Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Tunneleringsarbejder

2020/S 009-018052

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Daniel Løvenskjold Andersen
E-mail: dla@vandcenter.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121434182.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/121434182.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/121434182.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Regnvandshåndtering omkring Føtex, Bolbro - Tunneleringsentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45221247
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter tunneleringsentreprisen omkring Føtex ved Bolbro i Odense, som blandt andet indeholder følgende:

- Etablering af presse- og modtagegruber for tunnelering,

- Udførelse af en ca. 600 m lang tunnelering af et ø 1 400 rør,

- Tilslutninger til eksisterende afløbsanlæg i slutpunktet for tunneleringen,

- Levering og etablering af brønd i slutpunktet,

- Krydsning af tunnelrør under Odense letbane.

m.v.

Tryk her https://permalink.mercell.com/121434182.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232410
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

For at sikre en optimal udnyttelse af 2 bassiner etableret ved hhv. Stadionvej og Møllemarksvej (og derved opnå en begrænsning af udledninger af opspædet spildevand til Bolbro rende), har VandCenter Syd planlagt en opgradering af en række afløbstekniske anlæg i området omkring disse bassiner.

Ved siden af denne kontrakt udbyder VandCenter Syd også en række andre projekter i separate udbud.

For en nærmere beskrivelse af indholdet af nærværende udbud samt kravene hertil henvises til resten af udbudsmaterialet, som er listet i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 07/04/2020
Slut: 13/10/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens tekniske og faglige formåen, som beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.1, Ad 4. Der vil blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der har beskrevet den mest relevante erfaring i henhold til den udbudte opgave.

Følgende vil blive vurderet positivt:

- Erfaringer med tunnelering under baner,

- Erfaringer med at arbejde i bymæssige områder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal fremsendes oplysninger om ansøgerens identitet (ESPD Del IIA), oplysninger om an-søgerens repræsentanter (ESPD Del IIB), oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet (ESPD Del IIC), oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på (ESPD Del IID) samt oplysninger om, at ansøgeren ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 (ESPD Del IIIA-IIIC).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Beskrivelse af ansøgers erfaringer med kloakeringsprojekter udført ved tunnelering. Projekterne skal være udført indenfor de seneste 5 år, regnet fra datoen for færdiggørelsen af arbejdet indeholdt i kontrakten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 5 og maksimum 10 refencer på tunneleringsprojekter.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der stilles krav til sikkerhed og garanti i henhold til AB92.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der anvendes AB92 med bemærkninger/betingelser.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer