Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Søborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 081-193710

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Gladsaxe Kommune
Danmark
Rådhus Allé 7
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Kim Peter Jacobsen
Telefon: +45 61371301
E-mail: kimjac@gladsaxe.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.gladsaxe.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ofscutjlsd
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ofscutjlsd
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Børnehusene Egedammen og Grønnegården

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Med nærværende projekter ønsker Gladsaxe Kommune at etablere dagtilbud for børn i førskolealderen i de 2 nye børnehuse Egedammen og Grønnegården.

Børnehusene udformes med henholdsvis 7 grupper og 8 grupper. De placeres på 2 forskellige matrikler i kommunen og etableres som et-etages nybyggeri med gode, rummelige udearealer.

Børnehuset Egedammen opføres med et bruttoareal på ca. 1 100 m2. Børnehuset Grønnegården opføres med et bruttoareal på ca. 1 250 m2.

Til begge børnehuse etableres udearealer med færdselsarealer, parkering og legeplads.

På de 2 matrikler er der eksisterende byggeri, som skal nedrives.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation vil ordregiver udvælge på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes tekniske formåen som gennem de fremsendte referencer har indsendt de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved "relevante opgaver" forstås referencer, der beskriver ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor daginstitutioner.

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i ESPD.

Såfremt en totalrådgiver agter at benytte en underrådgiver, OG denne underrådgiver bidrager med enten omsætning, egenkapital og/eller en eller flere referencer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.2) og III.1.3), så skal totalrådgiver i sin ansøgning om prækvalifikation også aflevere:

1) en separat ESPD for dennes underrådgiver, hvor følgende skal fremgå:

— UR´ens virksomhedsinfo,

— at UR ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene, samt

— oplysning om det, som UR bidrager med: omsætning, egenkapital og/eller en eller flere referencer

SAMT aflevere:

2) en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at totalrådgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske (hvis UR bidrager med omsætning og/eller egenkapital) og/eller tekniske, faglige formåen (hvis UR bidrager med en eller flere referencer) fra den pågældende UR. Erklæringen skal godtgøre, at den pågældende UR er juridisk forpligtet over for totalrådgiveren.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Seneste års omsætning og seneste års egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Min. 5 000 000 DKK i omsætning og min. 1 000 000 DKK i egenkapital seneste år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer på tilsvarende opgaver.

Ved "tilsvarende opgaver" forstås referencer, der beskriver ansøgers erfaringer og kompetencer med opgaver indenfor børneinstitutioner for børn i førskolealderen og udearealer for børn i førskolealderen.,

Der kan maksimalt afleveres 5 referencer.

Referencen vedrørende mindstekravet, se nedenfor, skal være afsluttet inden for de seneste 3 år. De øvrige skal være påbegyndt eller være afsluttet inden for de seneste 3 år.

Af referencerne skal minimum følgende fremgå:

— Beskrivelse af den del af opgaven, som vedrører ansøgers opnåede erfaring og kompetencer, herunder beskrivelse af hvilke ydelser ansøger har leveret i den aktuelle opgave og inden for hvilket fag (konstruktioner, installationer, arkitekt, landskab),

— Bruttoareal af den del af referencen, som ansøger har leveret ydelser,

— Dato for påbegyndelse af opgaven og dato for afslutning, hvis afsluttet.

Oplysningerne på referencerne som er skrevet ind i ESPD'en kan suppleres med bilag, dog opfordres til, at referencebilag begrænses til 1 A4 side pr. reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum en af referencerne skal beskrive erfaring og kompetencer indenfor arkitektydelser i forbindelse med projektering af børneinstitutioner for børn i førskolealderen og efterfølgende opfølgning og tilsyn. Opgaven skal være afsluttet inden for de seneste 3 år

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/05/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer