybet i udbudsmaterialet, som er fuldt tilgængeligt.

Fristen for modtagelsen af tilbud er mandag den 27.5.2019, kl. 10:00.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at tilbudsgiveren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav at tilbudsgiverens regnskaber i de 3 seneste regnskabsår, som et minimum lever op til de 3 nedenstående krav:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Overskud efter skat på minimum 20 000 000 DKK,

— Nettoomsætning på minimum 100 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad på minimum 20%.

Er tilbudsgiver et konsortium udregnes overskud og omsætning som et gennemsnit af de deltagende virksomheders regnskabstal.

Er tilbudsgiver et konsortium skal alle deltagere i konsortiet opfylde kravet til soliditetsgraden.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceprojekter som dokumenterer opfyldelsen af mindstekravene til teknisk formåen jf. afsnit 4.3 skal være udført inden for de seneste 3 år. Hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 3 år siden beregnet fra tilbudsfristen for nærværende udbud. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning.

Referencer som dokumenterer opfyldelsen af mindstekrav, men som endnu ikke er afsluttede, skal have været i gang i mindst et år. Med igangværende forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor tilbudsgiveren har udført faktiske arbejde på opgaven i mindst et år.

Tilbudsgiveren kan højest oplyse 5 referencer til dokumentation for opfyldelsen af mindstekrav jf. afsnit 4.3. Hvis tilbudsgiveren afleverer mere end 5 referencer, vil ordregiver alene se på de første 5 referencer.

Følgende oplysninger bedes angivet for hver reference (manglende oplysninger vil blive vurderet negativt):

— Navn på bygherren og kontaktoplysninger,

— Udførelsestidspunktet, herunder om opgaven er afsluttet,

— Entreprisesum og entrepriseform,

— Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt,

— Tilbudsgiverens rolle og ansvar i projektet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde bedes tilbudsgiveren tydeligt anføre hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Mindst en reference som viser, at tilbudsgiver har kompetencer internt i virksomheden, som kan levere ydelser inden for bygherrerådgivning,

- Mindst en reference som viser, at tilbudsgiver har kompetencer internt i virksomheden inden for byggeledelse herunder jordhåndtering,

- Mindst en reference som viser, at tilbudsgiver har kompetencer internt med kendskab og erfaring inden for håndtering af arbejder på Banedanmarks arealer herunder håndtering af udarbejdelse af sikkerhedsgodkendelser på Banedanmarks matrikler,

- Mindst en reference som viser, at tilbudsgiver har kompetencer internt inden for etablering af støjvolde, herunder dimensionering og anlæg,

- Mindst en reference som viser, at tilbudsgiver har kompetencer internt inden for håndtering af ledningsomlægninger i alle faser.

Der gøres opmærksom på, at den samme reference kan vedlægges til dokumentation for flere af de opstillede mindstekrav

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/05/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 27/08/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/05/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Albertslund Kommune har besluttet, at etablere støjbegrænsende jordanlæg og skærme i området øst for Banedanmarks baneanlæg.

Albertslund Kommune søger i denne forbindelse en rådgiver, som kan bistår Albertslund Kommune og varetage de nødvendige opgaver, som følger med etablering af ovennævnte anlæg.

Der afholdes møde med en præsentation af projektet samt spørgemøde tirsdag d. 29.4.019 hos Albertslund Kommune i mødelokale 1 i forhallen kl. 14:30. Tilmelding skal ske til ordregiver.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahkerups Pakhus, Langelinje Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise oplysninger om klagefrist(er) følger af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne med senere ændringer.

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/04/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer