Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 202-490341

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
Thomas Helsteds Vej 9A
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Iben Merete Toftvang
Telefon: +45 4170192
E-mail: imeto@bygst.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bygst.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.bygst.dk/udbud

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Retten i Aarhus - Ombygning af Erhvervsarkivet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 - IA19
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ejendommen, der hidtil har huset Erhvervsarkivet, skal indrettes med retssale, mødelokaler med tilhørende funktioner samt kontorer til brug for Skifte- og Fogedretten. Der er tale om en hovedentreprise. Under forpladsen etableres kantine og tunnelforbindelse til Tinghuset, Vester Allé 10, hvor Retten har til huse i dag. Bygningen, forareal med mure og indkørsel samt læsesalens nagelfaste inventar og lysekroner er fredet. Mange oprindelige rumstrukturer, overflader og materialer samt møblementet i læsesalen bevares, og ombygninger sker med respekt for den originale arkitektur. Der er stort fokus på, at nødvendige tiltag vedrørende brand, akustik og tekniske installationer integreres på en måde, så der opnås en balance mellem bevaringsinteresser og et fornuftigt indeklima.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 57 474 864.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 - IA19
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Retten i Aarhus - ombygning af Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, 8000 Aarhus C.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsbrevet indeholder en nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet, og det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Styring og organisation / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 35
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD'ets xml-fil uploades på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3. Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomheds økonomiske formåen, afleveres der ligeledes en støtteerklæring (Bygningstyrelsens paradigme anvendes). Støtteerklæringen vil blive vedlagt som et bilag til kontrakten.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 247-567044
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Retten i Aarhus - Ombygning af Erhvervsarkivet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Enemærke & Petersen A/S
Brabrand
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 47 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 57 474 864.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB Udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB Udbud kan rettes til RIB A/S, tlf.: 35245250, support@rib-software.dk Udbudsnummeret i RIB Udbud er TN862135.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB. Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPDhjemmesiden (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge "Jeg er en økonomisk aktør" og dernæst Importere ESPD'et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD'et på eESPD-hjemmesiden, uploader ansøgeren xml-filen under afleveringskravet: ESPD i RIB, alternativt som en PDF. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten bør ikke være ældre end 6 måneder.

Dokumentation for opfyldelse af økonomisk formåen:

— Årsomsætning: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for årsomsætning accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger,

— Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Dokumentation for teknisk formåen:

Referencer: Ansøger skal, jf. punkt III.1.3, anføre kontaktoplysninger på Bygherre i hver af de anførte referencer. Dette betragter Ordregiver som dokumentation for de i ESPD'et anførte referencer.

Øvrig dokumentation:

— dokumentation for relevant forsikring,

— dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant,

— Støtteerklæringer fra underleverandører – såfremt det er relevant.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver, såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

Se endvidere udbudsbrevets afsnit 9 vedr. vederlag i forbindelse med afgivelse af tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/10/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer