Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Ølstykke: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 097-234775

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Egedal Kommune
29188386
Dronning Dagmars Vej 200
Ølstykke
3650
Danmark
Kontaktperson: Jens Henriksen
Telefon: +45 72596219
E-mail: jens.henriksen@egekom.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/106291444.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/106291444.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/106291444.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af Totalrådgivning til anlægsopgave i Egedal By - Campus

Sagsnr.: 19/10079
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven der udbydes er Rådgivning og teknisk bistand i forbindelse med anlægsarbejde i Egedal By - campusområdet. Området er på ca. 7,5 Ha. Opgaven omfatter overordnet set rådgivning i forbindelse med byggemodning af grund til parcel, tilhørende veje og landskabsplan af tilknyttede grønne rekreative områder. Campusområdet indgår som en del af helhedsplanen for Egedal By, som er beliggende i udkanten af Ølstykke by.

Rådgivningen skal overordnet set indeholde projektering, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn, samt tilknyttede opgaver.

Opgaven henvender sig primært til rådgivende Ingeniør- og arkitektvirksomheder.

Der stilles krav til erfaren landskabsarkitekt, se nærmere i Udbudsbetingelser.

Opgaven udbydes med henblik på at indgå aftale om Totalrådgivning efter ABR 18.

Honorarformen er en kombination af fast pris og medgået tid alt efter hvilke rådgivningsydelser der er tale om.

Tryk her https://permalink.mercell.com/106291444.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71320000
71420000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Egedal By er et byudviklingsområde beliggende i det nordøstlige Ølstykke med et areal på 84 hektar.

Anden del af byen, Campusområdet, som dette udbud vedrører skal nu realiseres. Campusområdet er på ca. 7,5 hektar, er udlagt til udstykning af storparceller til etagebyggeri til blandet bolig og erhverv. Når byggemodningen er gennemført og de planlagte boliger i Campus er opført, vil området rumme ca. 500 boliger.

Der skal gå en blind fordelingsvej fra Dam Holme og ind i bydelen. Fordelingsvejen forsyner storparcellerne med vejadgang. Der skal være en forbindelsessti gennem hele området, og der etableres et stort grønt område. Langs stien og imellem bebyggelserne etableres attraktive opholdsrum. Rådgiver skal projektere dette.

Egedal By - Campus er opdelt i 2 etaper. Nærværende rådgivningsudbud omfatter både Etape I og Etape II. I første omgang byggemodnes Etape I, som består af ca. 100 meter af fordelingsvejen, forbindelsesstien, det grønne område incl. sti rundt om nærliggende sø. Den grønne fletning projekteres og færdigetableres. Der gennemføres byggemodning af Etape I i tilknytning til parcellerne B1 og B2. Regnvandshåndteringen projekteres for begge etaper. Etape I projekteres og anlægges i perioden 2019-2020. Etape I færdig projekteres og udbydes. Etape II projekteres indtil forprojektsniveau.

Etape I er ca. 4,3 ha, hvoraf 2,1 ha udgør den grønne fletning. Etape II er ca. 3,2 ha.

I etape I skal der anlægges ca. 100 m vej og 1 000 m sti.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og Projektstyring / Vægtning: 45 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 30/08/2019
Slut: 04/10/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Egedal Kommune lægger ved udvælgelsen vægt på, at ansøger kan dokumentere positive referencer fra tidligere udførte anlægsopgaver, der omhandlede projektering, projektstyring, byggeledelse og fagtilsyn. Det tillægges herudover positiv vægt, at referencen har et tilsvarende eller større omfang, tilsvarende eller højere grad af kompleksitet og har en høj grad af sammenlignelighed med hensyn til opgavens karakter og art. Der lægges derudover i referencerne vægt på følgende, hvor Ordregiver vil tage kontakt til de oplyste referencer med henblik på at få oplyst:

I hvor høj grad ansøgeren i den enkelte reference har leveret en tilfredsstillende rådgivningsydelse for henholdsvis projektering, projektstyring, byggeledelse og fagtilsyn.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rådgivers håndtering af prækvalifikation i forbindelse med licitation af selve anlægsopgaven.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 2 disponible regnskabsår.

Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse for de seneste 2 disponible regnskabsår.

Ansøger skal oplyse om denne har haft en positiv primær drift, hvert år for de seneste 2 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- At ansøger har haft en samlet årlig omsætning på mindst 4 000 000 DKK ekskl. moms hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår,

- At ansøgers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår,

- At ansøger har haft en positiv primær drift hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse referencer fra tilsvarende anlægsopgaver udført indenfor de seneste 3 år, hvor opgaverne har været af tilsvarende omfang og kompleksitet, som den udbudte opgave.

Referencerne skal indeholde kundens aktuelle kontaktdata, opgavens omfang, art, herunder anlægssum, udførelsesperiode og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (fx projekteringsydelser, byggeledelse, fagtilsyn etc.).

Det er ikke muligt at vedlægge referencer for igangværende opgaver.

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til, at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal angive 2 referencer. Såfremt ansøger angiver mere end 2 referencer vil Ordregiver alene tage de 2 første referencer i betragtning.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2019
Tidspunkt: 22:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer