Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 101-245332

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Astrid Aagaard
E-mail: ASTAAG@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning for Smedetoften

Sagsnr.: 0013689
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen omfatter totalrådgivning jf. ABR 89 pkt. 2.2.2 vedrørende Smedetoften.

Smedetoften er et områdefornyelsesprojekt i Nordvest kvarteret i København. Projektområdet ligger i den nordlige del af Nordvest og består dels af en 150 meters vejstrækning mellem Rentemestervej og Birkedommervej, og dels af en 3 500 m2 stor plads beliggende mellem Klub Bispebjerg og 3B’s AlmenBolig+ bebyggelse.

Kvarteret huser almene og private boliger, et ungdomsklubmiljø, kulturhuse, mindre erhverv, et familiebehandlingscenter og et mindre handels- og cafémiljø. Opgaven består af 2 dele:

— Et overordnet samlet greb for Smedetoften,

— Et forslag til indretning af pladsen mellem Klub Bispebjerg og AlmenBolig+.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter totalrådgivning jf. ABR 89 pkt. 2.2.2 vedrørende Smedetoften.

Smedetoften er et områdefornyelsesprojekt i Nordvest kvarteret i København. Projektområdet ligger i den nordlige del af Nordvest og består dels af en 150 meters vejstrækning mellem Rentemestervej og Birkedommervej, og dels af en 3 500 m2 stor plads beliggende mellem Klub Bispebjerg og 3B’s AlmenBolig+ bebyggelse.

Kvarteret huser almene og private boliger, et ungdomsklubmiljø, kulturhuse, mindre erhverv, et familiebehandlingscenter og et mindre handels- og cafémiljø.

Opgaven er at udarbejde et forslag til samlet greb for omdannelsen af pladsen bag Klub Bispebjerg og vejforløbet fra Rentemestervej til Birkedommervej.

Smedetoften skal blive et byrumsforløb, som binder ungdomsklub, etagebyggerier, AlmenBolig+, villaer, detailhandel og café sammen. Med udspring i pladsen ved klubben, er området i dag præget af kriminalitet og konflikter. Det samlende greb for Smedetoften skal forny brugen af det offentlige areal med respekt for stedets særegne sammensatte miljø. Grebet skal skabe et tydeligt byrumshierarki og tilføre kvarteret nye rumlige kvaliteter samtidig med, at det skal bidrage til at skabe respektfulde møder mellem beboere og brugere.

Opgaven består af 2 dele:

— Et overordnet samlet greb for Smedetoften. Herunder hører selve vejforløbet Smedetoften fra Rentemestervej til Birkedommervej, samt koblingen mellem gadeforløbet, pladsen ved Klub Bispebjerg og forpladsen til klubben,

— Et forslag til indretning af pladsen mellem Klub Bispebjerg og AlmenBolig+, som svarer på behovet for at zoneinddele brug af og færdsel på pladsen.

Forslaget skal udarbejdes i tæt dialog med kvarterets beboere og brugere.

For yderligere information henvises til programmet for Smedetoften.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Beskrivelse af opgaven / Vægtning: 50 %
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 30 %
Omkostningskriterium - Navn: Rådgivers organisation og bemandingens kompetencer og erfaring / Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgår option på fagtilsyn under udførelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/07/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 16
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 16
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
1:1 Landskab
31050251
Trekronergade 149A, 3. Sal
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 33241208
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 166 675.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer