Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 226-555040

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aabenraa Kommune
CVR-nummer: 29189854
Postadresse: Skelbækvej 2
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne-Mette Pedersen
E-mail: hpede@aabenraa.dk
Telefon: +45 73767278

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aabenraa.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov. Totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aabenraa Kommune planlægger opførelse af daginstitution til 150 børn. Daginstitutionen opføres ved Lyreskovskolen i Bov. Udbuddet er nu afsluttet og kontrakt er tildelt.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 175 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Bov, 6330 Padborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte tjenesteydelse omfatter totalrådgivning (programmering, projektering, udførelse m.v.) i forbindelse med nyopførelse af daginstitution til 150 børn ved Lyreskovskolen i Bov. Det samlede budget udgør 25 000 000 DKK og institutionen forventes i brugtaget årsskiftet 2021/22.

I konkurrencen har de 5 totalrådgiverteams konkurreret på pris, skitseprojekt, bemanding og metode/proces. Den vindende totalrådgiver får herefter til opgave at projektere og gennemføre byggeriet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur & funktionalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Teknik & realiserbarhed / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 096-232097
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov. Totalrådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Skala Arkitekter A/S
CVR-nummer: 14842985
Postadresse: Rædersgade 9
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 175 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Al information i prækvalifikationsperioden kunne findes på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=seukzwuapp

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer