Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 217-533087

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Postadresse: Nyropsgade 3, 2
By: København V
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Susanne Holm-Jørgensen
E-mail: zr1h@kk.dk
Telefon: +45 20333220

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

De Gamles By Skole (GABYS)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgivning vedrørende en ny 3-sporet skole med idrætshal og produktionskøkken i De Gamles By.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 22 400 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71220000
71320000
71420000
71520000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Sjællandsgade 38-42/Edith Rodes Vej 4 og 8, 2200 København N

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har besluttet at opføre en ny 3-sporet skole med idrætshal og produktionskøkken. Skolen opføres i De Gamles By, Sjællandsgade 38-42, hvor 3 eksisterende administrationsbygninger (ca. 10 000 m2) nedrives for at give plads til ca. 10 000 m2 nybyggeri. Derudover ombygges 2 eksisterende bygninger (ca. 1 500 m2); Edith Rodes Vej 4 og 8. Terrænarbejder omfatter udearealer for skolen, herunder anlæg af en regnvandssø og terrænregulering, som en del af skybrudssikring i området. Det afsatte grundstykke er ca. 9 000 m2.

Med beslutningen er der igangsat udarbejdelse af en helhedsplan med lokal inddragelse. Helhedsplanen skal sikre den rette balance mellem kommunale funktioner og grønne arealer i De Gamles By. Helhedsplanens konklusioner er skoleprojektets grundlag.

Den udbudte rådgiverydelse omfatter totalrådgivning vedr. nedrivning, nybyggeri, ombygning, terræn inkl. skybrudssikring fra og med forundersøgelser og ideoplæg til projektforslag, samt bistand til udbud af totalentreprisekontrakt med projektforslaget som grundlag, idet det påregnes, at visse ydelser, herunder nedrivning og evt. byggegrube udbydes særskilt. Efter udbud udfører totalrådgiver bygherretilsyn og indgår i bygherregruppen som teknisk rådgiver frem til 1-års gennemgang.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og organisation / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 027-060089
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

De Gamles By Skole (GABYS)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arkitektformaet Kjær og Richter A/S
CVR-nummer: 25128141
Postadresse: Mejlgade 7
By: Århus
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 25 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 22 400 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Ingeniør og landskabsarkitektydelser

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer