Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 157-388087

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Nyropsgade 3
København
1602
Danmark
Kontaktperson: Birgitte Katborg Laursen
Telefon: +45 29291258
E-mail: E44j@kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning ifm. nyt Center for Diabetes

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med udformning af nyt Center for Diabetes i De Gamles By på Nørrebro. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på byggeweb under TN029475A.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med udformning af nyt Center for Diabetes i De Gamles By på Nørrebro. Det nye Center for Diabetes, der skal opføres, er ca. 3 000 m2, hvor der er fokus på bevægelse, sundhed og det gode måltid. Der ønskes et rekreativt åndehul, som skaber sammenhæng med De Gamles By og det omkringliggende lokalområde. Byggefeltet er beliggende imellem Møllegade og Hans Kirks Vej, og præciseres parallelt med udviklingen af ny helhedsplan og lokalplan for De Gamles By.

Der er et ønske om at undersøge muligheden for at udføre et etagebyggeri, hvor den primære konstruktion udføres i træ. Totalrådgiver skal i forbindelse med opgaven undersøge og afdække mulighederne herfor. Der er desuden et ønske om at indtænke genbrug af materialer og integrere begrønning i og omkring bygningen.

For at Center for Diabetes kan bygges i De Gamles By, er det nødvendigt med en ny lokalplan. Der gennemføres en lokalplanproces parallelt med at totalrådgiver udarbejder byggeprogram og dispositionsforslag. Når lokalplanen sendes i høring, sker det på baggrund af totalrådgivers dispositionsforslag. Totalrådgiver skal forvente en meget intensiv periode fra kontrakten indgås og til aflevering af godkendt dispositionsforslag, idet det er forventningen, at lokalplanen skal i høring primo september 2020.

Kontrakt indgås på baggrund af ABR18.

Der henvises i øvrigt til opgavebeskrivelsen samt ydelsesbeskrivelsen for en nærmere beskrivelse af opgavens art og omfang.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens indhold og løsning / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren prækvalificere virksomhederne med den mest relevante erfaring for opgavens løsning. Den relevante erfaring vil blive vurderet ud fra referencer på sammenlignelige projekter, der er udført indenfor de seneste 3 år. Ved "udført" forstås, at der er afleveret et hovedprojekt. Ved sammenlignelige projekter menes:

- Rådgivning omfattende projektering (både arkitektonisk, ingeniørmæssigt og landskabsarkitektonisk) af sundhedsfremmende og/eller offentligt byggeri med tilsvarende økonomisk størrelse og kompleksitet som Center for Diabetes,

- Rådgivning omfattende nyt byggeri, der er indpasset i en særlig historisk kontekst med bevaringsværdige byggerier og grønne områder,

- Rådgivning omfattende projekter med fokus på bæredygtighed, hvorved der menes indarbejdelse af genanvendelses- og livscyklusstrategier eller innovative tiltag for reduktion af energi- og ressourceforbrug for ved opførelse af byggeriet samt den efterfølgende drift af byggeriet.

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter på virksomhedsniveau. Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring og bør indeholde:

- Projektnavn,

- Bygherre,

- Rolle på projektet,

- Anlægssum,

- Anlæggets funktion og størrelse,

- Entrepriseform,

- En kort beskrivelse af, de for udvælgelsen relevante elementer i opgaven,

- Start- og slutdato for referencen.

En reference vægtes særligt positivt, hvis ansøger har været totalrådgiver på projektet. Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 6 referencer. Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital inden for de seneste 2 tilgængelige regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital inden for de seneste 2 tilgængelige regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet. Hvis der er flere egnede ansøgere, sker udvælgelsen dog på baggrund af de fremsendte referencer, som det fremgår af pkt. II 2.9 ovenfor.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til totalrådgivningskontrakt inkl. bilag. Bemærk, at der indgås kontrakt på baggrund af ABR18 og YB2018 for Byggeri og Landskab.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/09/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/09/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ved ansøgning om prækvalifikationen uploades følgende på byggeweb:

- Udfyldt ESPD (ESPD er tilgængeligt via byggeweb under fanen "afleveringskrav"),

- Liste med referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Baserer en ansøger sig på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle for at opfylde mindstekravet om en positiv egenkapital de seneste 2 tilgængelige regnskabsår, jf. pkt. III.1.2 ovenfor, skal ansøger dokumentere, at denne eller disse andre enheder er juridisk forpligtet over for ansøger/tilbudsgiver. Udbudsmaterialets skabelon bedes her anvendt. Der skal også vedlægges en støtteerklæring i den situation, hvor ansøger vedlægger en eller flere referencer fra en anden juridisk enhed end ansøger selv, som dokumentation for, at ansøger har erfaring med relevante projekter, jf. pkt. II.2.9. Det bemærkes, at der er forskel på hvilken skabelon, der skal anvendes afhængig af om det vedrører økonomisk og finansiel formåen eller teknisk og faglig formåen. For vejledning i, hvordan den støttende enhed skal udfylde ESPD'et, henvises til ordregivers vejledning til udfyldelse af ESPD'et.

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til ”Byggeweb Udbud – Tilbudsgivermanual”.

Forud for ansøgningsfristen kan ansøgere stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål skal stilles på det konkrete Byggeweb Udbud under ”Spørgsmål og svar”. Besvarelse af spørgsmål vil ske hurtigst muligt og løbende via Byggeweb.

Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før ansøgningsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før ansøgningsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, at besvarelse kan afgives senest 6 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål.

Udvalgte ansøgere vil i forbindelse med prækvalifikation blive afkrævet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et, hvis oplysningerne ikke er offentligt tilgængelige.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
København
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/08/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer