Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 223-545987

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Viborg
CVR-nummer: 55038112
Postadresse: H.C. Andersensvej 8
By: Viborg
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Dianna Handberg
E-mail: dh@boligviborg.dk
Telefon: +45 61140430

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.boligviborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg

Sagsnr.: I66
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Boligselskabet Viborg ønsker at opføre 57 boliger og 1 fælleshus inkl. anlæg af veje og udenomsarealer på adressen: Kærmyssevej 1 – 59, 8800 Viborg.

Boligerne etableres som rækkehuse i henholdsvis 1 plan og 2 plan, som 4 forskellige boligtyper.

Fælleshuset udføres i 1 plan.

Bygningerne opføres med bagmure og lejlighedskel af kalksandstens blokke og med skalmur. Dele af fælleshusets ydervæg udføres med trælister. Indvendige vægge udføres henholdsvis lette og tunge.

Taget opbygges med gitter- og bjælkespær og er udvendig belagt med tagpap med listedækning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 63 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Kærmyssevej 1 - 59, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligselskabet Viborg ønsker at opføre 57 boliger og 1 fælleshus inkl. anlæg af veje og udenomsarealer på adressen: Kærmyssevej 1 – 59, 8800 Viborg.

Boligerne etableres som rækkehuse i henholdsvis 1 plan og 2 plan, som 4 forskellige boligtyper.

Fælleshuset udføres i 1 plan.

Bygningerne opføres med bagmure og lejlighedskel af kalksandstens blokke og med skalmur. Dele af fælleshusets ydervæg udføres med trælister. Indvendige vægge udføres henholdsvis lette og tunge.

Taget opbygges med gitter- og bjælkespær og er udvendig belagt med tagpap med listedækning.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise indeholdende nedenstående arbejder:

Murer:

- A1 Jordarbejdet,

- A2 Kloakarbejdet,

- A3 Betonarbejdet,

- A4 Betonelementer, leverance,

- A5 Betonelementer, montage,

- A6 Stålarbejdet,

- A7 Murerarbejdet,

- A8 Befæstelser,

- A9 Beplantning.

Tømrer:

- B1 Tømrerarbejdet,

- B2 Snedkerarbejdet,

- B3 Blikkenslagerarbejdet,

- B4 Tagarbejdet,

- B5 Inventararbejdet.

Maler:

- C1 Malerarbejdet.

VVS

- D1 VVS-arbejdet,

- D2 Ventilationsarbejdet.

EL

- E1 El-arbejdet.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise indeholdende nedenstående arbejder:

Murer:

- Jordarbejdet,

- Kloakarbejdet,

- Betonarbejdet,

- Elementleverencen,

- Elementmontagen,

- Stålarbejdet,

- Murerarbejdet,

- Belægningsarbejdet,

- Gartnerarbejdet.

Tømrer:

- Tømrerarbejdet,

- Snedkerarbejdet,

- Gulvbelægningsarbejdet,

- Blikkenslagerarbejdet,

- Tagarbejdet,

- Inventararbejdet.

Maler:

- Malerarbejdet.

VVS:

- VVS-arbejdet,

- Ventilationsarbejdet.

EL:

- El-arbejdet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 63 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de beskrevne referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave. Her lægges vægt på entrepriseform, nybygning af boliger, liggende bygnings konstruktion og omfang.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde ESPD med information om:

I. Virksomhedens navn, adresse, land, selskabsform, CVR-nummer (eller tilsvarende f.eks. VAT-nummer) samt hjemmeadresse.

Virksomhedens kontaktperson angives med navn, telefonnummer og e-mailadresse.

II. Ansøger skal bekræfte at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde som:

A – Grunde vedr. straffedomme (jr. Artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU).

B – Grunde vedr. betaling af skatte og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger (jf. artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU).

C – Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet (jf. artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU).

Yderligere betingelser fremgår af udbudsmaterialet. Der henvises særligt til udbudsbrevet samt byggesagsbeskrivelsen.

Hjælp til udfyldelse af ESPD kan findes via følgende link: https://espd.ajoursystem.dk

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD med information om:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed samt gennemsnitlige årsomsætning for de foreliggende regnskabsår,

— B: Finansielle nøgletal: Den økonomiske aktørs soliditetsgrad skal være min. 15% ved den sidst offentliggjorte regnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Den økonomiske aktørs soliditetsgrad skal være min. 15% ved den sidst offentliggjorte regnskab,

— Ordregivers min. årlige omsætning fastsættes til min. 60 000 000 ekskl. moms. En ordregivers omsætning som overstiger mindste tærsklen vil ikke blive tillagt yderlige positiv vægt i en vurdering i valg af ordregiver.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD med information om:

— C: Teknisk og faglig formåen: Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført indenfor de seneste 5 år med angivelse af:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entrepriseform, nybygning/ombygning/renovering, etagemeter, type af byggeri (benyttelse) og ansøgers rolle i projektet,

- Kontraktsum,

- Udførelsestidsperiode,

- Ordregiver.

Ordregiver kan foretage en vurdering af relevans, kompleksitet og faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer.

— Link til evt. referenceark kan oplyses i ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ikke mindstekrav til referenceprojekter. Referenceprojekter vil blive anvendt til udvælgelse blandt egnede ansøgere, som angivet under II.2.9

Relevante referencer (fra de sidste 5 år, max. 5 stk.) oplyses i ESPD, der kan suppleres med egne referenceark, ved at anføre link til fælles platform med adgang for bygherren og dennes rådgivere.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der tegnes kontrakt med en hovedentreprenør – iht. udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 21/01/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via: https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender

Prækvalifikations ansøgning, ESPD, skal udfyldes og uploades på projektweb: https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender, sagsnummer I66, Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg.

ESPD kan udfyldes via følgende link: https://espd.ajoursystem.dk Filen espd-request.xml kan uploades til https://espd.ajoursystem.dk, udfyldes og downloades til egen pc hvorefter udfyldt ESPD-fil afleveres iht. ovenstående.

Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2.

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:

— Oplysninger iht. pkt. III.1.1,

— Oplysninger iht. pkt. III.1.2,

— Oplysninger iht. pkt. III.1.3,

— Udfyldt ESPD dokumentation.

Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.

Spørgsmål skal fremsendes skriftligt på projektweb inden 6.12.2019 kl. 10:00, https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender, sagsnummer I66, Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg.

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 10.12.2019 kl. 14:00, blive offentliggjort på projektweb: https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender, sagsnummer I66, Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg.

Komplet tilbudsmateriale, udfyldt ESPD, skal afleveres/uploades på projektweb: https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender, sagsnummer I66, Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg, senest iht. IV.2.2.

Underretning fremsendes pr. e-mail til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, Del II punkt A – oplysninger om økonomiske aktør.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om klagenævnet for Udbud (Ibk nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

Der henvises til § 7 stk. 5

Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med angivelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Samt § 7 stk. 2

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41725000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer