Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Installation af trafiklys

2019/S 220-538834

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Stigborg Brygge 5
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie-Louise Nielsen
E-mail: marie-louise.nielsen@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=toxunggpho
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=toxunggpho
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af trafiksignalanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45316212
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter levering og installation af trafiksignaludstyr til Aalborg Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34996100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Anlæg af Aalborgs BRT-projekt – PlusBus – er i gang, og i den forbindelse etableres en række nye signalanlæg, ligesom en række eksisterende signalanlæg ombygges langs den ca. 12 km lange rute, som strækker sig fra Væddeløbsbanen i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst.

Den udbudte kontrakt omfatter levering og installation af signaludstyr til ombygning/etablering af 25 signalanlæg til plusbus-projektet. Arbejdet udføres i perioden 2020-2022.

Levering og installering af styreapparater indgår ikke i kontrakten.

Kontrakten omfatter endvidere mulighed for tilkøb af levering og installation af trafiksignaludstyr til brug for alle de trafiksignalanlæg, som administreres af Aalborg Kommune.

Nærmere omfang fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen som autoriseret el-installatør.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Ansøgers egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit B underfeltet "Finansielle nøgletal"),

— Ansøgers soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit Bunder feltet "Øvrige økonomiske og finansielle krav"),

— Ansøgers omsætning opgjort for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit B under feltet "Samlet årsomsætning").

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 15% i det seneste disponible regnskabsår,

— Ansøger skal have en omsætning på minimum 10 000 000 DKK det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste vedrørende tilsvarende eller sammenlignelige kontrakter (levering og installation af signaludstyr), der er igangsat eller udført inden for de sidste 3 år, regnet fra tilbudsfristen.

En ansøger, som ønsker at basere sig på andres tekniske formåen, skal også fremlægge referenceliste for underleverandører som stiller deres tekniske kapacitet til rådighed for ansøger.

Referencelisten bør indeholde:

(a) navn på ordregiver,

(b) kort beskrivelse af den udførte opgave,

(c) kontraktsum.

Det bemærkes, at referencerne skal vedrøre opgaver, hvor ansøger selv har varetaget de leverede ydelser i praksis (og således ikke opgaver hvor disse arbejdsområder alene er udført af underleverandører, medmindre ansøger rent faktisk anvender den samme underleverandør til udførelse af den konkrete opgave).

Angivelse af referencer kan ske i ESPD del IV, afsnit C, Det er tilladt at vedlægge ansøgningen korte beskrivelser af referencer som et supplement til teksten i ESPD-dokumentet (max 1 A4-sider pr. reference).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan fremvise mindst 5 referencer, hvor ansøger for hver reference har varetaget levering og installation af trafiksignaludstyr med en kontraktsum på mindst 200 000 DKK.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder sociale klausuler. Krav fremgår af kontrakten.

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse. Krav fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Oplysninger om licitation fremgår af udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Vedr. egnethed for sammenslutninger af økonomiske aktører:

Hvor flere i forening afgiver tilbud, skal det af tilbuddet fremgå, hvem der med bindende virkning er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiverne. Tilbudsgiver kan anvende bilag 1 til "Betingelser om udbud og tilbud" til brug for afgivelse af denne konsortieerklæring.

Tildeles konsortiet den udbudte kontrakt, så skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Tilbudsgiver skal vedlægge støtteerklæringer, såfremt denne baserer sit tilbud på andre enheders økonomiske, finansielle, tekniske eller faglige formåen. Tilbudsgiver kan anvende bilag 2 til "Betingelser om udbud og tilbud" til brug for afgivelse af denne støtteerklæring.

De enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, skal påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer