Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Tranbjerg: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2019/S 179-436488

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Toldstyrelsen
19552101
Slet Parkvej 1-3
Tranbjerg
8310
Danmark
Kontaktperson: Christian Hjortdal
Telefon: +45 72374433
E-mail: Christian.Hjortdal@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.toldst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.1)Navn og adresser
Skattestyrelsen
19552101
Østbanegade 123
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Christian Hjortdal
Telefon: +45 72374433
E-mail: Christian.Hjortdal@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249620&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249620&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om teknisk afprøvning og analyse

Sagsnr.: 19-0005409
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71600000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en rammeaftale vedrørende teknisk afprøvning og analyse med en leverandør. Tilbudsgiveren skal foretage analyser af de af Ordregiver indsendte prøvers sammensætning med henblik på, at Ordregiver kan foretage den rigtige told- og afgiftsmæssige behandling af varer af enhver art, samt i øvrigt bistå Ordregiver med arbejdets enkelte elementer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71610000
71620000
71621000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiveren skal i henhold til Rammeaftalen gennemføre tekniske afprøvninger, analyser og andre opgaver.

Tilbudsgiveren skal foretage analyser af de af Ordregiver indsendte prøvers sammensætning med henblik på, at Ordregiver kan foretage den rigtige told- og afgiftsmæssige behandling af varer af enhver art, samt i øvrigt bistå Ordregiver med arbejdets enkelte elementer.

Ordregivers behov for levering af produkter i henhold til Rammeaftalen vil blandt andet afhænge af det til enhver tid gældende retsgrundlag. Der kan forekomme lovmæssige eller administrative ændringer, samt politiske indgreb, som ændrer Ordregivers behov i relation til mængderne eller karakteren af ydelserne.

De sager, som Tilbudsgiveren skal bistå Ordregiver med, er blandt andet undersøgelse af vareprøver med henblik på disse varers tarifering i henhold til EU´s Kombinerede Nomenklatur (KN), Toldtariffen og andre nomenklaturer baseret på KN, og med henblik på at fastslå varens afgiftsmæssige status i forhold til gældende afgiftslovgivning. Ligeledes vil der eksempelvis være undersøgelse af konkrete varer med henblik på at fastslå varens eventuelle afgiftspligt i henhold til gældende afgiftslovgivning, herunder den kemiske sammensætning, fastlæggelse af bestanddele og mængden af de enkelte bestanddele, vurdering af funktion eller formål, så vidt muligt fastlæggelse af fremstillingsmetoden, samt vurdering af processer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulentkompetencer / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver skønner, at værdien af Rammeaftalen udgør DKK mellem 12 000 000 og 17 000 000 eksklusive moms, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i Rammeaftalens løbetid. Den skønnede værdi er ikke bindende eller forpligtende for Ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – Del IV.B:

- Den samlede omsætning pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Egenkapitalens størrelse pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Værdien af samlede aktiver pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Soliditetsgrad pr. år for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt Tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste 3 disponible regnskabsår, skal Tilbudsgiver alene oplyse de nøgletal, der er tilgængelige på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

1) Den samlede årlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår skal minimum udgøre 24 000 000 DKK hvert år.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes omsætningen som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår;

2) Egenkapitalen i de seneste 3 disponible regnskabsår skal minimum udgøre 5 000 000 DKK hvert år.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes egenkapitalen som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår;

3) Soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår skal have været på mindst 10% hvert år. Soliditetsgraden beregnes således: (Egenkapital/aktiver i alt) * 100.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes soliditetsgraden som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som værdien af de deltagende virksomheders samlede egenkapital i forhold til værdien af de deltagende virksomheders samlede aktiver.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – Del IV. C.:

- Oversigt over de betydeligste lignende opgaver, indenfor teknisk afprøvning og analyse, som Tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år afhængig af, hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, med angivelse af beløb, leveringstid og den offentlige eller private udbyder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til Tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

1) Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har udført mindst 3 lignende opgaver indenfor de seneste 3 år.

Ved lignende opgaver forstås opgaver indenfor teknisk afprøvning og analyse, såsom undersøgelser af vareprøver, herunder den kemiske sammensætning, samt undersøgelser af varers indhold, f.eks. indhold af saccharose og stivelse, med henblik på at fastslå varens eventuelle afgiftspligt i henhold til gældende afgiftslovgivning.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/10/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/10/2019
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence,- og Forbrugerstyrelsens vejledning;

2) Ordregiver skal udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

3) Ordregiver vil endvidere udelukke Tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis der er tale om, følgende forhold: Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis denne aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemmehørende, jf. udbudslovens § 137,stk. 1, nr. 2);

4) Inden tildeling af endelig rammeaftale vil den Tilbudsgiver, som Ordregiver har besluttet at tildele rammeaftalen, skulle fremlægge dokumentation for så vidt angår udelukkelsesgrundene. Som bevis for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk.1, nr. 2 kan fremlægges:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetentretslig eller administrativ myndighed, der viser, at Tilbudsgiver ikke er omfatte af udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1;

2). Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte tilfælde. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder Tilbudsgivers land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138;

5) Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når Ordregiver anmoder herom: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse, værdien af de samlede aktiver, soliditetsgraden samt minimumsomsætningen. Såfremt Tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste 2 disponible regnskabsår, kan Ordregiver anmode Tilbudsgiver om at fremsende en revisorattesteret erklæring som dokumentation for, at Tilbudsgiver har tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løse den udbudte opgave. Baserer Tilbudsgiver sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen skal den eller de virksomheder, hvis ressourcer der henvises til, fremsende ovenstående.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående fremsendes for hver af virksomhederne;

6) Referencerne angivet i ESPD del IV.C anses som fyldestgørende dokumentation vedrørende teknisk og faglig formåen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer