Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 135-333041

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Aalborg Kommune
29189420
Danmarksgade 19, 1. sal
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Laila Juncker
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning for Børne- og Ungeunivers

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EU-Udbud vedr. visionsproces samt bygherrerådgivning til et Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Havnefront i Aalborg Kommune.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 350 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000
71310000
71311000
71312000
71530000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygherrerådgiveren skal varetage visionsprocessen og bygherrerådgivningen i samarbejde med Aalborg Kommune for Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Havnefront i henhold til ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning.

Ordregiver forbeholder sig retten til at antage det indledende tilbud, hvorefter forhandlingsrunden bortfalder og det indledende tilbud betragtes som det endelige tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til at udvide forhandlingen således den omfatter mere end én forhandlingsrunde. Den nærmere proces vil i givet fald blive meddelt af Ordregiver.

Alle forhandlinger følger samme proces jf. nedenfor:

1) Ordregiver udsender forud for forhandlingsmødet en mødedagsorden;

2) Sammen med dagsordenen følger et kort notat om vurderingen af det indledende tilbud. Notatet indeholder en vurdering af forbedringsmuligheder i tilbuddet, herunder en indikation på hvorledes den tilbudte pris ligger i forhold tilde øvrige tilbudte priser, samt eventuelle identificerede forhold som Ordregiver anser som forbehold for udbudsmaterialets indhold.

(a) Med forbehold menes beskrivelser, som kan eller skal føre til ukonditionsmæssighed, såfremt forbeholdet genfremsættes i det endelige tilbud.

3) Tilbudsgiver får mulighed for at kommentere på forskelligartede opfattelser af forholdende anført i det fremsendte notat. Tilbudsgiver vil i samme ombæring have mulighed for at byde ind med valide ideer, som

Tilbudsgiver gerne vil drøfte, og som de mener er fordyrende eller uhensigtsmæssige for den udbudte Kontrakt;

4) Tilbudsgivers eventuelle kommentarer skal være modtaget senest 72 timer efter elektronisk udsendelse af vurderingsnota;

5) Herefter vil der som udgangspunkt blive afholdt et forhandlingsmøde pr. Tilbudsgiver.

Ordregiver gør opmærksom på, at:

- Det alene er indholdet af det endelige tilbud, der vil blive lagt til grund i forbindelse med evaluering af tilbuddet og dermed grundlag for tildelingen,

- Forhandlingen vil ikke vedrøre grundlæggende elementer eller som har karakter af mindstekrav, jf. Udbudslovens § 66, stk. 2. Kriterierne for tildelingen og deres vægtning skal forblive stabile under hele

Udbudsproceduren, hvorfor de heller ikke bliver genstand for forhandlingen,

- Ordregiver ikke yder vederlag for deltagelse i udbuddet herunder forhandlingsprocessen,

- Ordregiver dokumenter hele forløbet i form af referater.

Der vil blive givet samtidig underretning omkring alle forhold, herunder eventuelle ændringer til udbudsmaterialets indhold.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer - cv og team / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsbeskrivelse / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aalborg Kommune har option på at ændre bygherrerådgivningen fra en bygherrerådgivning, hvor projektet skal udbydes i totalentreprise til en bygherrerådgivning, hvor projektet skal udbydes som et OPP projekt med offentlig finansiering.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 245-561167
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
D|K2 bygherrerådgivning a/s
27569714
Graven 3
Aarhus C
8000
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Norconsult - KAAI
25325168
Aalborg
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SMAK architects
36020385
Aarhus C
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
CFBO
37576964
Aarhus C
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SlothMøller
35 46 84 47
Aarhus C
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Learning Spaces
2785 0278
Aarhus C
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
3377 1231
Hellerup
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
38538071
Aarhus C
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 343 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer