Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 140-346167

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Metroselskabet I/S
30823699
Metrovej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Carsten Larsen
Telefon: +45 72424874
E-mail: procurement@m.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.m.dk

I.1)Navn og adresser
Hovedstadens Letbane I/S
36032499
Metrovej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Carsten Larsen
Telefon: +45 72424874
E-mail: procurement@m.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.m.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale Teknisk Rådgivning på fagområdet Trafikmodeller

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S (herefter benævnt Bygherren) udbyder rammeaftaler med flere aktører på en række fagområder.

Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet Trafikmodeller.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300
71311230
71600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Hovedsageligt på Bygherrens adresse eller rådgiverens hjemmeadresse. I mindre omfang på Bygherrens byggepladser eller idriftsat infrastruktur.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S (herefter benævnt Bygherren) udbyder rammeaftaler med flere aktører på en række fagområder, som forventeligt vil være:

— Veje og Trafik (pågår),

— Anlægsarbejder, design og udførelse,

— Baneteknik og transportsystemer,

— Byplanlægning og strategisk Udvikling,

— Trafikmodeller,

— Trafik- og samfundsøkono,mi,

— Bygherrerådgivning,

— Klimatilpasning (stormflod og skybrud).

Hvert fagområde udbydes i et selvstændigt EU-udbud. Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet Trafikmodeller.

Via rammeaftalerne kan der indgås aftale om løsning af opgaver med relation til det relevante fagområde i forbindelse med Bygherrens:

— udvikling af metro- og/eller letbaneprojekter,

— vedligeholdelse af udførte metro- og/eller letbaneprojekter,

— evt. supplerende ydelser på igangværende metroprojekter og/eller letbaneprojekter.

Alle ydelser beskrevet i ydelsesbeskrivelserne Anlæg og Planlægning 2013 og i udbudsdokumentet »Ydelser« med relation til ovennævnte kan rekvireres via rammeaftalen vedr. fagområdet Trafikmodeller.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 224-513555
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale Teknisk Rådgivning på fagområdet Trafikmodeller

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/03/2019
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COH ApS
26 87 77 76
Toldgade 37a, 2. sal
København K
1253
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/03/2019
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
44 62 35 28
Parallelvej 2
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/03/2019
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
MOE A/S
64 04 56 28
Buddingevej 272
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til punkt IV.1.4 oplyses, at Bygherren forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen efter første tilbud, jf. dokumentet Udbudsbetingelser.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/07/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer