Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning

2019/S 119-291051

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
København V.
1577
Danmark
Kontaktperson: Aya Riis
Telefon: +45 41701111
E-mail: ayori@bygst.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bygst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.bygst.dk/udbud

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

DTU Risø delprojekt 4

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

DTU Vinds eksisterede faciliteter (laboratorier, værksteder og kontorer) er ikke længere tidsvarende. Forudsætningerne for eksperimentel forskning har ændret sig og det har skabt behov for nye fleksible ogrationelle faciliteter til test og forskning.

Den overordnede strategi har været at renovere eksisterende faciliteter og hermed at fraflytte eksisterende faciliteter. De nye aktiviteter bliver samlet omkring bygning 101, dvs. i hjertet af deres aktiviteter mellem 300-Området (med bl.a. Large scale Facility og Vindtunnel) og tæt op ad Laboratorieplads.

Der skal opføres 2 nye bygninger, en laboratoriebygning og en værkstedsbygning. Projekterne finansieres af UNILAB puljer for erstatningsbyggeri og genopretning.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 121 990 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De nye bygninger placeres i nær tilknytning til de renoverede faciliteter, for at skabe en relation og sammenhæng mellem bygningerne og funktionerne. Ankomstområdet til campus Risø er koncentreret omkring Bygning 101, som er administrationsbygningen på campus, og den nordlige gavl på Bygning 171 og den åbne ankomst- og parkeringsplads. Bygning 171 er direkte omgivet af landskab på samme måde som flere af de eksisterende bygninger. Et grønt haverum i mellem Bygning 171 og Bygning 101 etableres i tråd med gårdhavene i den eksisterende kamstruktur.

Bygning 171 sin placering i forhold til den eksisterende bebyggelse friholder væsentlige sigtelinjer i landskabet. Hovedfunktioner i Bygning 171 (nybyggeri) er:

— Mekanisk prøvning med Testlab, som er et større sammenhængende område med en række forskellige testmaskiner. Testlab er DANAK-akkrediteret, hvilket bl.a. stiller krav til et stabilt termisk indeklima.

I tilknytning til Testlab placeres undervisningsrum med anvendelse af mindre, eldrevne testmaskiner, strain Gauge (sensorer) og opmåling til limning og lodning af disse, mikroskopi og fotografering med optisk mikroskop og fotostand, single Fiber Test, Ultralyd, sensorlab til klargøring og opbevaring af målesensorer og udstyr, malekabine til påmaling af målemønstre på testemner, rolling Contact Fatigue tester, en række lagre og arkiver samt pumperum til hydraulikpumper,

— Mikroskopi og Tomografi, med følgende hovedfunktioner: mikroskopi, Termografi samt prøveforberedelse.

Mikroskopien er specialiserede teknologi, der stiller høje krav til stabilitet både i form af vibrationsniveau, stabilt termisk indeklima og det optiske indeklima. Derudover er der i forbindelse med udstyret en række processer, hvor der håndteres bl.a. flydende kvælstof og svovlhexafluorid. Tomografi er 3D undersøgelse og billeddannelse gennem sammensætning af en række snitbilleder af et emne. Ved X-ray tomografi anvendes røntgenstråling, som stiller krav til strålingsbeskyttelse, vibrationsdæmpning, støjdæmpning samt termisk og optisk indeklima.

— Fiberlab med følgende hovedfunktioner: processering, karakterisering og bearbejdning.

Bygning 101 (ombygning) rummer kontorfaciliteter i et nyt kontormiljø samt mødecenter i forbindelse medbygning 171.

Bygning 170 (nybyggeri) rummer selve forbindelse mellem Bygning 101 og 171 samt et fællesrum til Bygning 101.

Hovedfunktionerne i bygning 101 (ombygning) er:

— Laserlab, værksted/laboratorie til reparation, ombygning, afprøvning og kalibrering af instrumenter,

— Optik, finere mekanisk område med krav til renhed og reducering af partikler i luft,

— Test og afprøvning til test af måleopstillinger, udstyr mv,

— Finmekanisk værksted til lettere bearbejdning af emner,

— Elektronikværkstedet til samling af elektronisk testudstyr,

— Flexrum til kortere forsøg og projekter,

— Laserkalibrering til kalibrering af laserudstyr,

— Montageværksted til slutmontage og færdiggørelse af testopstillinger.

Hovedfunktionerne i bygning 123 (nybyggeri) er:

— Værkstedsområde med krandækket håndteringsområde, råvarelager og område til spåntagende maskiner (drejebænke, fræser, boremaskine mv.),

— Slibe-/svejse-/maleområde, hvor der foregår processer, der afgiver støv, svejsegasser o. lign,

— Et finmekanisk værksted og omklædningsfaciliteter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesoptimering / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Løsning / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 100-227802
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

DTU Risø delprojekt 4

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Bam Danmark A/S
35651950
Tobaksvejen 24, 1. tv.
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 115 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 121 990 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer