Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 116-283883

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
AKB København Afd. 10117 Ørnegårdsvej v. KAB
Ørnegårdsvej 6
Gentofte
2820
Danmark
Kontaktperson: Jesper Birn Lindeberg
E-mail: jbl@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1400-Oernegaardsvej_ungdoms-_og_familieboliger
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt Ørnegårdsvej Opførelse af ungdoms- og familieboliger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

AKB København Afd. 10117 Ørnegårdsvej v. KAB udbyder hermed Totalentreprisekontrakt om projektering og etablering af 100 almene familie- og ungdomsboliger og dertilhørende fælles-/serviceareal samt omgivende terrænanlæg og 60 P-pladser. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Foruden at besidde den tilstrækkelige kapacitet til at varetage en sådan entrepriseopgave skal Totalentreprenøren råde over de fornødne ingeniør- og arkitektfaglige kompetencer til at projektere på baggrund af arkitektens (AI Gruppen) Dispositionsforslag og det øvrige udbudsmateriale. Byggeriet skal opføres tæt på motorvejsafkørsel.

Projektet har modtaget Skema A-godkendelse fra Gentofte Kommune.

For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45200000
45300000
45400000
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Ørnegårdsvej Gentofte

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.

I overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsens del IV.1.5 tager Ordregiver forbehold for at foretage kontrakttildeling på baggrund af de indledende tilbud.

Der vil i så fald blive gennemført en evaluering af det indledende tilbud. Det understreges således, at Ordregiver under udbuddet har ret, men ikke pligt, til at forhandle.

Idet Ordregiver har ret til at foretage tildeling på baggrund af det indledende tilbud, opfordres samtlige tilbudsgivere til at afgive gennemarbejdede indledende tilbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af de prækvalificerede vil ske på baggrund af en vurdering af hvilke referencer der dokumenterer den mest relevante erfaring med projektering og opførelse af lignende byggerier.

Der vil blive lagt positiv vægt på relevante erfaring og teknisk formåen i forhold til den udbudte opgave med referencer der dokumenterer tilsvarende i art, omfang og hovedydelser, herunder hvad angår nybyggeri boliger, parkering i konstruktion, byggeri tæt på veje og vejbroer og med begrænset plads, alment byggeri m.v.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgivere, der deltager aktivt i udbuddet og forhandlingerne og afgiver konditionsmæssigt tilbud, vil modtage 50 000 DKK ekskl. moms for deres arbejde, såfremt de ikke bliver kontraktpart.

Den vindende tilbudsgiver vil ikke modtage et sådant vederlag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

De ansøgende totalentreprenørvirksomheder skal som led i ansøgningen udfylde et ESPD. Ved udfyldelse anvendes den i udbudsdokument 5.06 anførte skabelon, som skal importeres og udfyldes elektronisk på Byggeprojekt via ESPD-funktionen. Efter udfyldelse af formularen, skal den udfyldte formular downloades til ansøgerens computer og uploades som XML fil og pdf-fil på https://app.byggeprojekt.dk/public/1400-Oernegaardsvej_ungdoms-_og_familieboliger sammen med det øvrige ansøgningsmateriale. Det er ikke et krav, at de uploadede eksemplarer af formularen underskrives af ansøgeren.

Der opfordres til at læse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om elektronisk udfyldelse af formularen. Vejledningen er tilgængelig på https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/

ESPD-formularen udgør den foreløbige dokumentation for, at tilbudsgivere opfylder betingelserne for egnethed.

Det er en betingelse for deltagelse, at følgende felter af ESPD-formularen udfyldes:

- Del II:

- - Afsnit A - Oplysninger om den økonomiske aktør (dog ikke afsnittene om reserverede kontrakter og del-kontrakter),

- - Afsnit B - Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

- - Afsnit C - Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

- Del III:

- - Afsnit A - Grunde vedrørende straffedomme,

- - Afsnit B - Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

- - Afsnit C - Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

- Del IV:

- - Afsnit B – Økonomisk og finansiel formåen,

- Afsnit C – Teknisk og faglig formåen.

Hvis tilbud afgives af et konsortium, skal der vedlægges særskilte udfyldte ESPD-formularer for alle konsortiedeltagerne. Ordregiver understreger, at deltagerne i et konsortium i forbindelse med kontraktens udførelse vil hæfte solidarisk og direkte over for ordregiver. Hvis prækvalifikationen har omfattet et konsortium bestående af flere ansvarlige tilbudsgivere, skal det være netop disse juridiske personer – hverken færre eller flere – der afgiver tilbud. Der skal forud for en eventuel kontrakttildeling angives en fælles befuldmægtiget, som Ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med, samt en erklæring om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse for tilbuddet. Erklæring herom kan afgives under anvendelse af Udbudsbilag herom. Der er ikke krav om, at tilbuddet vedlægges en sådan erklæring, idet tilbudsgiver dog har pligt til at fremsende en sådan, såfremt ordregiver på et hvilket som helst tidspunkt under udbudsproceduren/inden tildeling kræver det.

Hvis tilbudsgiver ønsker, at der skal lægges vægt på underleverandørers (herunder koncernforbundne selskabers) kapacitet, skal der vedlægges særskilte udfyldte ESPD-formularer for alle underleverandører, der ønskes inddraget i vurderingen.

Ordregiver understreger, at såfremt en tilbudsgiver alene kan opfylde de fastlagte mindstekrav via en underleverandørs økonomiske og finansiel kapacitet, vil denne underleverandør hæfte solidarisk og direkte med tilbudsgiver over for ordregiver i alle forhold, der kan henføres til kontrakten.

Dokumentation for at kunne råde over andre enheders kapacitet vil blive indhentet i form af f.eks. en rådigheds-/støtteerklæring fra eller underleverandøraftale med disse enheder, hvoraf også bekræftelsen af den solidariske hæftelse skal indgå. Eksempler på rådigheds-/støtteerklæringer for økonomisk og finansiel kapacitet hhv. teknisk og faglig kapacitet er vedlagt som udbudsdokumenter.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i udbudsmaterialets ESPD del IV, litra B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren/enheden endnu ikke har aflagt årsregnskab gælder/beregnes omsætningskravet fra det tidspunkt/den periode, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren/enheden endnu ikke har aflagt årsregnskab, gælder/beregnes egenkapitalkravet i forhold til egenkapitalen på ansøgningstidspunktet

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at:

— Ansøger har en samlet årsomsætning på mindst 100 000 000 DDK i det seneste afsluttede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD, del IV, litra C angive bedste referencer vedrørende opførelse og projektering af udført inden for de seneste 5 år herunder:

— Tilsvarende type byggeri,

— Alment byggeri,

— Totalentreprise.

Det præciseres, at de ovenfor nævnte byggerier ikke behøver at være indeholdt i samme reference. Det vil således være tilstrækkeligt, at ansøgeren angiver mindst én reference for hver type inden for de seneste 5 år.

Bemærk, at en ansøger i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis ansøgeren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, idet det dog alene vil være den del af ydelserne/arbejderne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Der ønskes samlet maksimalt 10 referencer for ansøger som helhed (uanset om ansøger støtter sig på andre enheder, er en sammenslutning eller afgiver ansøgning alene), fordelt på referencer for udførelse (5 stk.) og arkitektprojektering (2 stk.), ingeniørprojektering (2 stk.), landinspektør (1 stk.). Såfremt ansøger fremsender mere end 10 referencer, inddrager ordregiver alene de 10 nyeste referencer (dvs. de 10 senest afsluttede sager) i vurderingen. Dette gælder ligeledes, såfremt ansøger f.eks. vedlægger mere end 5 udførelsesreferencer, idet ordregiver så alene vil inddrage de 5 nyeste og så fremdeles. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de 10 nyeste, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

For at lette relevansvurderingen bør referencerne indeholde oplysning om:

- Entrepriseform

- Størrelse (areal og anlægssum/honorar),

- Dato for opgavens aflevering / aktuelt, stade,

- Beskrivelse af ansøgerens/enhedens ydelser (rolle og funktion).

Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et separat dokument - maksimalt 1 A4-side pr. reference. I så fald bør ansøgeren i ESPD, del IV, litra C specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøgeren skal anføre mindst 1 reference vedrørende opførelse af byggeri i totalentreprise,

- Ansøgeren skal anføre mindst 1 reference vedrørende opførelse af alment boligbyggeri.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 135-136 (obligatoriske) og § 137 nr. 1, 2 og 6 (frivillige) er udelukket fra at deltage i udbuddet.

En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af ovennævnte udelukkelsesgrunde vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Ansøgerne skal i ESPD’ens del III oplyse, hvorvidt de er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene, jf. også pkt. 11.3 nedenfor.

Generelt:

Forud for ansøgningsfristen kan ansøgere stille spørgsmål til udbuddet; dog kun vedrørende forhold, der er direkte relevante for udarbejdelsen af ansøgningen. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt.

Såfremt man ikke har en profil med brugernavn og password, skal en brugerprofil først oprettes. Dette kan gøres direkte via www.byggeprojekt.dk

Såfremt tilbudsgiverne måtte opleve problemer med adgang til, kan der rettes henvendelse til Byggeprojekts support tlf.: 4390 1470 eller til den af Ordregiver udpegede kontaktperson, der er:

Salli Bergman sb@holteprojekt.dk

Eller

Michael V. Reebirk mvr@holteprojekt.dk

Holteprojekt

Tlf. 30 59 58 59

Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før ansøgningsfristen, vil blive besvaret via https://app.byggeprojekt.dk/public/1400-Oernegaardsvej_ungdoms-_og_familieboliger

Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før ansøgningsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest 6 dage før ansøgningsfristen.

Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan Ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 32291095
E-mail: klfu@naevneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • Per Aarsleff A/S

  Per Aarsleff A/S

  Kloakrenovering og Strømpeforing
 • NTI

  NTI

  Vi gør dig bedre!
 • BMI Danmark

  BMI Danmark

  (Icopal & Monier) - Se vores brohurer om tagløsninger
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • Inja Miljøteknik

  Inja Miljøteknik

  Olie/benzinudskillere - vi har løsningerne
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • Stabil Total Isolering

  Stabil Total Isolering

  Alt i isolering
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning