Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Køb og salg af fast ejendom

2019/S 239-587558

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Samvirkende Boligselskaber
CVR-nummer: 31991617
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Sejerbo
E-mail: marri@kab-bolig.dk
Telefon: +45 40490905

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kab-bolig.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen Boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indgåelse af delegeret bygherrekontrakt (totalentreprisekontrakt) som led i et samlet aftalekompleks, der også omfatter køb af fast ejendom

II.1.2)Hoved-CPV-kode
70120000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Innovater Plejehjem Ruten A/S (”Innovater”) og Samvirkende Boligselskaber (”SAB”) indgår delegeret bygherrekontrakt med henblik på at udvikle og opføre en ejerlejlighedsejendom bestående af almene plejeboliger med tilhørende servicearealer (”Plejehjemmet”) og en detailbutik (samlet ”Projektet”) i overensstemmelse med gældende lokalplan for området. Innovater har udarbejdet Projektet som led i en udviklingsplan for området. SAB ønsker at indgå aftale med Innovater om køb af en del af matr. nr. 3719 Husum, København (”Ejendommen”) af Innovater til brug for opførelsen af Plejehjemmet. Købet er fra Innovaters side betinget af samtidigt køb af andel af Projektet samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt. Innovater har ansvaret for at koordinere opførelsen af Projektet. SAB har betinget sig, at samtlige udbudspligtige ydelser efter tidspunktet for indgåelsen af delegeret bygherrekontrakt relateret til opførelsen af Plejehjemmet håndteres af Innovater efter reglerne i udbudsloven.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 208 850 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Del af matr. nr. 3619 Husum, København, beliggende Arkaderne 34, 2700 Brønshøj og del af matr. nr. 3719 Husum, København, beliggende Ruten 14, 2700 Brønshøj.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se ovenfor pkt. II.1.4). Det kan supplerende oplyses, at et væsentligt element i aftalegrundlaget er købet af Ejendommen, hvilket ikke er udbudspligtigt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Det er en nødvendig forudsætning for realisering af Projektet, herunder opførelsen af Plejehjemmet, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem Parterne, da såvel projekteringen som opførelsen af Projektet er nært og i praksis uadskilleligt forbundet. Hertil kommer, at Plejehjemmet alene udgør en del af Projektet, og at det er afgørende for helhedsindtrykket, at Plejehjemmet visuelt og arkitektonisk fremtræder som en integreret del af Projektet. Købet er fra Innovaters side som anført ovenfor betinget af samtidigt køb af andel af Projektet samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt, hvorunder sælger forpligter sig til at udbyde samtlige entrepriseopgaver helt eller delvist tilknyttet Plejehjemmet efter udbudslovens regler bortset fra enkelte delkontrakter, som vil blive udført af Innovater som ”bygherreleverancer”, jf. udbudslovens § 8, stk. 2. Projektet og den koordinerende rolle indgår dermed som en accessorisk del af købet, og det er på baggrund heraf ikke muligt at udbyde kontrakten til en anden økonomisk aktør end Innovater.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Se ovenfor pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4). Det kan supplerende oplyses, at et væsentligt element i aftalegrundlaget er købet af Ejendommen, hvilket ikke er udbudspligtigt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Det er en nødvendig forudsætning for realisering af Projektet, herunder opførelsen af Plejehjemmet, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem Parterne, da såvel projekteringen som opførelsen af Projektet er nært og i praksis uadskilleligt forbundet. Hertil kommer, at Plejehjemmet alene udgør en del af Projektet, og at det er afgørende for helhedsindtrykket, at Plejehjemmet visuelt og arkitektonisk fremtræder som en integreret del af Projektet. Købet er fra Innovaters side som anført ovenfor betinget af samtidigt køb af andel af Projektet samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt, hvorunder sælger forpligter sig til at udbyde samtlige entrepriseopgaver helt eller delvist tilknyttet Plejehjemmet efter udbudslovens regler bortset fra enkelte delkontrakter, som vil blive udført af Innovater som ”bygherreleverancer”, jf. udbudslovens § 8, stk. 2. Projektet og den koordinerende rolle indgår dermed som en accessorisk del af købet, og det er på baggrund heraf ikke muligt at udbyde kontrakten til en anden økonomisk aktør end Innovater.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Innovater Plejehjem Ruten A/S
CVR-nummer: 40878653
Postadresse: Marselisborg Havnevej 56, 2.
By: Århus C
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 208 850 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. II.1.7) og pkt. V.2.4) bemærkes, at beløbsangivelsen er et foreløbigt anslået beløb.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes påwww.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer