Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Lemvig: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2019/S 135-333039

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Bo i Lemvig
18510316
Industrivej 25
Lemvig
7620
Danmark
Kontaktperson: Linda Green
Telefon: +45 21241023
E-mail: lg@boilemvig.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://boilemvig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation til totalrådgivning

Sagsnr.: 16013
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter prækvalifikation vedrørende al totalrådgivning bestående af arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektrådgivning samt udsendelse i EU licitation og efterfølgende byggeledelse m.v. i forbindelse med renovering og ombygning af boligblokke beliggende Jens Søndergårdsvej 3 - 27, 7620 Lemvig.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 999 188.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 - IA40
71300000 - IA40
71400000 - IA40
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Jens Søndergårdsvej 3 - 27, 7620 Lemvig

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter prækvalifikation vedrørende al arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektarbejder samt udsendelse i EU licitation og efterfølgende byggeledelse m.v. i forbindelse med renovering og ombygning af boligblokke beliggende Jens Søndergårdsvej 3 - 27, 7620 Lemvig.

Renoveringen omfatter nye køkkener og nye badeværelser samt nye overflader, vindues-og dørpartier, installationer m.v. i stueplan, på 1. sal og 2. sal. I alt ca. 96 lejligheder.

Ombygning omfatter sammenlægning af 1 værelses lejligheder i stueplan, på 1. sal og 2. sal blok 6 til 2 værelseslejligheder samt sammenlægning af 2 værelses lejligheder på 3. sal i alle blokke til 3 værelses lejligheder. Herunder diverse nedrivninger, vægge, installationer, køkkener, badeværelser, overflader m.v.

Ligeledes udføres landskabsarkitektarbejder i forbindelse med ændringer i terræn.

Arbejderne opdeles i 4 etaper. Blok 5 renoveres eller ombygges ikke.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 056-129534
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Prækvalifikation til totalrådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
P+P Arkitekter A/S
26994829
Kystvejen 17
Aarhus C
9000
Danmark
Telefon: +45 86185000
E-mail: aarhus@pplusp.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse: https://www.pplusp.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
P+P arkitekter a/s
26994829
Kystvejen 17
Aarhus C
9000
Danmark
Telefon: +45 86185000
E-mail: aarhus@pplusp.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse: https://www.pplusp.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
P+P arkitekter A/S
26994829
Kystvejen 17
Aarhus
8000
Danmark
Telefon: +45 86185000
E-mail: aarhus@pplusp.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse: https://www.pplusp.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 48 532 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 999 188.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal indgive et ESPD i pdf som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven § 148 stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Ansøgeren vil blive udelukket for deltagelse, såfremt denne er omfattet af obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 135 stk. 1-3, § 136 og § 137 stk. 1, nr. 1-7. Dog i henhold til § 138.

Den økonomiske aktør, der påtænkes tildelt kontrakten, skal fremlægge dokumentation for oplysninger i ESPD i henhold til udbudsloven § 151 - § 155. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal samtlige deltagere indgive et ESPD.

Anmodning om prækvalifikation - se udbudsbekendtgørelsen under punktet kommunikation.

Spørgsmål skal stilles senest den 1. april klokken 12:00.

Oplysning om eventuelt stillede spørgsmål kan fås ved henvendelse til FN-Arkitekter, fn@fn-tegnestuen.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
ingen
ingen
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdag regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager i øvrigt skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i der Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/07/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer