Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 157-386787

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
29190909
Glisholmvej 2A
Odense S
5260
Danmark
Kontaktperson: Kenneth Holm
Telefon: +45 21597282
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tillægsaftale (DP28) om udvidelse og udbygning af logistiktunnel under DP03 Vidensaksen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tillægsaftalen omfatter tilkøb af supplerende arbejder fra den oprindelige totalentreprenør i form af projekterings- og udførelsesarbejder vedr. udvidelsen og udbygningen af logistiktunnellen på Nyt OUH.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 37 449 292.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45112200
45112420
45112500
45215100
45221000
45221240
45262210
45300000
45310000
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark har pr. 6.2.2018 indgået betingede totalentreprisekontrakter med JV CMB/Itinera vedr. projektoptimering, projektering samt opførelse af Nyt OUH i form af hhv. DP03 Vidensaksen og DP04 Behandling- og sengeafsnit.

Efter gennemførelsen af projektoptimeringsfasen for DP03 og DP04, og indgåelsen af endelige og bindende totalentreprisekontrakter med JV CMB/Itinera pr. 28.9.2018, har Region Syddanmark vurderet, at det vil styrke hele OUH-projektet og logistikløsningen i væsentlig grad, såfremt den oprindeligt forudsatte logistiktunnel omfattet dels af delprojektet DP01, og dels af projektbeskrivelsen for hhv. DP03 (og DP04) udvides og udbygges i større omfang end oprindeligt forudsat.

På Nyt OUH er servicebyen placeret syd for hospitalsringvejen. Servicebyen og selve hospitalet skal forbindes via en underjordisk tunnel fra servicebyen og frem til Vidensaksen (DP03). Denne såkaldte ”logistiktunnel” er blevet udbudt og opført i forbindelse med gennemførelsen af delprojektet DP01 – Indledende arbejder. I forbindelse med udbuddet af delprojekterne DP03 (og DP04) har det været forudsat, at totalentreprenøren på delprojektet DP03 skulle forestå en forlængelse og sammenkobling mellem den etablerede DP01-”logistiktunnelen” og Vidensaksens (DP03) sydlige ende.

Denne tillægsaftale omfatter de supplerende underjordiske arbejder i form af projekterings- og udførelsesarbejder vedr. udvidelse og udbygning af den allerede etablerede logistiktunnel på Nyt OUH, hvorved den allerede udførte DP01-”logistiktunnel” videreføres ind under DP03-Vidensaksen i kælderplan. Derved er der mulighed for flere adgangsveje fra kælderplan (via elevator) til teknik- og logistiketagen på plan 2 i Vidensaksen (DP03), og dermed kan man bedre undgå logistikmæssige ”flaskehalse”.

Tunnellen udføres efter samme konstruktionsprincipper og opbygning som anvendt i den resterende del af tunnelen (DP01). Ligeledes forudsat samme principper som de allerede indeholdte arbejder under DP03.

Ekstraarbejderne omfatter i hovedtræk:

— Jordbundsforberedelse / fjernelse af jord,

— Anlægs- og funderingsarbejder,

— Arbejder i forbindelse med primære bygningsdele,

— Arkitektoniske arbejder,

— Mekaniske og elektriske installationer.

Tillægsaftalen følger hovedtidsplanen for DP03 Vidensaksen, og ekstraarbejderne får således ikke indflydelse på det tidsmæssige aspekt, herunder mellemterminer og slutterminer for DP03.

Tillægsaftalen har en værdi på DKK 37 449 292, svarende til ca. 3,5% af værdien af DP03-kontrakten på 1 067 000 000 DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og metodebeskrivelse / Vægtning: 45 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding, herunder CV'er / Vægtning: 35 %
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi - Totalentreprenørens omkostninger og dækningsbidrag / Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
 • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Syddanmark (RS) indgik pr. 6.2.2018 betingede totalentreprisekontrakter med totalentreprenøren JV CMB/Itinera (CMB) om projektering og udførelse af DP03 Vidensaksen og DP04 Behandlings- og sengeafsnit i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH, som pr. 28.9.2018 blev endelige og ubetingede. RS ønsker nu at foretage supplerende tilkøb under DP03-kontrakten, i form af tilkøb af supplerende underjordiske arbejder til videreførelse af logistiktunnellen under Vidensaksen (DP03) i kælderplan. Det vurderes, at tillægsaftalen mellem RS og CMB er undtaget fra udbudspligt efter udbudsloven af følgende årsager (hver for sig og tilsammen):

1) Ændringen af den indgåede kontrakt vedr. DP03 er omfattet af den såkaldte ”bagatelregel” i udbudslovens § 180, idet værdien af ændringen (tillægsaftalen) både er lavere end tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder (pt. 41 300 000 DKK), og er lavere end 15% af værdien af den oprindelige DP03-kontrakt. Imidlertid følger det af udbudslovens § 180, stk. 2, at såfremt der foretages flere ændringer af den samme kontrakt, skal værdien af ændringerne lægges sammen ved beregningen – både i forhold til opgørelsen af tærskelværdien og i forhold til opgørelsen af grænsen på de 15%. Det betyder, at der i forhold til den konkrete kontrakt vedr. DP03, ikke efterfølgende kan foretages flere mindre supplerende tilkøb efter udbudslovens § 180, såfremt de forudsatte supplerende arbejder vedr. logistiktunnelen udelukkende foretages med hjemmel i udbudslovens § 180. Henset til den begrænsning, der ligger i anvendelsen af udbudslovens § 180, er det derfor i sammenhængen med RS’ øvrige forventede fremtidige behov tillige vurderet, om de supplerende arbejder i forbindelse med udførelsen af logistiktunnelen også kan undtages med hjemmel i udbudslovens § 181 og § 178.Se nedenfor;

2) Ændringen af den indgåede kontrakt vedr. DP03 er tillige vurderet at være omfattet af undtagelsen efter udbudslovens § 181, idet ændringen angår supplerende bygge- og anlægsarbejder fra den oprindelige leverandør, idet ændringen er vurderet at være nødvendig for gennemførelsen af kontrakten, og idet anvendelsen af en anden leverandør ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af både økonomisk og teknisk art, og vil forårsage betydelige problemer for RS og en væsentlig forøgelse af RS’ omkostninger. Samtidig beløber ændringen sig kun til ca. 3,5% af værdien af den oprindelige DP03-kontrakt, og overstiger dermed ikke 50%-grænsen i medfør af udbudslovens § 181, stk. 2. Det er ved vurderingen tillagt vægt:

— at den samlede logistikløsning for Nyt OUH med det nuværende vidensniveau, vil fremstå uhensigtsmæssig og ufærdig, hvis ikke den underjordiske logistiktunnel videreføres under DP03,

— at det supplerende arbejde har en særlig karakter, fordi det er underjordisk og dermed danner det konstruktionsmæssige fundament for den efterfølgende opførelse af sygehusbyggeriet DP03 med en anlægssum på 1 067 000 000 DKK,

— at der næppe vil være nogen anden entreprenør i markedet, som vil påtage sig denne grænsefladerisiko set i forhold til ekstraopgavens størrelse (37 500 000 DKK).

Der henvises til pkt. VI.3) Yderligere oplysninger for fortsættende og yderligere begrundelse i henhold til nærværende pkt. IV.1.1).

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 084-198802
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S med følgende fuldt ansvarlige deltagere: S.P.A. Itinera og C.M.B. Societá Cooperativa
39302675
c/o Coworking Plus, Kochsgade 31C, 1.
Odense C
5000
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S med følgende fuldt ansvarlige deltagere: S.P.A. Itinera og C.M.B. Societá Cooperativa
39302675
c/o Coworking Plus, Kochsgade 31C, 1.
Odense C
5000
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 37 449 292.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Fortsættelse af forklaring i pkt. IV.1.1):

— at det tidsmæssigt ikke er muligt at gennemføre et særskilt udbud af de underjordiske tunnelarbejder, da dette vil medføre forsinkelse af det øvrige sygehusbyggeri og få enorme tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for det samlede projekt (DP03-DP08), og

— at det ikke er praktisk muligt at gennemføre en senere underjordisk udvidelse af logistiktunnelen, når først DP03-byggeriet er færdigopført.

3) Ændringen af den indgåede kontrakt vedr. DP03 er tillige vurderet at være omfattet af udbudslovens § 178, hvilket understøtter vurderingen efter udbudslovens § 181, jf. ovenfor. Der er således under alle omstændigheder ikke tale om tilkøb af supplerende arbejder, som udgør en ændring af DP03-kontraktens”grundlæggende elementer”, idet RS ikke ved det forudsatte tilkøb af underjordiske bygge- og anlægsarbejder;

— indfører betingelser, som ville have givet adgang for andre ansøgere, end de oprindeligt udvalgte eller givet mulighed for at acceptere et andet tilbud, end det oprindeligt accepterede eller ville have tiltrukket yderligere deltagere til udbudsproceduren,

— ændrer kontraktens økonomiske balance til CMB’s fordel på en måde, som den oprindelige kontrakt ikke gav mulighed for,

— indfører en ændring, som medfører en betydelig udvidelse af kontraktens anvendelsesområde.

Det er ved denne vurdering tillagt særlig vægt, at de supplerende arbejder vedr. logistiktunnelen isoleret set begrænser sig til ca. 37 500 000 DKK, og derfor forholdsmæssigt må anses for at være uden nævneværdig betydning i forhold til værdien af den samlede DP03-kontrakt på ca. 1 067 000 000 DKK. Samtidig må det lægges til grund, at ændringen/tilkøbet henset til opgavens karakter og de udmeldte konkurrenceparametre under DP03/DP04-udbuddet ikke ville have haft nogen betydning for prækvalifikationsresultatet eller tildelingsbeslutningen for hhv. DP03- og DP04-kontrakterne.

De oprindelige totalentreprisekontrakter for DP03 – DP08 blev udbudt ved en anderledes konkurrence, hvor tilbudsgiverne bl.a. konkurrerede på parametre som proces- og metode, organisation og bemanding samt de laveste totalentreprenørudgifter, herunder ved angivelse af dækningsgrad mv. og der var samtidig i totalentreprisekontrakten indarbejdet mulighed for projektoptimeringer og ændringsønsker fra RS’ side.

Det var således helt fra udbuddets igangsætning en grundlæggende forudsætning for kontrakterne, at konkurrencen angik totalentreprenørens kompetencer og udgifter, mens opgaverne til udførelse underkontrakterne var af mere fleksibel karakter. De eventuelle ansøgere og tilbudsgivere i markedet vidste dermed på forhånd, at der ville være behov for betydelige projektoptimeringer og justeringer for at kunne løse opgaven.

Set i dette lys, kan der derfor heller ikke på ingen måde siges at være tale om en ændring, som ændrer på kontraktens økonomiske balance til CMB’s fordel og på en måde, som den oprindelige DP03-kontrakt ikke gav mulighed for. RS ønsker udelukkende at købe mere af det samme, som allerede er omfattet af de udbudte totalentreprisekontrakter.

Det må i forbindelse med vurderingen af om ”kontraktens anvendelsesområde” ændres betydeligt, tillige tillægges vægt, at både projekteringen og udførelsen af sammenkoblingen af den underjordiske logistiktunnel allerede fra starten var en del af totalentreprenørens ansvar og opgaver i relation til DP03, jf. projektbeskrivelsens punkt 5.1.3 og punkt 6.1.3, og at den ekstra underjordiske forlængelse umiddelbart må anses som en naturlig del af anvendelsesområdet for den oprindelige DP03-kontrakt, hvilket tillige børsammenholdes med, at ændringen set i forhold til den samlede kontrakt har en forholdsmæssig mindre økonomisk værdi.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, gælder følgende frist for klage:

Har en ordregiver fulgt proceduren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4, og offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet (udbudsloven) har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet til Klagenævnet for Udbud i perioden på 10 kalenderdage i henhold til § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Adresse og kontaktoplysninger på Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt VI.4.1).

Se mere om indgivelse af klager, herunder størrelsen af klagegebyr på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: http://www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag
 • Sitech Danmark

  Sitech Danmark

  Garanterer præcision og troværdighed
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Undertage - til alle tage
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • Sindal Trappen

  Sindal Trappen

  Ægte dansk håndværk
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • BMI Danmark

  BMI Danmark

  (Icopal & Monier) - Se vores brohurer om tagløsninger
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger