Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 112-275556

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Lina Thomsen
Telefon: +45 87878975
E-mail: udbud@viborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk/udbud

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud af totalrådgivning til Viborg Kommune på Vestre Landsret

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) vedrørende projektering, udbud og gennemførelse af renovering og ombygning af Vestre Landsret i Viborg Kommune.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 990 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Viborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter indretning og ombygning af hele bygningen til husning af Viborg Museums aktiviteter – herunder udstillingsaktiviteter, administration, lokalhistorisk arkiv, undervisningslokaler, museumsbutik mm.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og nøglepersoner / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse og procesbeskrivelse / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 065-145005
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

EU-udbud af totalrådgivning til Viborg Kommune på Vestre Landsret

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rønnow Arkitekter A/S
18738295
Ny Kongensgade 9, 2.
København K
1472
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rønnow Arkitekter
København K
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 990 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 990 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Samtlige ingeniørmæssige ydelser og fagydelser udføres af EKJ Rådgivende Ingeniører.

Arkitekt rådgivning udføres af Reiulf Ramstad arkitekter A/S

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Inden orientering om endelig prækvalifikation vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, stk. 2, fra de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere.

Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:

- Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra ansøgningsfristen,

- Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Uddrag/kopi af årsregnskab eller erklæring om ansøgers omsætning og egenkapital.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutning, jf. § 7, stk. 1.

I andre situationer skal klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer