Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Vejle: Laboratorieundersøgelser

2019/S 218-535993

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikala Berg Dueholm
E-mail: mikala.berg.dueholm@dlapiper.com
Telefon: +45 33340312

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Region Syddanmarks udbud af kemiske laboratorieanalyser inden for jordforureningslovens område

Sagsnr.: Region Syddanmark
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker Region Syddanmark at indhente tilbud på laboratorieydelser inden for jordforureningslovens område. Rammeaftalen omfatter de laboratorieydelser, som Region Syddanmark i medfør af jordforureningsloven får foretaget med de i kontrakten angivne undtagelser mv. Der er tale om analyser afjord-, vand- og luftprøver. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter. Store pesticidpakker er ikke omfattet af nærværende udbud. Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud. Det bemærkes, at der er visse forskelligheder i regionernes udbudsmateriale.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved dette udbud ønsker Region Syddanmark at indhente tilbud på laboratorieydelser inden for jordforureningslovens område. Rammeaftalen omfatter de laboratorieydelser, som Region Syddanmark i medfør af jordforureningsloven får foretaget med de i kontrakten angivne undtagelser mv. Der er tale om analyser afjord-, vand- og luftprøver. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter. Store pesticidpakker er ikke omfattet af nærværende udbud. Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud. Det bemærkes, at der er visse forskelligheder i regionernes udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Analysekvalitet / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som følge af den nuværende usikkerhed af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018i sag C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi, er der i forbindelse med udbuddet anført en option for regionen, hvorefter regionen, udover den estimerede værdi, som anført i udbudsbekendtgørelsen, kan foretage indkøb på op til 5 000 000 DKK i henhold til rammeaftalerne. Den af regionen fastsatte option er alene angivet som følge af usikkerhed omkring ovennævnte EU-dom og begrænser ikke regionens anskaffelser, ej heller til det i bekendtgørelsen anførte. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi i udbudsbekendtgørelsens del II.1.5.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er regionens vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen alene udgør 15 000 000 DKK ekskl. moms, idet optionen på i alt 5 000 000 DKK ekskl. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, sag C-216/17 jf. del II.2.11.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 134-329879
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Region Syddanmarks udbud af kemiske laboratorieanalyser inden for jordforureningslovens område

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/10/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Eurofins Miljø A/S
CVR-nummer: 28848196
Postadresse: Smedeskovvej 38
By: Galten
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8464
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Region Syddanmarks udbud af kemiske laboratorieanalyser inden for jordforureningslovens område

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/10/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ALS Denmark A/S
CVR-nummer: 25388224
Postadresse: Bakkegårdsvej 406 A
By: Humlebæk
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 3050
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135 -136, og § 137, stk.1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af regionen fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Kontraktens samlede værdi er summen for begge kontrakter.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer