Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Søborg: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 116-284110

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
MT Højgaard A/S for KAB
12562233
Knud Højgaards Vej 7
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Projektchef Jacob Bauer Nielsen
E-mail: jbau@mth.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mth.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Delegeret bygherre for almen boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ungdomsboliger A.C. Meyers Vænge / Fagentreprise G. Stålkonstruktioner

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter udførelse af Stålkonstruktioner i fagentreprise i forbindelse med opførelse af 108 ungdomsboliger beliggende på A.C. Meyers Vænge. Arbejdet omfatter arbejdsbeskrivelse 07.1 Stålkonstruktioner til taghuse og 18.1 Værn ved vinduer og svalegang.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

A.C. Meyers Vænge / Teglholmsgade / Sydhavnsgade, København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter Ungdomsboliger A.C. Meyers Vænge / Fagentreprise G. Stålkonstruktioner. Byggesagen omfatter alle bygningsarbejder forbundet med opførelsen af brutto 5 400 m2 ungdomsboliger beliggende A.C. Meyersvænge/Teglholmsgade/Sydhavnsgade. Byggesagen omfatter opførelse af hhv. 58 og 50 lejligheder beliggende i 2 U-formede bygninger benævnt hhv. bygning 3 og bygning 4.

MT Højgaard opfører pt. ca. 19 200 m2 boliger for Patrizia Danmark A/S på nabogrunden.

I denne byggesag indgår foruden ungdomsboligerne udenomsarealer og ca. 250 m2 fællesareal samt renovationsrum til Patrizia Danmark A/S.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner er angivet i tilbudslisten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

MT Højgaard A/S udbyder på vegne af Boligselskabet AKB/ v. KAB i en delegeret bygherremodel.

Udbuddet består af 19 fagentrepriser udbudt hver for sig.

MT Højgaard A/S varetager styringsentreprisen i forbindelse med udførelsen af byggeriet.

Varigheden af opgaven i afsnit II.2.7 (16. måneder) er indtil aflevering, jf. udbudsmaterialet. Kontrakten omfatter herudover 1. og 5. årseftersyn, jf. AB92.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 053-120830
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Ungdomsboliger A.C. Meyers Vænge / Fagentreprise G. Stålkonstruktioner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan finde her: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ med udbudsnummer TNXXXX

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager i dette offentlige udbud skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: http://www.klfu.dk/"www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobssens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer