Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Herlev: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 202-490422

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden - Nyt Hospital Herlev
Herlev Ringvej 75
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Jesper Bo Myhr
E-mail: Jesper.bo.myhr@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af anlægsarbejder for område L2, L3, L4 og L5 og for område L11 i forbindelse med opførelsen af Nyt Hospital Herlev

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden indgik i 2015 på baggrund af en udbudsforretning kontrakt med F.J. Poulsen A/S om en storentreprise på alt anlægsarbejdet på den godt ca. 56 000 m2 store udbygning af Herlev Hospital.

Anlægsarbejderne for område L2, L3, L4 og L5 var ikke omfattet af dette udbud, men skal udføres. Som konsekvens heraf agter Region Hovedstaden at tildele anlægsarbejderne for område L2, L3, L4 og L5 til F.J. Poulsen A/S. Derudover agter Region Hovedstaden at tildele anlægsarbejder (råjordsregulering) for område L11 til F.J. Poulsen A/S (EA14).

Der henvises til pkt. II.2.4) for yderligere oplysninger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 657 692.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215100
45210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Herlev Hospital - Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som beskrevet under punkt II.1.4, så ønsker Region Hovedstaden at tildele anlægsarbejderne for område L2, L3, L4, L5 og L11 til F.J. Poulsen A/S.

F.J. Poulsen A/S har alle de efterfølgende gartnerarbejder i områder L2, L3, L4, L5 og L11 (opbygning til parkeringsområder og til stier i landskabet samt grov regulering af råjord i hele det sydlige areal). Det er derfor naturligt at tildele dette arbejde til F.J. Poulsen A/S, idet arbejdet - det forudgående anlægsarbejde og det efterfølgende anlægsgartnerarbejde - vil kunne udføres i direkte forlængelse af hinanden, når det udføres af samme entreprenør. Herved opnås den mest optimale udførelse både ift. koordinering, tid og økonomi.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Hovedstaden agter at tildele en tillægsaftale til F.J. Poulsen A/S' entreprisekontrakt, således at den også kommer til at omfatte anlægsarbejder i L2, L3, L4, L5 og L11, jf. pkt. II.1.4. Region Hovedstaden anser tildelingen som omfattet af delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2. Den samlede værdi af delkontrakten, der tildeles, overstiger ikke 20% af det samlede projekt og værdien af delkontrakten er under 7 445 100 DKK.

Region Hovedstaden anser endvidere anlægsarbejderne for område L2, L3, L4, L5 og L11 som en ændring af den eksisterende entreprisekontrakt omfattet af udbudslovens § 181, idet anlægsarbejdet som tildeles F.J Poulsen A/S omfatter regulering af terræn, der er et nødvendigt forarbejde, der skal udføres, før F.J. Poulsen A/S kan udføre anlægsgartnerarbejdet omfattet af deres entreprise (EA14). Dermed vil arbejdet medføre væsentlig ulempe af økonomisk og teknisk art hvis arbejdet skal udføres af anden entreprenør og indebære betydelige problemer samt forøgelse af ordregivers omkostninger (koordinering og flere entreprenører på pladsen). Den oprindelige kontraktsum med F.J. Poulsen A/S var på 35 510 555 DKK og ændringen udgør således mindre end 50% af værdien af den oprindelige kontrakt.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Udførelse af anlægsarbejder for område L2, L3, L4 og L5 og for område L11 i forbindelse med opførelsen af Nyt Hospital Herlev

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/10/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
F.J. Poulsen A/S
30714415
Snubbekorsvej 8
Taastrup
2630
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 657 692.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.7) og V.2.4) bemærkes, at beløbsangivelsen er et foreløbigt anslået beløb, der er baseret på anslåede mængder og F.J. Poulsen A/S' tilbudte enhedspriser.

Ordregiver agter at indgå tillægsaftale efter udløb af fristen (10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort) for eventuelle indsigelser mod den påtænkte tildeling.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/10/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer