Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 138-338815

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Anlæg & Fornyelse
35209115
Nørregade 36-38
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Ahmed H Hussain
E-mail: ahhu@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odense.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af hovedentreprise til trafikregulerende foranstaltninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører udførelse af trafikregulerende foranstaltninger i hovedentreprise. Opgaven omfatter udførelse af trafikregulerende foranstaltninger i Odense på 8 lokationer (delprojekter).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45113000
45200000
45230000
45231000
45231100
45231110
45231300
45232000
45232200
45232400
45232410
45232411
45232440
45232450
45232451
45232452
45232453
45233000
45233120
45233123
45233124
45233140
45233150
45233160
45233161
45233220
45233222
45233260
45233261
45233290
45233293
45233300
45233320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører udførelse af trafikregulerende foranstaltninger i hovedentreprise. Opgaven omfatter udførelse af trafikregulerende foranstaltninger i Odense på følgende 8 lokationer (delprojekter):

1. #26 Solbærvej (Hjallese Skole)

Projektet omfatter primært indsnævring af eksisterende kørebane med 4 sidevejs-heller. Sidevejshellerne etableres som regnebed til forsinkelse afløb til eksisterende fælles ledning. Både Odense Kommune og Vandcenter syd har interesse i delprojektet med hensyn til hhv. fartdæmpning og lokal håndtering af regnvand (LAR).

2. #26 Svendborgvej (Højby Friskole)

Projektet omfatter etablering af variable hastighedstavler til sænkning af farten ved eksisterende skolevejs krydsning. Delprojektet omfatter tillige forbedring af krydsningsmulighederne.

3. Vollsmose Alle

Projektet omfatter etablering af indsnævringer med pudebump på strækningen mellem Åsumvej op Kerteminde Landevej, idet den skiltet hastighed på 60 km/h reduceres til 50 km/h. Projektet omfatter tillige beplantning af indsnævringer.

4. Jens Benzons Gade

Projektet omfatter etablering af en cirkel bump, samt ændring af eksisterende p-båse afmærkning.

5. #13 Sanderumvej

Projektet omfatter etablering af fartdæmpning ved at anvende bump fra eksisterende byzone skiltning til rundkørsel ved Falun. Delprojektet omfatter tillige ændring af den skiltet hastighed vest for byen.

6. Svendsagervej

Projektet omfatter etablering af fartdæmpning ved at bruge af bump fra på strækningen mellem HCA-skoven og Havegårdsvej mod nord. Den skiltet hastighed på 60 km/h reduceres til 50 km/h. Projektet omfatter tillige etablering af kort dobbeltrettet sti ved Havegårdsvej.

7. #13 Åsumvej

Projektet omfatter etablering af fartdæmpning med pudebump på strækningen mellem Vollsmose Alle og Åsum By, idet den skiltet hastighed på 60 km/h reduce-res til 50 km/h. Projektet omfatter tillige etablering af bred kantbaner til forbedring af forholdene for cyklende trafikanter.

8. Irisvej

Projektet omfatter primært indsnævring af eksisterende kørebane med et sæt sidevejsheller. Sidevejshellerne etableres som regnebed til forsinkelse afløb til eksisterende fælles ledning. Både Odense Kommune og Vandcenter syd har interesse i delprojektet med hensyn til hhv. fartdæmpning og lokal håndtering af regnvand (LAR).

På delprojekt 1 (Solbærvej og delprojekt 8 (Irisvej) udfører Odense Kommune arbejder for Vandcenter Syd. Odense Kommune er bygherre for alle arbejder.

Odense Kommune planlægger at indkøbe yderligere opgaver hos den vindende tilbudsgiver ved gennemførelse af udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse efter udbudslovens § 83 for efterfølgende tilsvarende anlægsarbejder (»gentagelsesprojekter«).

Den vindende tilbudsgiver kan således blive tildelt yderligere kontrakter om senere tilsvarende ydelser, hvis der opnås enighed efter udbud med forhandling. Betingelsen for tildeling af yderligere kontrakter er, at Odense Kommune opnår finansiering hertil, samt at samarbejdet med entreprenøren under den oprindelige kontrakt er tilfredsstillende. Odense Kommune planlægger at gøre det samme i forhold til den projekterende totalrådgiver på projektet.

Odense Kommune forventer fremadrettet at gennemføre i størrelsesordenen 10–20 lignende anlægsprojekter hvert år. Odense Kommune planlægger at anvende reglen i udbudslovens § 83 om gentagelseseffekt inden for den tilladte 3-årige periode efter indgåelse af den i disse udbudsbetingelser udbudte kontrakt.

Odense Kommunes fremtidige anlægsprojekter er blandt andet beskrevet i »Handlingsplan for mobilitet og byrum«.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Pudebump ved Åsumvej udbydes som option, da der mangler endelig myndighedsgodkendelse. Odense Kommune beslutter om optionen skal udnyttes senest ved kontraktindgåelse. Optionen er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiveren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætnin-ger for aftalen, er det et krav, at tilbudsgiveren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i hvert de seneste to regnskabsår:

(a) Egenkapital på minimum 3 mio. DKK;

(b) Nettoomsætning på minimum 6 mio. DKK;

(c) Soliditetsgrad på minimum 10 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiver skal fremlægge mindst én og højst to referencer, som dokumenterer erfaring med udførelse af anlægsopgaver i hovedentreprise til mindst 250 000 DKK (mindsteværdien gælder for hver enkelt reference og ikke samlet) med følgende forhold inkluderet:

— udførelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger i hovedentreprise i bynært område,

— udførelse af LAR-løsninger med nedsivning (regnbede).

Tilbudsgiver skal selv have været den udførende hovedentreprenør på referencerne. Hver reference skal dokumentere mindst ét af ovenstående forhold. Samme reference kan anvendes til at dokumentere flere punkter.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/08/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Bydende vil ikke kunne overvære åbningen af tilbud. Meddelelse om indkomne priser vil blive udsendt snarest efter åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Odense Kommune planlægger at indkøbe yderligere rådgivning hos den vindende tilbudsgiver vedgennemførelse af udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse efter udbudslovens § 83 forefterfølgende tilsvarende anlægsarbejder (»gentagelsesprojekter«).

Den vindende tilbudsgiver kan således blive tildelt yderligere kontrakter om senere tilsvarede ydelser, hvis deropnås enighed efter udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse. Betingelsen for tildeling afyderligere kontrakter er, at Odense Kommune opnår finansiering hertil, samt at samarbejdet med entreprenøren under den oprindelige kontrakt er tilfredsstillende. Odense Kommune planlægger at gøre det samme i forhold til totalrådgiver på projektet.

Odense Kommune forventer fremadrettet at gennemføre i størrelsesordenen 10–20 lignende anlægsprojekterhvert år. Odense Kommune planlægger at anvende reglen i udbudslovens § 83 om gentagelseseffekt inden forden tilladte 3-årige periode efter indgåelse af denne udbudte kontrakt.

Odense Kommunes fremtidige anlægsprojekter er blandt andet beskrevet i Odense Kommunes »Handlingsplanfor mobilitet og byrum« som kan findes på følgende link: https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/handlingsplan-for-mobilitet-og-byrum-2017-2024

(https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/handlingsplan-for-mobilitet-og-byrum-2017-2024).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 25
Valby
2500
Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer