Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Sorø: Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med trafikanlæg

2019/S 113-277934

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Sorø Kommune
29189994
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Khalid Babrakzai-Zadran
Telefon: +45 30310559
E-mail: kbza@soroe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/95365964.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.soroe.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tersløse Omfartsvej - Tilbudsfase

Sagsnr.: 22.1473.01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71322500
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Sorø Kommunes etablering af cykelsti og omfartsvej ved Tersløse. Projektet inkluderer flytning af en vandboring samt arealerhvervelse og afledte matrikulærer ændringer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 760 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71247000
71248000
71311000
71311200
71353000
71355200
71800000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Sorø Kommune, Tersløse/ Dianalund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Sorø Kommunes etablering af cykelsti og omfartsvej ved Tersløse.

Projektet inkluderer:

'- Projektering af vej og cykelsti,

- Projektering af ny stibro,

- Landinspektørarbejder ifm. arealerhvervelse,

- Teknisk rådgivning ifm. flytning af én vandboring,

- Gennemførelse af udbudsforretning af entreprise for ny vej og stiforbindelse, samt entreprise for flytning af vandboring,

- Option på udførelse af byggeledelse og fagtilsyn samt projektopfølgning for begge entrepriser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fase 5 Anlægsfasen:

- Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning,

- Arbejdsmiljømiljøkoordinering under udførelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Opgaven udbydes i EU-udbud og gennemføres som udbud med forhandling i henhold til udbudslovens § § 61-66 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 232-530219
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
44 62 35 28
Nørretorv 14
Ringsted
4100
Danmark
NUTS-kode: DK022
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 760 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer