Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 220-538900

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab
CVR-nummer: 37830011
Postadresse: Vestre Stationsvej 5
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Franz Leitner
E-mail: fl@fabbo.dk
Telefon: +45 63125655

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fabbo.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af afd. 51 - Højstrupparken afsnit 1-3

Sagsnr.: ERIK - 301079 - A1-3
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ombygning og renovering af 587 almene boliger afd. 51, afsnit 1-3, i 5000 Odense.

Udbuddet gennemføres som et hovedentrepriseudbud med forhandling iht. §61 og 66 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven). Udbuddet gennemføres efter forudgående prækvalifikation.

Projektets omfang er overordnet beskrevet i byggesagsbeskrivelsen pkt. 1.1 og 1.2.

Det er en forudsætning for at afgive tilbud, at man er prækvalificeret. Ønsker man at blive prækvalificeret, skal man sende en ansøgning, der overholder de krav, der fremgår af den til opgaven hørende udbudsbekendtgørelse. FAB vil kontakte samtlige ansøgere, når den i udbudsbekendtgørelsen anførte frist er udløbet med besked om, hvem der er prækvalificeret til at byde på opgaven.

Udbudsmaterialet er gratis tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ navngivet: FAB - Højstrupparken - Renovering af afd. 51 afsnit 1-3 - Hovedentreprise med forhandling (TN675008), og gøres tilgængeligt: fredag 6.7.2018 kl. 14:00

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 411 480 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense 5000, Danmark

Højstrupvej12-68

Yrsavej 2-20

Uffesvej 2-18

Møllemarksvej 42-78

Bystævnevej 21-59

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Højstrupparken, Odense er opført i 1951 og udformet af arkitekt Erik Eriksen og landskabsarkitekt C. Th. Sørensen og er et fint eksempel på almennyttige boliger i efterkrigsårenes guldalder i dansk arkitektur.

Bebyggelsen består af facader af mørkrødt facadetegl og med rød vingetegl på tage. Bebyggelsen består af delvist åbne karréer i 3-4 etager.

Højstrupparken, Afsnit 1, består af 321 lejligheder fordelt på 43 opgange.

204 boliger ombygges til tilgængelige boliger med adgang via elevator i 26 opgange. I de øvrige boliger etableres nyt bad og køkken.

Højstrupparken, afsnit 2 og 3, består af 266 lejligheder fordelt på 44 opgange og 6 rækkehuse. Herudover indrettes faciliteter til ejendomsfuktionærer og fællesfaciliteter i afsnit 3.

I boligerne etableres nyt bad og køkken.

Der monteres overalt nye facadepartier. Gavlvægge efterisoleres og øvrige facader omfuges.

Der udføres nye altaner.

Samtlige lejligheder monteres med ballanceret ventilation, samt ny vand- og varmeinstallation.

Der udføres nye regnvandsledninger og eksisterende spildevandsledninger suppleres med nye spildevandsledninger.

Udvendige fælles arealer opgraderes med nye belægninger, adgangsveje, opholdsarealer, beplantninger mv.

Afdelingerne skal renoveres og moderniseres som led i fremtidssikring mv. Renoveringsarbejderne gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden jf. Almenbolig-loven § 91 a.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise indeholdende nedenstående arbejder:

1) Jord-, beton og murer:

- Jordarbejder, ledninger

- Jordarbejder

- Kloakarbejder

- Betonarbejdet, pladsstøbt

- Beton, renovering

- Befæstigelsesarbejdet

- Beplantningsarbejdet

- Nedbrydningsarbejder

- Murerarbejdet

-Stålarbejdet

2) Tømrer:

- Tømrerarbejdet

- Snedkerarbejdet

- Gulvbelægningsarbejdet

- Tagarbejdet

- Blikkenslagerarbejdet

3) Maler:

- Malerarbejdet.

4) Inventar:

- Inventararbejdet.

5) VVS:

- VVS-arbejdet,

- Ventilations-arbejdet.

6) El:

- El-arbejdet.

7) Elevator:

- Elevatorarbejdet.

8) Altanentreprisen:

- Betonelementer, leverance (altaner),

- Betonelementer, montage (altaner).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 127-288754
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Renovering af afd. 51 - Højstrupparken afsnit 1-3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
31/10/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Enemærke & Pedersen A/S
CVR-nummer: 10503698
Postadresse: Ole Hansens Vej 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: lln@eogp.dk
Telefon: +45 20734272

Internetadresse: https://eogp.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 380 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 411 480 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Prækvalifikations ansøgning inkl. de ønskede uploadet dokumenter skal uploades til projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN675008

Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:

— Oplysninger iht. pkt. III.1.1,

— Oplysninger iht. pkt. III.1.2,

— Oplysninger iht. pkt. III.1.3,

— Udfyldt ESPD dokumentation.

Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.

"Vejledning til udfyldelse af ESPD" kan findes i udbudsmaterialet.

Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på projektweb inden 22.8.2018 kl. 14:00, https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN675008

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 24.8.2018 kl. 14:00, blive offentliggjort på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN675008

Komplet materiale skal afleveres/uploades på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN675008, senest iht. IV.2.2.

Underretning fremsendes pr. email til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, Del II punkt A - Oplysninger om økonomiske aktør.

Udbudsmaterialet som der ansøges om prækvalifikation på oplægges på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN675008, og offentliggøres fredag 6.7.2018 kl. 14:00

Det oplyses at der under prækvalifikationen vil blive uploadet følgende:

1) Der leveres vejledende udbudsvideoer for de entrepriser der tager udgangspunkt i 3D modellen hvor relevante punkter ift. den specifikke tilbudsliste fane fremhæves samt der gives et indblik i hvordan sporbarhed tænkes i projektet;

2) Der leveres en vejledende udbudsmodel (fællesmodel) der er sat op på en måde som korrespondere med tilbudslisten samt en vejledning til hvordan men kan hente Naviswork Freedom gratis og bruge fælles modellen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lbk nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

Der henvises til § 7 stk. 5:

Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Samt § 7 stk. 2:

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, og

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Vaby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer