Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 224-548759

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Gammelgaard
E-mail: EN1N@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Arenakvarterets Skole og Svømmehal - Totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommune har besluttet at opføre en ny skole, der skal rumme en skole, en idrætshal med springfokus samt en svømmehal med 3 bassiner. Skolen, kaldet Arenakvarterets Skole (AKS), skal rumme 4 spor fra 0. til 9. klassetrin fordelt på indskoling 0.-3. klassetrin, mellemtrin 4.-6. klassetrin samt udskoling 7.-9. klassetrin. I forbindelse med indskolingen etableres også KKFO (Københavns Kommunes Fritidsord-ning), klub samt madskole.

Byggeriet skal kunne certificeres efter DGNB Guld standard.

Kontrakten udbydes med en targetpris på 440 000 000 DKK.

Ordregiver gør særligt opmærksom på, at kontrakten er betinget af følgende forhold:

i) At ordregiveren fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har modtaget tilsagn om, at en byggeretsgivende lokalplan for området er vedtaget, og

ii) At ordregiveren har fået bevilget anlægsmidler, som kan finansiere gennemførelsen af hele projektet.

For yderligere oplysninger henvises til det samlede udbudsmateriale.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 457 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211350
45212100
45212212
45212222
45214200
71221000
71311000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København, Ørestad, Hannemanns Allé, Byggefelt A på Matr.nr. 1004 Sundby Overdrev

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har besluttet at opføre en ny skole, der skal rumme en skole, en idrætshal med springfokus samt en svømmehal med 3 bassiner. Skolen, kaldet Arenakvarterets Skole (AKS), skal rumme 4 spor fra 0. til 9. klassetrin fordelt på indskoling 0.-3. klassetrin, mellemtrin 4.-6. klassetrin samt udskoling 7.-9. klassetrin. I forbindelse med indskolingen etableres også KKFO (Københavns Kommunes Fritidsord-ning), klub samt madskole.

Kommunen har i sin vision for skolen lagt vægt på, at den samlede bygning skal åbne sig op mod kvarteret og være et tilbud for kvarterets beboere. Arealerne skal derfor kunne anvendes til såvel undervisning som fritidsbrugernes aktiviteter. Svømmehallen, idrætshallen såvel som flere af skolens lokaler og udearealer skal kunne bruges fra tidlig morgen til sen aften af de daglige brugere såvel som af foreninger og kvarterets borgere.

Projektet skal endvidere tilstræbe en effektiv arealudnyttelse, hvilket blandt andet medfører, at der skal være en dobbeltanvendelse og multifunktionalitet af mange af arealerne.

Parkering for biler (P-hus) samt "kiss & ride" facilitet er placeret uden for matriklen og derved ikke omfattet af totalentreprisen.

Byggeriet skal kunne certificeres efter DGNB Guld standard.

Kontrakten udbydes med en targetpris på 440 000 000 DKK.

Det kan oplyses, at den udbudte opgave omfatter projektering. Omfanget af denne projektering fremgår af udbudsmaterialet.

Ordregiver gør særligt opmærksom på, at kontrakten er betinget af følgende forhold:

i) At ordregiveren fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har modtaget tilsagn om, at en byggeretsgivende lokalplan for området er vedtaget, og

ii) At ordregiveren har fået bevilget anlægsmidler, som kan finansiere gennemførelsen af hele projektet.

Vinderen af den udbudte kontrakt skal deltage i arbejdet med at indhente en byggeretsgivende lokalplan. Der henvises til byggeprogrammets beskrivelse heraf.

Grundet Københavns Kommunes bevillingsprocesser har ordregiver ikke på forventet tidspunkt for indgåel-se af totalentreprisekontrakt fået bevilget anlægsmidler til gennemførelse af hele projektet. Midler forventes bevilget i oktober 2019.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og kvalitet / Vægtning: 45 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Den oplyste kontraktværdi er inklusive optioner.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 019-039988
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Arenakvarterets Skole og Svømmehal - Totalentreprise

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BAM Danmark A/S
CVR-nummer: 35651950
Postadresse: Tobaksvejen 25
By: Søborg
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 440 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 457 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen www.rib-software.dk (også benævnt Byggeweb) fra dags dato.

Udbuddet har titlen Arenakvarterets Skole og Svømmehal og Byggeweb-udbudsnummeret TN518855A.

For anvendelse af Byggeweb Udbud henvises til ”Byggeweb – Tilbudsgivermanual”. Spørgsmål vedrørende anvendelsen kan rettes til:

RIB A/S

Tlf. 35 245 250 (tryk 2)

support@rib-software.dk

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på dansk.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

- Udfyldt ESPD (eventuelt genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet ”ESPD-fil”),

- Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til ”Byggeweb Udbud – Tilbudsgivermanual”.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 4171500

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • Scandi Supply

  Scandi Supply

  Brandsikring A - Z
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • Per Aarsleff A/S

  Per Aarsleff A/S

  Kloakrenovering og Strømpeforing
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • Ikast Design Doors

  Ikast Design Doors

  Individuel design og høj kvalitet til indvendige døre – dansk producerede
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • Technima

  Technima

  Markerings maling
 • BMI Danmark

  BMI Danmark

  (Icopal & Monier) - Se vores brohurer om tagløsninger
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning