Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 178-434087

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Region Sjælland
E-mail: pbit@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning - Nykøbing Falster Sygehus, fase 2 - projektet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgivning til Nykøbing Falster Sygehus, fase 2 - projektet omfatter totalrådgivning til realisering af en samlet moderniseringsplan for sygehuset, der omfatter både nybyggeri og ombygning af de eksisterende bygninger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af totalrådgivning omfatter totalrådgivningsydelser for projektets realisering. Projektet opdeles i delprojekter der vil blive realiseret med forskellige udbudsformer af entrepriseydelserne. Således forventes nogle delprojekter udbudt i totalentreprise og andre delprojekter udbydes på Udbudsprojekt. Totalrådgiver forventes at skulle udarbejde det tekniske udbudsgrundlag for alle delprojekter og bistå i varierende omfang under udførelse afhængig af udbudsform.

Delvist tidsmæssigt parallelt med nærværende udbud af totalrådgivning pågår et særskilt udbud af Bygherrerådgivning til projektet. Udbyder har planlagt dette således, at tidspunktet for tildeling af aftale om Bygherrerådgivning falder før tidspunktet for udvælgelse af tilbudsgivere til nærværende udbud af totalrådgivning.

Ved nærværende udbud med forhandling indgår såvel pris, organisation og proces under tildelingen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Byggeledelse er indeholdt som option.

Udbudsform af S3 sengebygning er indeholdt som 2 varianter/optioner.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 060-139454
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalrådgivning - Nykøbing Falster Sygehus, fase 2 - projektet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Architema Architects A/S
29190658
Ny Carlsberg Vej 120
København V
1799
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 35 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 50 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Ingeniørrådgivning leveres af COWI A/S estimeret til ca. 50 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikation og udbud gennemføres via Byggeweb på webadressen http://www.rib-software.dk hvor projektet har titlen: Totalrådgivning - Nykøbing Falster Sygehus, fase 2 - projektet med udbudsnr.: TN013479.

Der er fri adgang til udbudsmaterialet efter gratis oprettelse af brugerprofil.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud kan rettes til:

RIB A/S

Telefon: +45 35 245 250 - tryk 2

support@rib-software.dk

Der vil blive anvendt Byggeweb Q/A-modul i forbindelse med besvarelse af spørgsmål under prækvalifikation og udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8000
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har sendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over andre forhold skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer