Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Horsens: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 223-546064

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
CVR-nummer: 29189889
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Sieg
E-mail: csi@horsens.dk
Telefon: +45 76292612

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.horsens.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Samn Forsyning ApS
CVR-nummer: 38222589
Postadresse: Alrøvej 11
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Møller Sørensen
E-mail: mms@samn.dk
Telefon: +45 51589900

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.samn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nrovfheswh
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af anlægsprojekt - Schüttesvej, 4 spor

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet udbydes som én hovedentreprise af 2 ordregivere. Projektet omfatter i hovedtræk:

— Udvidelse af Schüttesvej fra 2 til 4 spor på en strækning af 1,2 km,

— Kloakseparering,

— Pumpeledning,

— Omlægning og etablering af vandledninger,

— Udvidelse af eksisterende vejdæmning,

— Etablering af ny stitunnel,

— Etablering af nyt stålrør til fiskestryg,

— Etablering af ny sluse med sliske under Schüttesvej,

— Etablering af vejbelysning,

— Etablering af diverse vejudstyr herunder støjskærm, autoværn, skilte mm.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45221111
45232130
45232411
45223000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se ll.1.4

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og CV / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Trafikafvikling / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

At ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal i ESPDen erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, § 136, § 137 stk. 1 pkt. 2 og § 159 stk. 7.

Dokumentationen for ESPDen skal fremsendes på anmodning fra udbyder.

Ansøger der baserer sig på andres formåen skal sammen med sin ansøgning fremlægge en støtteerklæring herfor.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode hvor virksomheden har bestået, dog skal ansøger som minimum kunne fremvise tal for ét regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår, eller hvis ansøgers virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår så alene for den periode som virksomheden har bestået.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets udbudsbetingelser, hvor det også fremgår hvilket format ansøgningen skal afleveres/ uploades i.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der må maks. oplyses 5 referencer på tilsvarende bynære opgaver, der pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger maks. 5 år tilbage i tiden. Ved tilsvarende opgaver forstås anlægsopgaver med ombygning og renovering af veje i drift herunder trafikledelse og brug af 3D maskinstyring. Derudover etablering af nyt vejanlæg med tilhørende afvandingskonstruktioner, kloakseparering samt spunsning og betonarbejder i forbindelse med stituneler og sluser. Endvidere erfaring med arbejde tæt på eksisterende bygninger og nødvendige foranstaltninger hermed.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets udbudsbetingelser, hvor det også fremgår hvilket format ansøgningen skal afleveres/ uploades i.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet fremgå en arbejds- og socialklausul af entreprisekontrakten som den vindende tilbudsgiver skal leve op til.

Formålet med arbejdsklausulen er, at udbyder ønsker at sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold for de ansatte, som leverandøren og evt. underleverandører beskæftiger i forbindelse med udførelsen af entreprisen.

Formålet med social klausulen er, at udbyder ønsker at pålægge leverandøren et socialt ansvar.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/12/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/03/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder.

Registrering af ansøger sker via www.ibinder.dk og download af udbudsmaterialet sker via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nrovfheswh

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud. Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål i relation til prækvalifikationsprocessen på iBinder under fanen ”spørgsmål og svar”.

Spørgefristen er 6.12.2019. Spørgsmål besvares hurtigst muligt og senest d. 11.12.2019.

Ansøgere har selv ansvar for at holde sig opdateret på iBinder i forhold til spørgsmål/ svar og/ eller eventuelle supplerende oplysninger.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2, Nævnenes hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt,

Jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standtill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds emailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer