Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 223-547254

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Raun Thomsen
E-mail: ch22@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Kolle Rasmussen
E-mail: likr@hofor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hofor.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om teknisk rådgivning - Trafik

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen vedrører teknisk rådgivning til projektering og anlæg af anlægsprojekter inden for følgende emner:

— Cykeltrafik,

— Fodgængere,

— Veje,

— Signaler,

— Genopretningsprojekter,

— Busfremkommelighed,

— Spildevandstekniske ledningsanlæg og bygværker,

— Overfladeløsninger til regnvandshåndtering,

— Hydraulisk modellering.

Men kan også i mindre grad indeholde andre temaer som landskab, byrum og bygværker.

Rammeaftalen forventes at have opstart i januar 2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Byen København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se ovenfor pkt. II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke minimumskrav til dette forhold.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen.

Samlet for tilbudsgiver gælder, at:

- Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 10 000 000 DKK i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår.

For tilbudsgiver og hver økonomisk aktør, der deltager for tilbudsgiver, dvs. hver aktør i en sammenslutning (typisk konsortium eller lign) eller en aktør som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og/eller tekniske kapacitet på, gælder at:

- Hver økonomisk aktør skal have en soliditetsgrad på minimum 15% i det seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal tilbudsgiver oplyse følgende i referencelisten samt vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne,

- Tilbudsgiveren skal kunne påvise mindst én reference pr. kategori på totalrådgivning udført i forbindelse med trafikale og spildevandstekniske projekter i byzone. Referencens samlede økonomiske ramme skal minimum udgøre det beløb, som er angivet ud for hver referencekategori.

Trafiktekniske anlæg:

- Kategori 1: Cykelprojekter (min. 5 000 000 DKK),

- Kategori 2: Vejprojekter (min. 5 000 000 DKK),

- Kategori 3: Projekter vedr. ændring/nyetablering af signalregulering (min. 500 000 DKK)

Spildevandstekniske anlæg:

- Kategori 4: Spildevandstekniske anlæg (min. 5 000 000 DKK),

- Kategori 5: Statik,

- Kategori 6: Overfladeløsninger til regnvandshåndtering (min. 1 500 000 DKK),

- Kategori 7: Hydraulisk modellering (min. 100 000).

Referencerne skal være projekteret i 2016 eller senere. Ved projekteret forstås perioden indtil aflevering af hovedprojekt til bygherren.

Èn reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier, vil være tilstrækkeligt til at opfylde ordregivers krav til teknisk og faglig formåen. Dette er dog under forudsætning af, at referencen, der indeholder flere kategorier, har samlet projektøkonomi på minimum summen af ovennævnte minimumskrav til projektøkonomien for de kategorier, som referencen indeholder.

Eksempel: én reference, der indeholder både kategori 1 og 2, skal således have en samlet projektøkonomi på minimum 10 000 000 DKK.

For hver referencekategori ovenfor, bør tilbudsgiver angive følgende i referencelisten:

(i) en kort beskrivelse af projektet,

(ii) tilbudsgivers konkrete rolle i projektet,

(iii) periode for projektering og evt. udførelse,

(iv) projektets samlede projektøkonomi,

(v) navn på modtageren af rådgiverydelsen.

Udfyldt referenceliste skal uploades under afleveringskravet ”Referenceliste” på Byggeweb. Evt. bilag til referencelisten skal uploades under supplerende filer i én samlet pdf-fil på Bygge-web.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2019
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/12/2019
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

— Alle interesserede kan anmode om at blive udvalgt. Ordregiver opfordrer også nystartede til at søge om prækvalifikation, evt. sammen med mere etablerede kollegaer,

— Bemærk, at en ansøger kun kan afgive 1 ansøgning om deltagelse i udbudsprocessen.

Efterfølgende dokumentation for minimumskrav til økonomisk og finansiel egnethed, jf. pkt. III.1.2) kan ske på baggrund af:

— Fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf, og/eller

— Fremlæggelse af en erklæring om ansøgerens eller tilbudsgiveren samlede årsomsætning fra de 3 seneste regnskabsår samt soliditetsgrad fra det seneste regnskabsår.

Efterfølgende dokumentation for minimumskrav til teknisk og faglig egnethed, jf. pkt. III.1.3) kan ske på baggrund af:

— En liste over de betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb (projektøkonomi) og tidspunkter (projekteringsperiode og evt. anlægsperiode) samt kunden. Foruden ovenstående vil øvrig nødvendig dokumentation blive krævet i overensstemmelse med udbudslovens § 152.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagnævnet for Udbud, Erhvervs- og selskabsstyrelsen
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 53291000

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over ordregivers eventuelle beslutning om kontraktens videreførelse, når tildelingsbeslutningen er annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer