Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 157-386865

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
29190909
Glisholmvej 2A
Odense S
5260
Danmark
Kontaktperson: Kenneth Holm
Telefon: +45 21597282
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt vedrørende delprojekterne DP03 Vidensaksen (delaftale 1) og DP04 Behandlings- og sengeafsnit (delaftale 2).

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

DP03 - Vidensaksen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45215100
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Region Syddanmark har i 2016 igangsat arbejderne i forbindelse med opførelsen af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) ved udbud af byggemodningen i to særskilte delprojekter DP01 og DP02. Efter dette udbud fulgte to totalentreprisekontrakter vedrørende projektoptimering, projektering samt opførelse/indretning af store dele af selve sygehusbyggeriet (Nyt OUH) i form af delprojekt DP03 – Vidensaksen (Delaftale 1) og delprojekt DP04 – Behandling- og sengeafsnit (Delaftale 2).

Begge delaftaler har været udbudt i totalentreprise på partneringlignende vilkår efter reglerne om konkurrencepræget dialog, hvor der den 7.2.2018 blev udsendt bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

Nærværende ændringsbekendtgørelse omfatter delprojekt DP03 – Vidensaksen (Delaftale)

Delaftale DP03 - Vidensaksen omfatter ca. 61 000 m2, og er udbudt med et fast rammebudget på ca. 1,1 mia. DKK ekskl. moms.

Totalentreprisekontrakten omfatter projektoptimering, projektering og udførelse af delprojektet vedrørende Vidensaksen, som er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

Konkurrencen har ikke udgjort en sædvanlig totalentreprise, idet der ved tilbudsafgivelsen ikke har skullet afleveres et færdigt projekt med en fast anlægssum.

I stedet har Region Syddanmark ved udbuddet vurderet tilbudsgivernes evne til, på baggrund af tilbudsgivernes forslag til optimeringsproces, at sikre overholdelse af den bindende økonomiske ramme, og dermed evnen til at indgå i et tæt og partneringlignende samarbejde med Region Syddanmark om realisering af projektet på baggrund af det foreliggende udbuds- og aftalegrundlag.

Den tilbudsgiver, som har vundet udbuddet af DP03 - Vidensaksen er således indgået i et tæt samarbejde med Region Syddanmark om udarbejdelsen af det endelige projekt på baggrund af det foreliggende udbudsmateriale.

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 027-058275

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
06/02/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
JV CMB - ITINERA c/o CMB Societá Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
Via Carlo Marx 101
Carpi
41012 (MO)
Italien
NUTS-kode: ITH54
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
JV CMB - ITINERA c/o CMB Societá Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
Via Carlo Marx 101
Carpi
41012 (MO)
Italien
NUTS-kode: ITH54
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 1 100 000 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad pkt. VII.2.2)

2) Ændringen af DP03-kontrakten er vurderet at være omfattet af undtagelsen efter § 181, da ændringen angår supplerende anlægsarbejde fra den oprindelige leverandør, da ændringen er vurderet at være nødvendig for gennemførelsen af kontrakten, og da anvendelsen af en anden leverandør ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af både økonomisk og teknisk art, og vil forårsage betydelige problemer for RS og en væsentlig forøgelse af RS’ omkostninger. Samtidig beløber ændringen sig kun til ca. 3,5 % af værdien af DP03-kontrakten, og overstiger dermed ikke 50 %-grænsen i medfør af § 181, stk. 2. Det er ved vurderingen tillagt vægt;

— at den samlede logistikløsning for Nyt OUH vil fremstå uhensigtsmæssig og ufærdig, hvis ikke den underjordiske tunnel videreføres under DP03,

— at det supplerende arbejde har en særlig karakter, fordi det er underjordisk og dermed danner det konstruktionsmæssige fundament for den efterfølgende opførelse af DP03-byggeriet med en anlægssum på 1,067 mia.,

— at der næppe vil være en anden aktør i markedet, som vil påtage sig grænsefladerisikoen set ift. opgavens størrelse (37,5 mio.),

— at det tidsmæssigt ikke er muligt at gennemføre et særskilt udbud af de underjordiske arbejder, da dette vil medføre forsinkelse af det øvrige sygehusbyggeri og få enorme tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for det samlede projekt (DP03-DP08), og

— at det ikke er praktisk muligt at gennemføre en senere underjordisk udvidelse af tunnelen, når først DP03-byggeriet er færdigopført.

3) Ændringen af DP03-kontrakten er også vurderet at være omfattet af § 178, hvilket understøtter vurderingen efter § 181, jf. ovenfor. Der er således under alle omstændigheder ikke tale om tilkøb af supplerende arbejder, som udgør en ændring af kontraktens grundlæggende elementer, da RS ikke ved det forudsatte tilkøb af underjordiske anlægsarbejder;

— indfører betingelser, som ville have givet adgang for andre ansøgere, end de oprindeligt udvalgte eller givet mulighed for at acceptere et andet tilbud, end det oprindeligt accepterede eller ville have tiltrukket yderligere deltagere til udbuddet,

— ændrer kontraktens økonomiske balance til CMBs fordel på en måde, som DP03-kontrakten ikke gav mulighed for

— indfører en ændring, som medfører en betydelig udvidelse af kontraktens anvendelsesområde.

Det er ved vurderingen tillagt særlig vægt, at de supplerende arbejder isoleret set begrænser sig til ca. 37,5 mio., og derfor forholdsmæssigt må anses for at være uden nævneværdigbetydning ift. værdien af DP03-kontrakt på ca. 1,067 mia. Samtidig lægges det til grund, at ændringen henset til opgavens karakter og konkurrenceparametrene under DP03-04-udbuddet ikke ville have haft nogen betydning for prækvalifikationsresultatet eller tildelingsbeslutningen. Totalentreprisekontrakterne for DP03-04 blev udbudt ved en anderledes konkurrence, hvor tilbudsgiverne bl.a. konkurrerede på parametre som proces- og metode, organisation og bemanding samt de laveste totalentreprenørudgifter, herunder ved angivelse af dækningsgrad mv. og der var samtidig i kontrakten indarbejdet mulighed for projektoptimeringer og ændringsønsker fra RS’ side. Set i dette lys, kan der derfor heller ikke på ingen måde være tale om en ændring, som ændrer på kontraktens økonomiske balance til CMBs fordel og på en måde, som DP03-kontrakten ikke gav mulighed for. RS ønsker udelukkende at købe mere af det samme, som allerede er omfattet af de udbudte kontrakter.

Det må ifm. vurderingen af om ”kontraktens anvendelsesområde” ændres betydeligt, tillægges vægt, at både projekteringen og udførelsen af den underjordiske tunnel fra starten var en del af totalentreprenørens ansvar og opgaver i relation til DP03, jf. projektbeskrivelsens pkt. 5.1.3 og pkt. 6.1.3, og at den ekstra underjordiske forlængelse må anses som en naturlig del af anvendelsesområdet for DP03-kontrakten, hvilket tillige bør sammenholdes med, at ændringen set ift. den samlede kontrakt har en mindre økonomisk værdi.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, gælder følgende frist for klage:

Har en ordregiver fulgt proceduren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4, og offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet (udbudsloven) har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (og en samtidig ændringsbekendtgørelse), forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet til Klagenævnet for Udbud i perioden på 10 kalenderdage i henhold til § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Adresse og kontaktoplysninger på Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt VI.4.1).

Se mere om indgivelse af klager, herunder størrelsen af klagegebyr på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: http://www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2019

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
45000000
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
45112200
45112420
45112500
45215100
45221000
45221240
45262210
45300000
45310000
71000000
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark

VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark har pr. 6.2.2018 indgået betingede totalentreprisekontrakter med JV CMB/Itinera vedr. projektoptimering, projektering samt opførelse af Nyt OUH i form af hhv. DP03 Vidensaksen og DP04 Behandling- og sengeafsnit.

Efter gennemførelsen af projektoptimeringsfasen for DP03 og DP04, og indgåelsen af endelige og bindende totalentreprisekontrakter med JV CMB/Itinera pr. 28.9.2018, har Region Syddanmark vurderet, at det vil styrke hele OUH-projektet og logistikløsningen i væsentlig grad, såfremt den oprindeligt forudsatte logistiktunnel omfattet dels af delprojektet DP01, og dels af projektbeskrivelsen for hhv. DP03 (og DP04) udvides og udbygges i større omfang end oprindeligt forudsat.

På Nyt OUH er servicebyen placeret syd for hospitalsringvejen. Servicebyen og selve hospitalet skal forbindes via en underjordisk tunnel fra servicebyen og frem til Vidensaksen (DP03). Denne såkaldte »logistiktunnel« er blevet udbudt og opført i forbindelse med gennemførelsen af delprojektet DP01 – Indledende arbejder. I forbindelse med udbuddet af delprojekterne DP03 (og DP04) har det været forudsat, at totalentreprenøren på delprojektet DP03 skulle forestå en forlængelse og sammenkobling mellem den etablerede DP01-»logistiktunnelen« og Vidensaksens (DP03) sydlige ende.

Tillægsaftalen omfatter de supplerende underjordiske arbejder i form af projekterings- og udførelsesarbejder vedr. udvidelse og udbygning af den allerede etablerede logistiktunnel på Nyt OUH, hvorved den allerede udførte DP01-»logistiktunnel« videreføres ind under DP03-Vidensaksen i kælderplan. Derved er der mulighed for flere adgangsveje fra kælderplan (via elevator) til teknik- og logistiketagen på plan 2 i Vidensaksen (DP03), og dermed kan man bedre undgå logistikmæssige »flaskehalse«.

Tunnellen udføres efter samme konstruktionsprincipper og opbygning som anvendt i den resterende del af tunnelen (DP01). Ligeledes forudsat samme principper som de allerede indeholdte arbejder under DP03.

Ekstraarbejderne omfatter i hovedtræk:

— Jordbundsforberedelse / fjernelse af jord

— Anlægs- og funderingsarbejder

— Arbejder i forbindelse med primære bygningsdele

— Arkitektoniske arbejder

— Mekaniske og elektriske installationer

Tillægsaftalen følger hovedtidsplanen for DP03 Vidensaksen, og ekstraarbejderne får således ikke indflydelse på det tidsmæssige aspekt, herunder mellemterminer og slutterminer for DP03.

Tillægsaftalen har en værdi på 37 449 292 DKK, svarende til ca. 3,5 % af værdien af DP03-kontrakten på 1 067 mia DKK.

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 12
VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 37 449 292.00 DKK
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S med følgende fuldt ansvarlige deltagere: S.P.A. Itinera og C.M.B. Societá Cooperativa
39302675
c/o Coworking Plus, Kochsgade 31C, 1.
Odense C
5000
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S med følgende fuldt ansvarlige deltagere: S.P.A. Itinera og C.M.B. Societá Cooperativa
39302675
c/o Coworking Plus, Kochsgade 31C, 1.
Odense C
5000
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Der henvises til pkt. VII.1.4) Beskrivelse af udbuddet for en beskrivelse af ændringernes art og omfang.

VII.2.2)Årsager til ændring
Behov for yderligere bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den oprindelige kontrahent/koncessionshaver (artikel 43, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de økonomiske eller tekniske årsager, problemer eller meromkostninger, der gør det uhensigtsmæssigt at skifte kontrahent:

Det vurderes, at tillægsaftalen er undtaget fra udbudspligt efter udbudsloven af følgende årsager: 1) Ændringen af DP03-kontrakten er omfattet af § 180, da værdien af ændringen er lavere end tærskelværdien for anlægsarbejder (41,3 mio.), og er lavere end 15 % af kontraktværdien. Imidlertid følger det af § 180, stk. 2, at såfremt der foretages flere ændringer af den samme kontrakt, skal værdien af ændringerne lægges sammen ved beregningen. Det betyder, at der ift. DP03-kontrakten, ikke efterfølgende kan foretages flere mindre supplerende tilkøb, såfremt de forudsatte supplerende arbejder vedr. tunnelen udelukkende foretages med hjemmel i § 180. Henset til den begrænsning, der ligger i anvendelsen af § 180, er det derfor i sammenhængen med RS’ øvrige forventede fremtidige behov vurderet, om de supplerende arbejder i forbindelse med udførelsen af tunnelen også kan undtages med hjemmel i § 181 og § 178. Der henvises til pkt. VI.3) for yderligere begrundelse iht. nærværende pkt. VII.2.2)

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 1 067 300 000.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 1 104 749 292.00 DKK

« Tilbage til oversigten over alle licitationer