Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksværk: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 120-292861

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Halsnæs Kommune
29188416
Rådhuspladsen 1
Frederiksværk
3300
Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Snog
E-mail: nsn@niras.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.halsnaes.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jddaqfimhj
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anlæg af ny skole i Frederiksværk

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører projektering og opførelse af ny skole til 560 elever fordelt på 20 klasser inkl. multisal samt nedrivning af den eksisterende skole og etablering af nye udearealer i en samlet totalentreprise (”Projektet”). Etablering af multisal samt nedrivning af den eksisterende skole og etablering af nye udearealer udbydes som optioner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 98 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45200000
45300000
45400000
45110000
71200000
71300000
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Skolevej 1, 3300 Frederiksværk

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører projektering og opførelse af en ny skole disponeret med 2-spor til 560 elever fordelt på 20 klasser i totalentreprise. Udbuddet indeholder også optioner på nedrivning af den eksisterende, hal, sal og omklædning, udførelse af en multisal inkl. omklædning og depoter, etablering af udendørs undervisningsfunktioner samt nedrivning af den eksisterende skole. Den nye skole inkl. multisalen med tilhørende omklædning og depotrum har et samlet nettoareal på ca. 4 500 m2. Den eksisterende skole har inkl. hal, sal og omklædning samt kældre et bruttoareal på ca. 12 800 m2.

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation med en økonomisk ramme på i alt 98 000 000 DKK ekskl. moms. I udbuddet indgår et optionskatalog med i alt 4 optioner:

(a) Nedrivning af eksisterende hal og sal med tilhørende omklædning,

(b) Etablering af ny sal inkl. omklædning og depotrum,

(c) Etablering af udendørs undervisningsfunktioner,

(d) Nedrivning af eksisterende skole inkl. belægninger men ekskl. de bygninger som er omfattet af option (a).

Optionerne prissættes separat i tilbudsfasen og ved det endelige tilbud. Optionerne skal som udgangspunkt være indeholdt i den økonomiske ramme på 98 000 000 DKK ekskl. moms.

Efter første forhandlingsmøde oplyses det til alle tilbudsgiverne, om der eventuelt måtte være nogle af optionerne, som kan/skal tilbydes uden for den økonomiske ramme på 98 000 000 DKK ekskl. moms. Det vil således være de samme optioner for alle tilbudsgivere, som indgår inden for den økonomiske ramme på 98 000 000 DKK ekskl. moms, og som tilbydes uden for den økonomiske ramme.

Processen er beskrevet nærmere i udbudsbetingelsernes afsnit 9 og 10.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 98 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Halsnæs Kommune påregner at prækvalificere op til 4 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Er der flere egnede ansøgere, vil Halsnæs Kommune foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Halsnæs Kommune lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder særligt:

(a) at ansøger har erfaring med projekter omfattende skole- og undervisningsbyggeri opført som nybyggeri for offentlige bygherrer,

(b) at ansøgers referencer er fra projekter gennemført i totalentreprise med en entreprisesum på mellem 50 – 150 000 000 DKK ekskl. moms,

(c) at ansøgers referencer demonstrerer erfaring med at skabe værdi gennem løsninger der økonomisk har optimeret projektet.

Ansøger kan oplyse højst 10 referencer, inkl. de referencer, som dokumenterer opfyldelse af mindstekravene, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.5.4 og afsnit 6.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen indeholder følgende optioner:

- Option a) Nedrivning af hal og sal,

- Option b) Ny multisal med omklædning og depot,

- Option c) Udendørs undervisningsfunktioner,

- Option d) Nedrivning af skolen ekskl. nedrivningsandelen under option (a).

Hvis Halsnæs Kommune ønsker at tilkøbe en eller flere af optionerne, skal det ske med følgende varsel:

- Option (a) og (d): Halsnæs Kommune skal give meddelelse om tilkøb af en eller begge optioner senest den 1.5.2021,

- Option (b) og (c): Halsnæs Kommune skal give meddelelse om tilkøb af en eller begge optioner senest den 1.5.2020.

Optionerne prissættes separat i tilbudsfasen og ved det endelige tilbud. Optionerne skal som udgangspunkt være indeholdt i den økonomiske ramme på 98 000 000 DKK ekskl. moms. Efter første forhandlingsmøde oplyses det til alle tilbudsgiverne, om der eventuelt måtte være nogle af optionerne, som kan/skal tilbydes uden for den økonomiske ramme på 98 000 000 DKK ekskl. moms. Det vil således være de samme optioner for alle tilbudsgivere, som indgår inden for den økonomiske ramme på 98 000 000 DKK ekskl. moms, og som tilbydes uden for den økonomiske ramme.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal leve op til nedenstående minimumskrav til egenkapital, omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de 3 seneste disponible regnskabsår:

(a) Årlig omsætning:

- Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 100 000 000 DKK.

(b) Egenkapital:

- Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i alle regnskabsårene.

(c) Soliditetsgrad:

- Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad skal i hvert regnskabsår være mindst 5%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for udførelse af mindst én opgave i totalentreprise med ansøgeren som den udførende totalentreprenør. Opgaven skal have haft en entreprisesum på mindst 50 000 000 DKK, og skal have vedrørt nybyggeri af en uddannelsesinstitution. Der skal vedlægges én reference for opfyldelse af mindstekravet.

Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for, at ansøgerens underrådgivere, henholdsvis arkitekt og ingeniør, hver har erfaring med projektering og rådgivning på mindst én opgave med nybyggeri af en uddannelsesinstitution med en entreprisesum på mindst 50 000 000 DKK. Der skal vedlægges 2 referencer (en omhandlende arkitektrådgivning og en omhandlende ingeniørrådgivning) for opfyldelse af mindstekravet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der indgår sociale klausuler i kontrakten. Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/09/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

Klager over udbuddet skal indgives inden 30 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnetfor Udbud. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer