Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Opførelse af museer

2019/S 100-241346

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Odense Kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Trillingsgaard
E-mail: cbtri@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odense.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

E04 Luknings- og kompletteringsentreprise - Tag, Tømrer/Snedker, Smed og Murer samt Byggeplads til museum "Det ny H.C. Andersens Hus"

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45212313
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Da Odense Kommune lukkede Thomas B. Thriges Gade i 2014, blev det startskuddet til en forvandling af området. Samtidig opstod muligheden for at samle formidlingen af H.C. Andersens fantasi, liv og eventyr i ét nyt, stort museum.

Med byggeriet af Det ny H.C. Andersens Hus tager et helt nyt byrum form, som skaber forbindelse mellem den nye midtby og det gamle H.C. Andersen kvarter. Her vil ung som gammel kunne gå på opdagelse i forfatterens univers gennem en arkitektur, der inspirerer til indlevelse, fantasi og leg.

Byggeri og udstilling er finansieret af A. P. Møller Fonden, Augustinus Fonden samt Odense Kommune.

Hovedprojektet for entreprisen er projekteret af Kengo Kuma and associates som totalrådgiver, Cornelius + Vöge arkitekter, Søren Jensen rådgivende ingeniører og MASU planning som underrådgivere.

Det samlede færdige byggeri omfatter cirka 5 800 m2.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.rib-software.dk/udbudsportal og udbuddets TN-nr. er TN 716224A.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44230000
45422000
45100000
45113000
45421000
44112300
45421146
45430000
45432121
44221111
39299200
44221000
45421140
45260000
44112410
44112430
44112500
45112713
45261300
44233000
45262520
45262690
45212351
44000000
44112400
45261000
45261100
45261200
44210000
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise 04,

Arbejdet vedr. byggeplads omfatter etablering og drift af fælles byggeplads, for entreprise E04, E05, E06, E07, E08, E08, E09 med skurby, materialeoplag, ankomstveje, porte mv. placeres i byggegrundens nord-vestlige hjørne.

Lukningsarbejdet ved runde pavillonbygninger samt fasader i de forsænkede haver omfatter træ/bindingsværk konstruktioner, glasfacader, lette ydervægge, sokler, limtræsbjælker og CLT dæk. Dertil er der Isoleringsarbejde og membraner på taghavedæk og tage med tilhørende grønne tage samt ovenlys og bassin/ovenlys.

Aptering og kompletteringsarbejdet omfatter indvendig aptering med lette vægge, buede geometrier, lofter, akustikregulering, hævede teknik-gulve, porte og skydedøre, trapper og ramper, samt komplettering med fast inventar, herunder opdelinger i brandsektioner og områder med højt sikringsniveau, SKAFOR-rød på vægge, dæk, vinduer og døre mv. Endvidere omfatter det murerarbejde ved indfatningsvægge, sokler mv.

Arbejder omkring Mindehal, baggårdsmure, infill-bygninger ved fredede og bevaringsværdige bygninger omfatter sammenbygning med tage, vægge, inddækninger, samt reparationer af eksisterende vægge på teglsten og pudsarbejder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Byggesagens udførelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan og logistik / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på tilkøb af Stål generelt, Træ generelt, Glasfacader og –tage, Skeletkonstruktioner, Gulve, Lofter, Tagdækning, Skalsikring omkring udstilling. Sikringsklasse, Skafor rød-RC4 samt Døre, vinduer og porte. Se tilbudslisten for præcis beskrivelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 035-077933
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

E04 Luknings- og kompletteringsentreprise - Tag, Tømrer/Snedker, Smed og Murer samt Byggeplads til museum "Det ny H.C. Andersens Hus"

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Beslutningen om at annullere udbuddet skyldes, at ordregiver skønner, at der ikke kan opnås et tilfredsstillende resultat og en tilstrækkelig konkurrence på opgaven. Flertallet af de prækvalificerede ansøgere har fravalgt at afgive tilbud, hvorfor der er modtaget for få tilbud på opgaven, ligesom der alene er modtaget tilbud, som indeholder væsentlige forbehold for de stillede krav, og som samtidig væsentligt overstiger ordregivers budget. Det vurderes ikke, at en forhandling inden for udbudslovens regler i det lys vil kunne medføre et tilfredsstillende resultat med en passende grad af konkurrence om opgaven.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7,stk. 1,

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer