Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Horsens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2019/S 223-545995

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Andelsboligforening Beringsgaard
CVR-nummer: 45474119
Postadresse: Gl. Jernbanegade 3
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Pommerencke
E-mail: jpo@bolighorsens.dk
Telefon: +45 51811521

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bolighorsens.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://dai.ajoursystem.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://dai.ajoursystem.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Andelsboligforeningen Beringsgaard, Afd 4

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hovedentreprisen omfatter renovering af 113 lejligheder fordelt på 10 opgange samt etablering af 16 nye tagboliger

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Konsul Jensens gade 13-15, Marius Holst Gade 2-10 og Kongens Gade 8-12 i 8700 Horsens.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hovedentreprise med lavest pris efter forudgående prækvalifikation.

Hovedentreprisen omfatter:

— Renovering/nyindretning af 113 almene familieboliger inden for eksisterende boligareal, fordel på 10 opgange,

— Nedlægges/sammenlægning af 14 eksisterende boliger,

— Tagrum inddrages til 16 tagboliger,

— I 5 af de 10 opgange etableres der elevator og der sker ombygning af lejlighederne for at forbedre tilgængeligheden,

— Nye altaner, badeværelser, køkkener, installationer, kloak og renovering af kælder ydervægge i hele bebyggelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Oplysninger angivet af ansøger om referencer, mangelfri afleveringer og organisation og CV’er vil danne grundlaget for valget mellem flere kvalificerede ansøgere. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på de forhold, der er angivet under hvert punkt for hhv. referencer, mangelfri aflevering og organisation og CV.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD. Det elektroniske ESPD bliver uploadet som XML-fil af ordregiver sammen med det øvrige udbudsmateriale, og ansøger skal som udgangspunkt udfylde samtlige felter.

Ansøgere, der er i tvivl om krav til udfyldelsen af det elektroniske ESPD-dokument, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrencestyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, alternativt stille spørgsmål til ordregiver herom.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i det elektroniske ESPD give nedenstående oplysninger som foreløbigt bevis for sin økonomiske og finansielle kapacitet:

1) Egenkapital: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Egenkapital for hver af de seneste 3 regnskabsår skal minimum være på 30 000 000 DKK;

2) Omsætning: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for omsætningens størrelse. Ansøger/tilbudsgivers omsætning pr. år skal minimum være på 135 000 000 DKK ekskl. moms. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen;

3) Erhvervsansvarsforsikring: Kopi af forsikringspolice for relevant erhvervsansvarsforsikring. Ansøgeren skal have en ansvarsforsikring på minimumsdækning ved tingskade på 25 000 000 DKK. og en minimumsdækning ved personskade på 25 000 000 DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav og udvælgeseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD’et give følgende oplysninger som foreløbigt bevis for sin tekniske og faglige kapacitet:

1) Referencer:

Det er et mindstekrav, at der minimum vedlægges 4 referencer.

Referencerne skal være gennemført indenfor de seneste 5 år.

Referencerne skal være fra lignede byggerier. Der lægges her positiv vægt på, at referencerne er fra tilsvarende renoveringer/ombygninger, herunder i relation til opgavens omfang, kompleksitet og økonomi, samt at der er tale om alment boligbyggeri.

Der stilles ikke formelle krav til referencernes indhold eller opbygning, men ordregiver ser gerne, at referencerne indeholder følgende:

- oplysninger om bygherre,

- afleveringsår,

- bygningsareal,

- anlægssum,

- entrepriseform,

- opgavetype (nybyggeri/ombygning/renovering).

Referenceblade må gerne vedlægges.

Ansøger bedes højest vedlægge 6 referencer. Vedlægges flere end 6 referencer, vil der kun bliver inddraget de første 6 vedlagte referencer.

Hver reference må max fylde 1 A4 side. Sider herudover vil ikke blive taget i betragtning;

2) Mangelfri afleveringer:

Ansøger skal vedlægge en kort og præcis beskrivelse af, hvorledes man i organisationen stræber efter at opnå mangelfri aflevering.

Besvarelsen må fylde max 3 A4 sider. Sider herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Der lægges positiv vægt på, at ansøger har en effektiv kvalitetskontrol der sikrer mangelfri aflevering, samt indarbejdet hvilke rutiner, der er med til at understøtte bestræbelsen på mangelfri aflevering;

3) Organisation og Cv’er:

Der skal vedlægges en organisationsbeskrivelse og Cv’er på de personer som man påtænker at skulle varetage opgaven. Organisationsbeskrivelse må maximalt være på 2 A4 sider + organisationsdiagram. Hvert Cv må maximalt være på 1 A4 side. Der lægges vægt på erfaringer med renoveringer og ombygninger, samt at det er almene boliger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav og udvælgeseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Hvis hovedentreprenøren anvender udenlandsk arbejdskraft herunder udenlandske underentreprenører er totalentreprenøren forpligtet til at sikre, at den udenlandske underentreprenør har ladet sig registrere i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen, jf. de til enhver tid gældende reglerne herom. Registreringen skal være foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/11/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer