Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Ingeniørvirksomhed

2019/S 099-240596

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
København
1577
Danmark
Kontaktperson: Ulrik Larsen
Telefon: +45 72443333
E-mail: ul@vd.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forundersøgelse af Kattegatforbindelse - indledende linjeføringsovervejelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indkøb af indledende linjeføringsovervejelser i forbindelse med undersøgelse af muligheder for etablering af en Kattegatforbindelse bestående af en ren vejforbindelse og en kombineret forbindelse bestående af både en vej- og jernbaneforbindelse. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4) ovenfor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af opgavens løsning / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og kompetencer / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 096-232169
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Forundersøgelse af Kattegatforbindelse - indledende linjeføringsovervejelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbud skal afgives på dansk, men bilag accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Phønix Tag

  Phønix Tag

  Med mere end 100 års erfaring ved vi det meste om tagpap
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • Isover

  Isover

  NYHED - InsulSafe - Effektiv glasuldsløsning til isolering af loft og hulmur
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine
 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Tagpapinspiration
 • Global Tools

  Global Tools

 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Eggersen Miljø og Sikkerhed

  Eggersen Miljø og Sikkerhed

  Stor erfaring med miljø- og sikkerhedsrådgivning
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning