Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Birkerød: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 101-243795

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Novafos A/S
31884993
Blokken 9
Birkerød
3460
Danmark
Kontaktperson: Martin J. Andersen
E-mail: MAJA@novafos.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.novafos.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsteknisk anlæg

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Separering af Strandvejsområdet - Etape 5

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Separeringen af overfladevand i Strandvejsområdet er opdelt i 5 etaper, hvor dette udbud omfatter etape 5 med et samlet areal på 40 ha. Entreprisen omfatter frakobling af afstrømmende regnvand fra vejarealer og delvist tagarealer fra grundmatrikler fra eksisterende fællessystem. Der skal etableres nyt regnvandssystem i hele området.

Arbejdet omfatter Opbrydning og retablering af ledningsgrave, Etablering af regnvandsledninger (opgravning og ”No dig”) og brønde, Gravearbejder i forbindelse med ledningsomlægninger, herunder koordinering med ledningsejere, Omkobling af eksisterende vejafvanding fra fællessystemet til de nye regnvandsledninger og brønde, Etablering af stik til skel, Afpropninger af stik, Sanering af eksisterende system ved punktopgravninger, Omlægning og opretholdelse af eksisterende fællessystem samt Supplerende TV-inspektioner.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 45 494 198.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44130000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det er Gentofte Kommunes strategi at separatkloakere Gentofte gradvist over en 40 årig periode, eller senest i 2055. Separatkloakering af Strandvejsområdet i det sydlige Hellerup er et af Novafos A/S´ første separeringsarbejder, der har til formål at opfylde gældende serviceniveau og nedsætte antallet af opstuvninger og oversvømmelser i oplandene ved kraftige regnhændelser. Ud over målet om at reducere omfanget af opstuvninger fra kloaksystemet og dermed generne for borgerne, samt overløb fra kloaksystemet til Øresund, har Gentofte Kommune en målsætning om at sikre, at Gentoftes badevand har en høj kvalitet.

Separatkloakeringen omfatter frakobling af afstrømmende regnvand fra vejarealer og delvist tagarealer fra grundmatrikler fra eksisterende fællessystem. Andelen af tagflader som tilsluttes afhænger af i hvilket omfang og hvilke borgere der ønsker at tilslutte sig. Hvem der ønsker at tilslutte sig forventes først at være endelig afklaret umiddelbart inden arbejdets udførelse.

Separatkloakeringen i Strandvejsområdet er opdelt i 5 etaper, hvor dette udbud omfatter etape 5. Etape 2 og 3 udbydes på et senere tidspunkt.

Etape 5 har et samlet areal på 40 ha, som er afgrænset ved Springbanen mod nord, Sehestedvej og Helleruplund Allé mod syd. Adskilt af jernbanen mod øst og Kaas Allé og Ole Olsens Allé mod vest. Bernstorffsvej går i gennem området.

Der skal etableres nyt regnvandssystem i hele området. Arbejdet omfatter Opbrydning og retablering af ledningsgrave, Etablering af regnvandsledninger (opgravning og ”No dig”) og brønde, Gravearbejder i forbindelse med ledningsomlægninger, herunder koordinering med ledningsejere, Omkobling af eksisterende vejafvanding fra fællessystemet til de nye regnvandsledninger og brønde, Udskiftning af saneringsmodne vejbrønde/-stik, Etablering af stik til skel, Afpropninger af stikender og stiktilslutninger, Sanering af eksisterende system ved punktopgravninger, Omlægning og opretholdelse af eksisterende fællessystem samt Supplerende TV-inspektioner.

De omtrentlige hovedmængder er:

— Ca. 5,5 km hovedledninger – Regnvand, Dimension Ø 200 - Ø 1 000, Gennemsnitsdybde ca. 2,2 m,

— Ca. 100 stk. brønde (Ø 600, Ø 1250 og Ø 1 500),

— Ca. 300 stk. omkobling af vejbrønde,

— Ca. 100 stk. vejbrønde/stik at udskifte,

— Ca. 90 stk. stik til skel.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 021-044892
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Separering af Strandvejsområdet - Etape 5

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Zacho-Lind A/S
10976588
Baldersbækvej 10
Ishøj
2635
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 43 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 45 494 198.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer