Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger

2019/S 160-393727

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Hvidovre Kommune
55606617
Hvidovrevej 278
Hvidovre
2650
Danmark
Kontaktperson: Hanne Andersen
Telefon: +45 36393544
E-mail: hza@hvidovre.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://hvidovre.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
JJW Arkitekter
19372375
Finsensvej 78
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Peter Sager
Telefon: +45 21208023
E-mail: psa@jjw.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.jjw.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hovedentreprise - Udvidelse og renovering af Holmegårdsskolen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214200
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Holmegårdskolen skal udbygges med 1 spor, så den går fra at være en 2-sporet til en 3-sporet skole. I den forbindelse skal eksisterende skolebygninger ombygges og renoveres. Dertil skal der opføres 2 nye bygninger til hhv. indskoling og Udskoling.

Den nye indskolingsbygning skal opføres vest for den eksisterende hovedbygning og nord for den eksisterende idrætshal. Bygningen har et bruttoetageareal på 2 442 m2.

Den nye udskolingsbygning skal opføres øst for den eksisterende hovedbygning og har et bruttoetageareal på 2 048 m2.

Store dele af eksisterende skolebygning skal renoveres og ombygges. I vest-fløjen placeres mellemtrin (3-6 klasse) og SFO.

Skolen er i drift under hele byggeperioden, og byggeriet forventes udført i 2 etaper. Der skal under byggeperioden opstilles pavilloner til delvis genhusning på grunden. Genhusningen er ikke en del af hovedentreprisen men skal koordineres hermed.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 95 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45111000
45111100
45111200
45112000
45112100
45112200
45112210
45113000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Holmegårdsskolen. Plovhalevej 8A, 2650 Hvidovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Holmegårdskolen skal udbygges med 1 spor, så den går fra at være en 2-sporet til en 3-sporet skole. I den forbindelse skal eksisterende skolebygninger ombygges og renoveres. Dertil skal der opføres 2 nye bygninger til hhv. indskoling og Udskoling.

Den nye indskolingsbygning skal opføres vest for den eksisterende hovedbygning og nord for den eksisterende idrætshal. Bygningen har et bruttoetageareal på 2 442 m2.

Den nye udskolingsbygning skal opføres øst for den eksisterende hovedbygning og har et bruttoetageareal på 2 048 m2.

Store dele af eksisterende skolebygning skal renoveres og ombygges. I vest-fløjen placeres mellemtrin (3-6 klasse) og SFO.

Skolen er i drift under hele byggeperioden, og byggeriet forventes udført i 2 etaper. Der skal under byggeperioden opstilles pavilloner til delvis genhusning på grunden. Genhusningen er ikke en del af hovedentreprisen men skal koordineres hermed.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og tilgang til opgaven / Vægtning: 45 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 95 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed (udelukkelsesgrunde samt mindstekrav vedr. økonomisk formåen), udvælger ordregiver de 5 bedst egnede ansøgere. Ved vurdering heraf vil ordregiver vægte de oplyste referencer i forhold til i hvor høj grad referencerne viser:

- erfaring med gennemførelse af byggeprojekter, der omfatter en blanding af nybyg, tilbyg og ombygning,

- erfaring med skolebyggeri,

- erfaring med ombygning og tilbygning i forbindelse med byggeri, der er i drift,

- erfaring med gennemførelse af byggeprojekter, der har et lignende omfang og en lignende forventet entreprisesum som den udbudte opgave,

- Prækvalifikationsresultatet vil blive offentliggjort på byggeweb. Der oprettes et nyt byggeweb til afgivelse af tilbud, for de ansøgere som er blevet udvalgt. Besked afsendes via byggeweb.

Ovennævnte kriterier er ikke angivet i prioriteret rækkefølge.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Trægulve kan erstattes med linoleum,

- Genbrugstegl kan erstattes med nye tegl,

- Tagbelægning kan erstattes med alternativ tagbelægning.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren skal erklære ikke at være omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

AB92

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/09/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen, hvor ordregiveren har fremsendt underretning om, hvem der blev prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Samtidig med klagerens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren underrette ordregiveren om, at der er indgivet klage til Klagenævnet. Dette kan lettest ske ved, at klageren sender eller mailer en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/08/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer