Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 094-226109

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Slots- og Kulturstyrelsen
34072191
H. C. Andersens Boulevard 2
København V
1553
Danmark
Kontaktperson: Michael Jacobsen
Telefon: +45 50844107
E-mail: mcj@slks.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slks.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyborg Slot - Torvet - etape 3.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Slots- og Kulturstyrelsen udbyder en hovedentrepriseaftale vedrørende anlæg af Torvet i forbindelse med Nyborg Slot. Hovedentreprisen omfatter i hovedtræk følgende fag: Brolæggerarbejde omfattende granitstensbelægninger, byinventar, beplantning, el-arbejder vedrørende belysning på Torvet i Nyborg og strøm til events samt VVS-arbejder vedrørende vandkunst, vand og afløb.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45212353
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Nyborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en hovedentreprise, der i hovedtræk omfatter følgende arbejder:

— Anlægsgartnerarbejder omfattende granitstensbelægninger,

— El-arbejder omfattende belysning på Nyborg Slot samt strøm til events,

— VVS-arbejder omfattende vandkunst, vand og afløb.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2019
Slut: 13/11/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Slots- og Kulturstyrelsen vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen samt tilstrækkelig økonomisk styrke til at opfylde kontrakten. Det er en betingelse for at opnå prækvalifikation, at ansøgerne via referencer og CV'er kan dokumentere at have følgende kompetencer:

— Anlæg af torvepladser med granitbelægninger,

— Etablering af vandkunstanlæg, der er sammenligneligt med den i projektet indeholdte vandkunst.

Ved vurderingen og udvælgelsen blandt ansøgere, der kan dokumentere at have de ovenfor nævnte kompetencer, vil ordregiver lægge vægt på antallet af relevante referencer, der demonstrerer de bedste kompetencer og erfaringer set i forhold til opgavens størrelse og kompleksitet, herunder gennemførelse af anlægsarbejder ved kulturhistoriske bygninger.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPD’et afgive oplysninger om:

1) samlet nettoomsætning for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret;

2) egenkapital for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet;

3) resultat før skat for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om resultat før skat fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret.

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske formåen (f.eks. en underentreprenør) skal i ansøgerens egen ESPD svare ”ja” til del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD'er for de pågældende enheder/virksomheder.

Dokumentation for oplysninger om økonomisk og finansiel formåen skal fremgå af ansøger(nes) årsregnskaber. Som udgangspunkt er det kun den vindende tilbudsgiver, der til sin tid skal fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger må kun have haft negativ egenkapital i 1 af de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Hver ansøger må maksimalt vedlægge 5 referencer.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

- Navn på bygherre og kontaktperson,

- Projektets navn og indhold,

- Kort projektbeskrivelse,

– Entrepriseform,

– Entreprisesum,

- Kort begrundelse for, at den vedlagte reference er relevant for vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet til at udføre den udbudte opgave.

Ansøgeren kan i sine referencer medtage opgaver, der ikke er udført af ansøgeren selv, men af en anden juridisk enhed (støttende virksomhed/underentreprenør), såfremt denne anden enhed gennem en skriftlig støtteerklæring har godtgjort, at den pågældende økonomiske aktør stiller sin tekniske kapacitet til rådighed for ansøgeren.

Det accepteres, men er ikke et krav, at ansøger, i forlængelse af udfyldt ESPD(er), sender fotos og illustrationer af referencerne - dog max. 1 A4 side pr. reference. Oplyser ansøgeren mere end 5 referencer, medtages alene referencer vedrørende de 5 senest afleverede entrepriser ved vurderingen af ansøgningen. Referencer, som er ældre end 7 år, vil ikke blive taget i betragtning.

Endvidere skal ansøgere i ESPD’et oplyse årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Licitationsdagen er i udbudsbetingelserne fastsat til den 23.8.2019 kl. 12:00.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer