Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Herning: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 204-495536

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup, Regionshospitalet Herning
Postadresse: Gl. Landevej 61
By: Herning
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Dan Andersen
E-mail: Michael.Andersen@vest.rm.dk
Telefon: +45 30692026

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dnv.rm.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

DNV Gødstrup Etablering af 2 nye IT-driftcentre. Teknikentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Teknikentreprisen omfatter installationer i 2 identiske datacentre som opføres i Gødstrup. Bygningerne er hver på 600 m2 og designet til Tier Level III. IT-last på 240 kW, som skal kunne skalere til 480 kW.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31422000
45432121
42122161
45316100
31527200
31000000
31154000
31141000
31214500
42500000
31320000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Gødstrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Teknikentreprisen omfatter etablering af køleanlæg (chiller, tørkøler, buffertanke, InRow køle-maskiner, rør, veksler, pumper), VVS-anlæg, ventilationsanlæg, el-arbejder (jording, transient-beskyttelse, føringsveje, kanalskinner, UPS- og batterianlæg, rack-pdu, el-tavler, ind- og ud-vendig belysning), rackskabe og kuber, hævet installationsgulv, commissioning og fuldskala test.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

De 5 tilbudsgivere vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer med hovedvægten på ansøgers referencer. Ved vurderingen af ansøgernes referencer vil der blive lagt vægt på, at der ved referencerne i videste muligt omfang illustreres erfaring med projekter med en sammenlignelig størrelse og et sammenligneligt indhold i forhold til den udbudte kontrakt, hvorved forstås projekter, hvor ansøger har leveret og monteret tekniske installationer (køleanlæg, VVS-anlæg, ventilationsanlæg og el-arbejder) samt gennemført commissining og fuldskala test. Der vil ved denne vurdering blive lagt særlig vægt på referencer fra datacentre af samme karakter og størrelse, samt datacentre leveret som turnkey projekt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgere omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 er udelukket fra deltagelse i udbuddet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible (dvs. afsluttede og reviderede) regnskabsår:

— Årlig nettoomsætning,

— Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

1) Årlig nettoomsætning:

- Mindstekrav: Ansøgers årlige nettoomsætning skal i hvert af de seneste 3 disponible (dvs. afsluttede og reviderede) regnskabsår være mindst 30 000 000 DKK;

2. Egenkapital:

- Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal i det seneste disponible (dvs. afsluttede og reviderede) regnskabsår være mindst 3 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes beskrive ansøgers væsentligste referencer for gennemførte eller igangværende opgaver, som ansøger har udført i teknikentreprise (el, køl, vvs og ventilation) inden for de seneste 5 år. Hver reference bedes indeholde følgende oplysninger, der vil indgå i bygherres evt. udvælgelse:

1) Projektets navn og indhold;

2) Navn på bygherre og kontaktperson;

3) Beskrivelse af opgavens indhold (hvilke komponenttyper, fag- og arbejdsområder, der er indeholdt i ansøgers entreprise);

4) Ansøgers rolle under opgavens udførelse;

5) Kontrakttidspunkt (start og evt. sluttidspunkt);

6) Entrepriseform;

7) Entreprisesum;

8) Kort begrundelse for, at den vedlagte reference er relevant for vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet til at udføre den udbudte opgave.

For referencer omfattet af eventuelle NDA-aftaler accepteres at ovennævnte oplysninger afgives i anonymiseret form. Manglende oplysninger fører således ikke til, at ansøgningen er ukonditionsmæssig, men vil kunne komme ansøgere til skade i forbindelse med vurderingen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 174-423187
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer