Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Esbjerg: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 121-295754

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Esbjerg Kommune
29189803
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1)Navn og adresser
Din Forsyning
32661165
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Mette Skov Hansen
E-mail: mesk@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dinforsyning.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anlægsprojekt - Renovering af Kongensgade etape 5- og Kronprinsensgade

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte entreprise, der er benævnt ”Renovering af Kongensgade Etape 5 og Kronprinsensgade”, omfatter ny belægning og udstyr på Kongensgade på strækningen mellem Smedegade og Stormgade og renovering af Kronprinsensgade mellem Skolegade og Havnegade i Esbjerg (herefter "Delentreprise 1").

Derudover omfatter den udbudte entreprise udførelse af separatkloakering for DIN Forsyning A/S. Denne del af entreprisen er benævnt "Kloak- og forsyningsledninger", som omfatter ny kloak i Kongensgade på en strækning fra og med krydset Stormgade/Kongensgade til Smedegade samt Kronprinsensgade mellem Skolegade og Havnegade (herefter "Delentreprise 2").

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233222
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af Delentreprise 1 og Delentreprise 2 vil blive tildelt en og samme leverandør, som skal indgå 2 kontrakter med Ordregiver.

Der vil blive indgået en kontrakt vedrørende Delentreprise 1 med Esbjerg Kommune, imens kontrakten vedrørende Delentreprise 2 vil blive indgået med DIN Forsyning A/S.

Delentreprise 1 omfatter i hovedtræk følgende overordnede ydelser:

— Rydning af eksisterende inventar og belægning,

— Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende flisebelægning og underliggende bærelag,

— Levering og etablering af ny granitstensbelægning, reetableringsarbejder inkl. underliggende bærelag,

— Levering og etablering af afløbsinstallation for overfladeafvanding af nyetablerede belægninger,

— Opsætning af nyt inventar (cykelstativer, bænke o.lign.) (bygherreleverancer),

— Levering og opsætning af nyt inventar (cykelstativer, bænke o.lign.),

— Levering og etablering af ny beplantning (træer.) inkl. automatisk vandingsanlæg,

— Levering og etablering af kabeltomrør og klargøring til effektbelysning.

Delentreprise 2 omfatter i hovedtræk følgende overordnede ydelser:

— Separatkloakering af spildevand og regnvand.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 069-161325
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

"Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S har besluttet at annullere udbud af renovering af Kongensgade etape 5 – og Kronprinsensgade (udbudsbekendtgørelsen nr. 2019/S 069-161325).

Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S havde ved tilbudsfristens udløb modtaget 4 tilbud. På baggrund af de indkomne tilbud må Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S desværre konstatere, at evalueringsmodellerne for underkriteriet "Pris", som beskrevet i udbudsbetingelserne (BUT) pkt. 3.8.1., har vist sig at være uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Henset til spredningen i de indkomne tilbud vil en anvendelse af udbudsgrundlagets evalueringsmodeller således ikke respektere den oplyste vægtning af underkriterierne.

Det er ikke muligt inden for udbudslovens rammer at ændre en evalueringsmodel efter udbuddets offentliggørelse. Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S ser sig derfor nødsaget til at annullere udbuddet.

Annullationen sker med henblik på at foretage de nødvendige tilretninger i udbudsbetingelserne (BUT), så et nyt udbud af kan igangsættes hurtigst muligt.

Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S arbejder på hurtigst muligt at genudbyde renovering af Kongensgade etape 5 – og Kronprinsensgade, der vil blive bekendtgjort i EU-Tidende (www.ted.europa.eu). Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S vil forsøge at udarbejde det reviderede udbudsmateriale, så tilbudsgiverne i videst muligt omfang kan genbruge materialet fra det nu annullerede udbud.

Vi håber, at alle interesserede virksomheder vil deltage ved det kommende genudbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer