Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 096-232097

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Aabenraa Kommune
29189854
Skelbækvej 2
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Hanne-Mette Pedersen
Telefon: +45 73767278
E-mail: hpede@aabenraa.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aabenraa.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=seukzwuapp
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
BISGAARD|EJSING ApS
37875538
Rosenkrantzgade 23, 4. sal.
Aarhus C.
8000
Danmark
Kontaktperson: Tue Bisgaard Jensen
Telefon: +45 23408562
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov. Totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aabenraa Kommune planlægger opførelse af daginstitution til 150 børn. Daginstitutionen opføres ved Lyreskovskolen i Bov. Med nærværende udbudsbekendtgørelse udskrives en totalrådgiverkonkurrence hvor 5 prækvalificerede teams konkurrerer på pris & kvalitet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Bov, 6330 Padborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte tjenesteydelse omfatter totalrådgivning (programmering, projektering, udførelse m.v.) i forbindelse med nyopførelse af daginstitution til 150 børn ved Lyreskovskolen i Bov. Det samlede budget udgør 25 000 000 DKK og institutionen forventes ibrugtaget årsskiftet 2021/22.

I første omgang kan interesserede anmode om at deltage. Blandt ansøgerne udvælges 5 rådgiverteams til at deltage. I konkurrencen skal de 5 totalrådgiverteams konkurrere på pris, skitseprojekt, bemanding og metode/proces. Den vindende totalrådgiver får herefter til opgave at projektere og gennemføre byggeriet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur & funktionalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Teknik & realiserbarhed / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere der har afleveret det krævede materiale udvælges 5 totalrådgiverteams, som kan dokumentere erfaring med tilsvarende projekter (via referencer) som kan dokumentere tilstrækkelig økonomisk-, teknisk og faglig kapacitet.

Ved udvælgelsen vil der blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder. Udbyder vil også ved udvælgelsen sikre en god konkurrencesituation.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/06/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=seukzwuapp.

Ansøgning om prækvalifikation skal oploades på iBinder.

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Præsentations- og motivationsbrev på max 3 sider (PDF);

2) Udfyldt ESPD;

3) Referenceblade, 5 stk (PDF);

4) Evt,. støtteerklæring.

Der er mulighed for at stille spørgsmål via iBinder. Spørgsmål stillet inden den 6.6.2019 vil blive besvaret. Seneste svar vil blive oploaded den 9.6.2019.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer