Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Ringsted: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

2019/S 241-592384

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
Postadresse: Rønnedevej 9
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Chefjurist Anders Ingemann
E-mail: adin@ringsted.dk
Telefon: +45 57626858

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, separatkloakering, trafiksanering og byrumsforskønnelse af Roskildevej i Benløse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71240000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ringsted Kommune har vedtaget ”Handleplan for klimatilpasning”, hvor en ca. 1,8 km lang strækning af Roskildevej i Benløse udpeget som indsatsområde. Tillæg 18 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 fastlægger, at Benløse, herunder den pågældende strækning af Roskildevej, skal separatkloakeres. Derudover indeholder lokalplan 133 retningslinjer for Roskildevejs udvikling og peger på indsatser rettet mod forskønnelse og forbedrede trafikale forhold langs vejen. Dette udbud samler de respektive indsatser i ét samlet projekt. Ringsted Kommune og Ringsted Spildevand (samlet Ordregiver) ønsker at udbyde en totalrådgivningsopgave, der skal sikre etableringen af en integreret løsning, som opfylder formålene med de respektive indsatser. Til dette formål har ordregiver fået udarbejdet et dispositionsforslag, som med den udbudte totalrådgivningsopgave skal videreprojekteres, udbydes til udførelse og siden udføres.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 079 700.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71210000
71222000
71300000
71320000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Ringsted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ringsted Kommune har vedtaget ”Handleplan for klimatilpasning”. I handleplanen er en ca. 1,8 km lang strækning af Roskildevej i Benløse udpeget som indsatsområde. Tillæg 18 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 fastlægger, at Benløse, herunder den pågældende strækning af Roskildevej, skal separatkloakeres. Derudover indeholder lokalplan 133 retningslinjer for Roskildevejs udvikling og peger på indsatser rettet mod forskønnelse og forbedrede trafikale forhold langs vejen. Med dette udbud samler Ringsted Kommune (herefter ”Ringsted Kommune”) og Ringsted Spildevand A/S (herefter ”Ringsted Spildevand”) de respektive indsatser i ét samlet projekt. Ringsted Kommune og Ringsted Spildevand (herefter samlet benævnt ”Ordregiver”) ønsker at udbyde en totalrådgivningsopgave, der skal sikre etableringen af en integreret løsning, som opfylder formålene med de respektive indsatser. Til dette formål har Ordregiver fået udarbejdet et dispositionsforslag, som med den udbudte totalrådgivningsopgave skal videreprojekteres, udbydes til udførelse og siden udføres.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og ressourcer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse, samskabelse og risikostyring / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 135-332490
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, separatkloakering, trafiksanering og byrumsforskønnelse af Roskildevej i Benløse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: MOE A/S
By: Næstved
NUTS-kode: DK022
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 3 989 000.00 DKK / Højeste bud: 4 963 750.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/12/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer