Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 094-227633

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
AlmenBo Aarhus
59645013
Frydenlunds Allé 8
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Anette Kusk
Telefon: +45 88919356
E-mail: ank@dahllaw.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.almenbo-aarhus.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322056

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler med Boligorganisationen AlmenBo Aarhus om bygherrerådgivning og projektering

Sagsnr.: 156385
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

AlmenBo Aarhus, som er en almen boligorganisation, har i forbindelse med den løbende byggevirksomhed behov for bygherrerådgivning og projekteringsydelser i et samarbejde i forhold til opgavernes kompleksitet og antallet af sammenfald af flere byggeopgaver. Udbuddet omfatter opgaver med tilstandsvurderinger, analyser af renoverings- og ombygningsmuligheder, levering af totalydelser omfattende projektering, udbud af entreprenørarbejder og kontrahering med entreprenører samt opfølgning, tilsyn og byggeledelse, herunder energirenoveringer, eller større opgaver, hvor tilbudsgiverens opgave bliver at forestå udbuddet af entrepriser, indgåelse af entrepriseaftaler samt at føre tilsyn med entrepriserne. Der vil således være tale om opgaver af meget forskellig art, og tildelingen af rammeaftaler forventes at afspejle dette. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven af 15.12.2015 med henblik på indgåelse af rammeaftaler med 4 aktører.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000
71310000
71530000
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aarhus, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligorganisationen AlmenBo Aarhus er en almen boligorganisation underlagt lov om almene boliger m.v. Boligorganisationen opfører, udlejer, administrerer, vedligeholder og moderniserer almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte. Derudover har AlmenBo Aarhus opført og administrerer et plejehjem med plejeboliger, ældreboliger og beskyttede boliger samt 2 aktivitetshuse. Boligorganisationen har i forbindelse med den løbende byggevirksomhed behov for bygherrerådgivning og projekteringsydelser i et samarbejde i forhold til opgavernes kompleksitet og antallet af sammenfald af flere byggeopgaver. Udbuddet omfatter opgaver med tilstandsvurderinger, analyser af renoverings- og ombygningsmuligheder, levering af totalydelser omfattende projektering, udbud af entreprenørarbejder og kontrahering med entreprenører samt opfølgning, tilsyn og byggeledelse, herunder energirenoveringer, eller større opgaver, hvor tilbudsgiverens opgave bliver at forestå udbuddet af entrepriser, indgåelse af entrepriseaftaler samt at føre tilsyn med entrepriserne. Der vil således være tale om opgaver af meget forskellig art, og tildelingen af rammeaftaler forventes at afspejle dette. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven af 15.12.2015 med henblik på indgåelse af rammeaftaler med 4 aktører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ydelser kvalitet / Vægtning: 33,3 %
Kvalitetskriterium - Navn: Personalemæssige kvalifikationer / Vægtning: 33,3 %
Pris - Vægtning: 33,3 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 217-496412
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftaler med Boligorganisationen AlmenBo Aarhus om bygherrerådgivning og projektering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
MOE A/S
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udover MOE A/S, er der tildelt rammeaftaler til følgende virksomheder:

— Rum A/S,

— Cowi A/S,

— Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Stk. 4. Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § 191 og 192 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, og

2) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Stk. 5. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Stk. 7. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over udbud omfattet af stk. 1-5 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.”.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer