Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Laboratorieundersøgelser

2019/S 118-290296

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Øst
9220
Danmark
E-mail: mikala.berg.dueholm@dlapiper.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://rn.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kemiske laboratorieanalyser indenfor jordforureningslovens område

Sagsnr.: Region Nordjylland
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker Region Nordjylland at indhente tilbud på laboratorieydelser indenfor jordforureningslovens område. Rammeaftalen omfatter de laboratorieydelser, som Region Nordjylland i medfør af jordforureningsloven får foretaget med de i kontrakten angivne undtagelser mv. Der er tale om analyser af jord-, vand- og luftprøver. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter. Store pesticidpakker er ikke omfattet af nærværende udbud. Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud. Det bemærkes, at der er visse forskelligheder i regionernes udbudsmateriale.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved dette udbud ønsker Region Nordjylland at indhente tilbud på laboratorieydelser indenfor jordforureningslovens område. Rammeaftalen omfatter de laboratorieydelser, som Region Nordjylland i medfør af jordforureningsloven får foretaget med de i kontrakten angivne undtagelser mv. Der er tale om analyser af jord-, vand- og luftprøver. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter. Store pesticidpakker er ikke omfattet af nærværende udbud.

Tildeling af konkrete opgaver sker efter en vurdering af, hvilken rammeaftaleholder, der har den laveste pris for de ydelser regionen estimerer vil være omfattet af opgaven korrigeret med en kvalitetsfaktor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Analysekvalitet / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som følge af den nuværende usikkerhed af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018 i sag C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi, er der i forbindelse med udbuddet anført en option for Regionen, hvorefter Regionen, udover den estimerede værdi, som anført i udbudsbekendtgørelsen, kan foretage indkøb på op til 5 000 000 DKK i henhold til rammeaftalerne. Den af Regionen fastsatte option er alene angivet som følge af usikkerhed omkring ovennævnte EU-dom og begrænser ikke Regionens anskaffelser, ej heller til det i bekendtgørelsen anførte. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi i udbudsbekendtgørelsens del II.1.5.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er regionens vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen alene udgør 8 000 000 DKK ekskl. moms, idet optionen på i alt 5 000 000 DKK ekskl. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, sag C-216/17 jf. del II.2.11.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 082-195383
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kemiske laboratorieanalyser indenfor jordforureningslovens område

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I forbindelse med evalueringen af tilbuddene er Regionen blevet opmærksom på en række uhensigtsmæssigheder, som betyder, at Regionen har besluttet at annullere udbuddet med henblik på at foretage en række ændringer i udbudsmaterialet og efterfølgende foretage genudbud.

Regionens begrundelse for annullation kan opdeles i følgende 3 hovedgrupper:

1) Det tilbudte prisniveau generelt;

2) De tilbudte enhedspriser for enkelte parametre, og

3) Uhensigtsmæssigheder i Kravspecifikationen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer