Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kolding: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 100-241347

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Kolding Kommune
29189897
Nytorv 11
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Projektleder Karsten Rosenlund Aagaard
Telefon: +45 79791344
E-mail: karaa@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark
29290909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Specialkonsulent Heine Rasmussen
Telefon: +45 76631000
E-mail: byg.okonomi@rsyd.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt vedrørende ombygning og renovering af Låsbyhøj - det mentale sundhedscenter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kolding Kommune og Region Syddanmark har besluttet at flytte en række funktioner sammen i ét samlet mentalt sundhedscenter, der etableres i det nuværende Låsbyhøj på adressen Nørregade 1 i Kolding.

Låsbyhøj rummer ca. 6 000 m2.

Det færdig- og ombyggede Låsbyhøj skal fremover kunne rumme funktioner til fremme af den mentale folkesundhed i Kolding Kommune.

Totalentreprisekontrakten omfatter projektering og udførelse af renoverings- og ombygningsopgaven, som var udbudt på byggeprogramniveau.

Totalentreprisekontrakten var udbudt i omvendt licitation. Den samlede økonomiske ramme for indgåelse af totalentreprisekontrakt udgør 37 600 000 DKK ekskl. moms.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 37 600 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215000
45215100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Nørregade 1, 6000 Kolding

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kolding Kommune og Region Syddanmark har besluttet at flytte en række funktioner sammen i ét samlet mentalt sundhedscenter.

Det færdig- og ombyggede Låsbyhøj skal fremover kunne rumme funktioner til fremme af den mentale folkesundhed i Kolding Kommune. Ved ibrugtagningen skal bygningen danne ramme om Region Syddanmarks lokalpsykiatri, Kolding Kommunes misbrugscenter, børnefamiliehus, ungekontakt, hjemmestøtte samt ”Revanche”.

For deltagelse i konkurrencen og aflevering af konditionsmæssigt konkurrenceforslag / totalentreprisetilbud blev ydet et vederlag på 75 000 DKK ekskl. moms. Den vindende tilbudsgiver har ikke modtaget tilbudsvederlag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Omfang, materialer og totaløkonomi / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Funktion og fleksibilitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og landskab / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 0 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 013-019174
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt vedrørende ombygning og renovering af Låsbyhøj - det mentale sundhedscenter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/08/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
K.G. Hansen & Sønner A/S
29603413
Odinsvej 8
Grindsted
7200
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 37 600 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 37 600 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer