Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 138-340486

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark, Odense Universitetshospital (OUH)
29190909
J. B. Winsløws Vej 4
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Martin Mikkelsen
Telefon: +45 76631000
E-mail: Martin.Mikkelsen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning vedrørende etablering af henholdsvis Plasmaferesecenter og AiB celleterapilaboratorium

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Syddanmark, Odense Universitetshospital (OUH), har udbudt totalrådgivning vedrørende byggeprojektet ombygning af dele af Stærmosegårdsvej 6, 5230 Odense M, med henblik på etablering af henholdsvis Plasmaferesecenter og AiB celleterapilaboratorium.

Der er tale om et byggeprojekt omfattende to byggesager i samme ejendom, idet Region Syddanmark, OUH, ønsker begge byggesager håndteret af samme rådgiver og udbudt ved samme licitation.

Idet der skal aflægges særskilt byggeregnskab for hver af de to byggesager, som har adskilt økonomi, skal der forventeligt bl.a. gennemføres brugerproces og udarbejdes separat projektmateriale for hver byggesag, ligesom også andre af opgaverne i forbindelse med rådgivningen vil være påvirket heraf.

Der er udarbejdet byggeprogrammer for hver af de to byggesager.

Projektets samlede anlægssum er på 35,1 mio. DKK for de to byggesager tilsammen.

Udførelsen af byggeriet forventes udbudt i fagentrepriser i licitation henhold til tilbudsloven.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 080 565.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71320000
71200000
71220000
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Stærmosegårdsvej 6, 5230 Odense M

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark, OUH, har ønsket et totalrådgiverteam med både ingeniørfaglige og arkitektfaglige kompetencer, idet det hertil kan oplyses, at det vurderes, at hovedvægten i den udbudte totalrådgivningsopgave ligger på de ingeniørfaglige discipliner.

Der er ønsket et rådgiverteam, som foruden at kunne stille med en stærk projekteringsledelse og de almene fagdiscipliner med vægten på de ingeniørfaglige discipliner samt en stærk byggeledelse, også kan stille med specialistkompetence indenfor laboratoriebyggeri.

Den udbudte totalrådgivningsopgave omfatter overordnet gennemførelse af brugerproces, rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse, projektering, udførelse og arbejdsmiljø, og herunder udarbejdelse af udbudsmateriale til og gennemførelse af indbudt licitation i henhold til tilbudsloven samt byggeledelse, fagtilsyn, projektopfølgning i byggeperioden og varetagelse af 1-års eftersyn.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces for opgaveløsning / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Prisen på visse af rådgivningsydelserne er afgivet som optionspris.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 073-172927
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Totalrådgivning vedrørende etablering af henholdsvis Plasmaferesecenter og AiB celleterapilaboratorium

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Niras A/S
37295728
Ove Gjeddes Vej 35
Odense SØ
5220
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 080 565.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer