Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Assens: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 101-243570

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Assens Rensning A/S
35256504
Skovvej 2B
Assens
5610
Danmark
Kontaktperson: Anne Skaarup
Telefon: +45 63449028
E-mail: ams@assensforsyning.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.assensforsyning.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dpjxatjurw
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Ole Godsk Dalgaard
Telefon: +45 56402107
E-mail: oda@cowi.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dpjxatjurw
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed og spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Assens Rensning A/S. Opførelse af Nyt Assens Renseanlæg i totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Assens Rensning A/S udbyder bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med opførelse af Nyt Assens Renseanlæg. Opgaven udbydes i totalentreprisekonkurrence efter reglerne om udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation. Renseanlæggets administrationsbygning og tilhørende værkstedsbygning udbydes i en separat entreprise. (offentliggjort 12.3.2019).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
45252000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Assens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Assens Kommunes Byråd besluttede den 28.1.2015, at der på sigt kun skal være ét renseanlæg i kommunen, og at dette skal placeres i Assens-området. Assens Rensning A/S har valgt at imødekomme spildevandsplanen ved at centralisere den samlede spildevandsrensning i Assens Kommune i ét nyt stort barmarks renseanlæg. Projektet udbydes efter prækvalifikation i totalentreprise som udbud med forhandling. Ordregiver forventer at der gennemføres én forhandlingsrunde. (se yderligere i udbudsbetingelserne) Der er et forventet samlet budget for denne del af opgaven på 250 000 000 DKK ekskl. moms. Opførelse af administrations- og værkstedsbygning til renseanlægget udbydes i separat totalentreprise offentliggjort d. 12.3.2019.

Det er ikke forventningen at administrationsbygning og værkstedsbygningen kan opføres uden samtidig opførelse af renseanlægget og omvendt. På grund af entreprisernes indbyrdes afhængighed forbeholder Ordregiver sig således ret til at aflyse begge entrepriser, såfremt der ikke kan tegnes kontrakt på én af entrepriserne, eksempelvis som følge af budgetmæssige forhold.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af Ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på opgaver udført i totalentreprise indeholdende ingeniør,- arkitekt og landskabsarkitektfaglige ydelser i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg eller større udvidelse/ombygning af renseanlæg, som har tilsvarende, eller større kapacitet og funktioner, samt erfaring med etablering af rådnetanksanlæg/-biogasanlæg. Der vil desuden blive set positivt på referencer med renseanlæg, som er etableret under tilsvarende klimatiske forhold som i Danmark og som anvender teknologi, hvor der i høj grad er fokus på ressourceeffektivitet, samt renseanlæg, som arkitektonisk er tilpasset det omkringliggende landskab.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder 5 tilbudsoptioner. Tilbudsoptionerne vedrører modtagestation til KOD, overdækning af procestanke inkl. udsugningsanlæg, varmesystem i bunden af efterklaringstanke, hygiejniserings-/hydrolysetanke, komplet anlæg og udførelse af varmeinstallation med udgangspunkt i tilslutning ved Assens Forsynings akkumulering-stank.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver vil modtage et vederlag for aflevering af et konditionsmæssigt endeligt tilbud på 150 000 DKK ekskl. moms. Tilbudsgiver, som tildeles kontrakt, vil ikke modtage ovenstående vederlag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Det er et mindstekrav, at ansøgeren kan dokumentere en årlig omsætning på minimum 500 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Det er et mindstekrav, at ansøgeren kan dokumentere en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af eESPD, Del IV, afsnit B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende anlæg vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsmaterialets pkt. 0.2.6.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af referenceark / referenceliste, og udgør dermed også den endelige dokumentation herfor, jf. Udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2:

- Entrepriseform,

- Kort beskrivelse af projektet, herunder kapacitet af renseanlæg opgivet i PE,

- Samlet anlægssum ekskl. moms,

- Udførelsestidspunkt,

- Ordregiver / bygherres navn / kontaktperson og kontaktoplysninger.

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til maksimum samlet 10 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring i henhold til det angivne i pkt. II.2.9). Totalentreprenørens og dennes underrådgiveres referencer må max være 8 år gamle regnet fra aflevering af anlægget.

Vedlægger ansøger samlet flere end 10 referencer, vil det være de første 10 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Det er et mindstekrav, at ansøgeren kan dokumentere mindst 1 reference vedrørende hver af de 2 nedennævnte bygge-/anlægsopgaver udført indenfor de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen:

1) Opførelse af nyt renseanlæg eller større udvidelse/ombygning af eksisterende renseanlæg med en kapacitet på minimum 50.000 PE og med en anlægssum på minimum 50 000 000 DKK ekskl. moms,

2) Opførelse af rådnetanksanlæg/-biogasanlæg.

Opfyldelse af ovennævnte mindstekrav kan opfyldes ved aflevering af én samlet reference, såfremt projektreferencen rummer begge mindstekrav.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver for nærværende udbud er Assens Rensning A/S. Kontrakten er baseret på ABT 18 med Assens Rensning A/S´ supplerende vilkår. Kontrakten indeholder dagbod herunder dagbod på mellemfrister, ligesom kontrakten indeholder en social klausul. Totalentreprisekontrakten er betinget.

Kontrakten indeholder proces- og funktionsgarantier.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder

Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet Udbudsbetingelser.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Referencer angives i separat referenceliste og udgør samtidig endelig dokumentation. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via iBinder. Vejledning til udfyldelse findes på www.bedreudbud.dk samt på www.iBinder.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretning er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende. Nærmere information om klageproceduren kan findes på: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer