Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Horsens: Ingeniørvirksomhed

2019/S 238-585125

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Vand A/S
CVR-nummer: 32560156
Postadresse: Alrøvej 11
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Porsgaard
E-mail: jpo@samn.dk
Telefon: +45 76268709

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.samn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bjtxffyhpb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Horsens Vand A/S - Rammeaftale Teknisk rådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rådgiverudbuddet gennemføres som et begrænset udbud med forudgående prækvalifikation i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Ordregiver udbyder rammeaftale for teknisk rådgivning omfattende 2 særskilte delaftaler. Delaftale 1 benævnes "Planlægning og modellering" og delaftale 2 benævnes "Projektering".

Ordregiver ønsker at indgå aftale med 2 samarbejdspartnere pr. delaftale om i rammeaftaleperioden at dække ordregivers behov for teknisk rådgivning til løsning af løbende rådgivningsopgaver.

Samn Forsyning ApS har ansvaret for driften og administrationen af vandforsyning og spildevand på vegne af bl.a. ordregiver. Samn Forsyning ApS varetager ligeledes projektleder- og projekteringslederrollen på de enkelte opgaver under rammeaftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Planlægning og modellering

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71800000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 – "Planlægning og modellering":

Rådgivningsydelserne er beskrevet i bilag B ydelsesbeskrivelse delaftale 1, og vedrører primært detailprojektering og sparring ift. nedenstående opgavekategorier:

- Støtte til udarbejdelse af spildevandsplan,

- Mike Urban modeller,

- Klimatilpasning,

- Recipientvurderinger,

- Udarbejdelse af ansøgninger,

- Opgaver generelt / ad-hoc opgaver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 1 år

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages mere end fem (5) egnede ansøgninger om prækvalifikation til en delaftale, vil udvælgelsen af de fem (5) prækvalificerede ansøgere ske ud fra hvilke 5 ansøgere, som i lyset af de respektive udbudte delaftalers karakter vurderes at have den mest relevante tekniske og faglige formåen.

Delaftale 1 "Planlægning og modellering":

Ved "relevante referencer" forstås af ordregiver referencer, der er sammenlignelige med den udbudte delaftale i art og omfang, herunder særligt referencer på rådgivningsopgaver indeholdende ingeniørfaglige rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning og modellering for et forsyningsselskab.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftale 1 "Planlægning og modellering" har en løbetid på 2 år, med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Projektering

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71800000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 – "Projektering":

Rådgivningsydelserne er beskrevet i bilag C ydelsesbeskrivelse - delaftale 2, og vedrører primært projektering ift.:

- Regn- og spildevandssystemer,

- Geoteknik og grundvand,

- Miljøvurderinger,

- Anlægskonstruktioner,

- Styrkeberegning af rør,

- Ledningskoordinering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages mere end fem (5) egnede ansøgninger om prækvalifikation til en delaftale, vil udvælgelsen af de fem (5) prækvalificerede ansøgere ske ud fra hvilke 5 ansøgere, som i lyset af de respektive udbudte delaftalers karakter vurderes at have den mest relevante tekniske og faglige formåen.

Delaftale 2 "Projektering":

Ved "relevante referencer" forstås af ordregiver referencer, der er sammenlignelige med den udbudte delaftale i art og omfang, herunder særligt referencer på rådgivningsopgaver indeholdende ingeniørfaglige rådgivningsydelser i forbindelse med projektering af kloakering og kloaksanering i bymidte og indeholdende rådgivning vedrørende geoteknik og grundvandshåndtering.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke særlige krav til egnethed i forhold til dette punkt i ESPD'en.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om ansøgers egenkapital angives i ESPD, del IV afsnit C. eller B.

Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor det seneste regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår har været positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende og afleverede rådgivningsopgaver vil imidlertid danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere.

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående.

— Rådgiverreferencerne må max være 3 år gamle regnet fra afleveringstidspunktet af rådgivningsopgaven,

— Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter,

— Det skal for hver reference angives, hvorvidt den er relevant i forhold til delaftale 1 eller delaftale 2.

Referencerne må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side (for separat vedlagte referencer).

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 8 referencer pr. delaftale for ansøger samt evt. underrådgivere, som ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på.

Vedlægger ansøger samlet flere end 8 referencer pr. delaftale, vil det være de første 8 referencer, angivet i ESPD, Del IV, afsnit C, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Såfremt ansøger har angivet referencer i både ESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de "første 8" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet først i ESPD'-et.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen pkt. 3.3: Tildeling af rammeaftale indebærer ikke en garanteret minimumsomsætning eller pligt for ordregiver til at iværksætte opgaver. Rammeaftalen er ikke eksklusiv. Det er dog ordregivers hensigt, at de forestående opgaver primært bliver tildelt rådgiverne på rammeaftalen.

Rammeaftalens pkt. 5.3 - Social Klausul: Rådgivers ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstager-rettigheder, miljø og antikorruption.

Rammeaftalen pkt. 7.1: Tildeling af en opgaveaftale sker ved direkte tildeling efter kaskademodellen. Højest rangerende rådgiver på delaftalen tilbydes først indgåelse af opgaveaftalen, og kun hvis denne ikke ønsker at indgå aftale om varetagelse af opgaveaftalen, tilbydes denne til den næst rangerende rådgiver på delaftalen.

Rammeaftalens pkt. 17: Rammeaftalen og delaftalerne kan opsiges af ordregiver med 3 måneders varsel.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet 02 Horsens Vand_Udbudsbetingelser_Teknisk Rådgivning

Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet samt tekniske og faglige kapacitet angives ligeledes i ESPD-skemaet. Referencer kan dog vedlægges separat.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås og udfyldes via IBinder. Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk samt på IBinder.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 7, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer